Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022

Η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Ημαθίας ενημερώνει τα μέλη του ότι την  7/10/2022 παρέρχεται η εξάμηνη προθεσμία από την ψήφιση του Νόμου 4919/2022, με τον οποίο θεσπίστηκε νέο νομοθετικό πλαίσιο για την λειτουργία του Μητρώου και των υπηρεσιών ΓΕΜΗ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 58, «εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ. και δεν είναι υπόχρεοι εγγραφής σε αυτό, εξαιρουμένων των αγροτικών συνεταιρισμών της παρ.4 του α. 16, διαγράφονται αυτοδίκαια από το Γ.Ε.ΜΗ.».

Τα μέλη που έχουν υποχρέωση εγγραφής αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 16 του Ν. 4919/2022.

Όλα τα υπόλοιπα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων ή άτυπες μορφές νομικών προσώπων που δεν αναφέρονται στο άρθρο 16 του ανωτέρω νόμου, θα διαγραφούν αυτόματα από το Τμήμα Υποστήριξης και Ανάπτυξης των Πληροφοριακών Συστημάτων Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείστε, εφόσον επιθυμείτε να παραμείνετε εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως προβείτε είτε σε επικαιροποίηση των στοιχείων σας στο Γ.Ε.ΜΗ. ή σε επιλογή νομικής μορφής.ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ