Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Εγνατίας Οδού, για τη μεταφορά
υπερμεγεθών φορτίων.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν.2696/99 "Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
2. Το άρθρο 17 εδ. 2 και 3 Ν.3212/03 «Περί αρμοδιοτήτων ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Α.Ε.».
3. Το υπ’ αριθ. 905 από 20-05-2011 ΦΕΚ «Περί προδιαγραφών σήμανσης εκτελούμενων
έργων».
4. Το υπ’ αριθ. 298534 (1236) από 03-05-2022 έγγραφο της Υ.Τ.Ε./Π.Ε. Πέλλας.
5. Το υπ’ αριθ. 84127 από 31-05-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Ε./ Π.Δ.Μ. (Κοζάνης).
6. Το υπ’ αριθ. Φ2.6.6/34/407962 (1475) από 10-06-2022 έγγραφο της Π.Ε. Ημαθίας/ Τμ.
Συγκ. Έργων.
7. Το υπ’ αριθ. 25620 από 30-05-2022 έγγραφο της Δ.Τ.Υ./ Δήμου Βέροιας.
8. Το υπ’ αριθ. 118205 από 28-11-2022 έγγραφο της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
9. Τη Μελέτη Σήμανσης και Τεχνική Μελέτη της «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ.».
10. Το από 14-07-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
11. Τις υπ’ αριθ. V204827 και V204828 και από 29-11-2022 Άδειες Διέλευσης
Υπέρβαρων/Υπερμεγεθών Οχημάτων της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
12. Το από 29-11-2022 και τα από 05-12-2022 μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου της εταιρείας
‘’ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.’’
13. Την υπ’ αριθ. 4842/22/2534776 από 05-12-2022 Αναφορά - Πρόταση Τ.Τ. Βέροιας με
την οποία συνηγορεί για την έκδοση της παρούσης,
και

Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά τη διέλευση συρμού
υπερμεγεθών φορτηγών μεταφοράς υπέρβαρων και ογκωδών φορτίων (τμήματα
ανεμογεννήτριας), διαμέσου τμήματος της Εγνατίας Οδού,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Άρθρο 1ο

Α. Τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας, παντός είδους οχημάτων την Τετάρτη 07-12-2022
στο οδικό τμήμα της Εγνατίας Οδού από τον Α/Κ Βέροιας έως τον Α/Κ Πολυμύλου, με
έναρξη αποκλεισμού της κυκλοφορίας, από την χρονική στιγμή διέλευσης του εν λόγω συρμού
από τον Α/Κ Βέροιας (πιθανολογούμενη ώρα από 07:40 ́ έως 07:55 ́), έως την χρονική στιγμή
διέλευσης και του τελευταίου οχήματος του συρμού, από τον Α/Κ Πολυμύλου
(πιθανολογούμενη ώρα από 08:30 ́ έως 08:45 ́).
Β. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, τα οχήματα που θα εξέλθουν της Εγνατίας Οδού στον

Α/Κ Βέροιας, θα συνεχίσουν τον προορισμό τους προς Κοζάνη διαμέσου της Ν.Π.Ο. Βέροιας-
ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βέροια, 06 Δεκεμβρίου 2022

Α Π Ο Φ Α Σ Η

2
Νάουσας και της Ε.Ο. Βέροιας-Έδεσσας-Δρεπάνου και επανείσοδος αυτών στην Εγνατία Οδό
μέσω του Α/Κ Κοίλων Κοζάνης.

Άρθρο 2ο

Α. Κατά την διέλευση του ανωτέρω συρμού, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από Α/Κ Κλειδίου
έως τον Α/Κ Βέροιας, τα εν λόγω φορτηγά θα κινούνται στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και θα
καταλαμβάνουν μέρος της Λ.Ε.Α.. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει συνεχώς διαθέσιμη για την
κυκλοφορία των λοιπών οχημάτων μία (01) λωρίδα κυκλοφορίας και σε καμία περίπτωση δεν
θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων επί του εν λόγω τμήματος του αυτοκινητόδρομου.
Β. Τα ανωτέρω φορτηγά δεν θα κινούνται στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας, εξαιρουμένων
των απολύτως απαραίτητων περιπτώσεων (π.χ. ακινητοποιημένο όχημα στην δεξιά λωρίδα
κυκλοφορίας ή Λ.Ε.Α.).

Άρθρο 3ο

Α. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, θα εφαρμόζονται κατά
περίπτωση οι εγκεκριμένες Μελέτες σήμανσης εκτροπής κυκλοφορίας, μελέτες οι οποίες

εκπονήθηκαν σύμφωνα με τις ισχύουσες Οδηγίες Σήμανσης Εκτελούμενων Έργων ΟΜΟΕ-
ΣΕΕΟ ΦΕΚ 905/Β ́/20-05-2011 και εγκρίθηκαν για εφαρμογή από την «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ

Α.Ε.» και από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας και
την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Βέροιας.
Β. Οι ανωτέρω εγκεκριμένες σημάνσεις επί της Εγνατίας Οδού, θα τοποθετηθούν μετά την
ανατολή του ηλίου και πριν την έναρξη της εκτροπής, και θα απομακρυνθούν μετά τη
διέλευση του συρμού από τον Α/Κ Πολυμύλου, με μέριμνα και ευθύνη της «Χ. ΡΟΚΑΣ
ΑΒΕΕ.», υπό την εποπτεία της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», τα δε εφαρμοζόμενα μέτρα προσωρινής
σήμανσης θα θεωρούνται «μικρής διάρκειας». Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού
από Α/Κ Βέροιας έως Α/Κ Πολυμύλου να ληφθεί μέριμνα ώστε να καλυφθούν όποιες
πινακίδες και λοιπές σημάνσεις αντίκειται στις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για να
αποφευχθεί σύγχυση των οδηγών.
Γ. Οι ανωτέρω εγκεκριμένες σημάνσεις στο λοιπό οδικό δίκτυο που θα εκτρέπεται - διεξάγεται
η κυκλοφορία, θα τοποθετούνται με μέριμνα και ευθύνη της «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ.».
Δ. Κατά τη διέλευση του συρμού από την Εγνατία Οδό, θα υπάρχει ένα συνοδευτικό όχημα της
αναδόχου εταιρείας έμπροσθεν κάθε φορτηγού οχήματος και επιπλέον ένα συνοδευτικό όχημα
όπισθεν του τελευταίου φορτηγού. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει έτερο συνοδευτικό όχημα που θα
προπορεύεται του πρώτου συνοδευτικού (συνολικά πέντε συνοδευτικά οχήματα σε κάθε κομβόι
τριών φορτηγών, που θα φέρουν συσκευές φωτεινής προειδοποίησης σύμφωνα με τον νόμο Ν.
2518/1997.
Ε. Σε κάθε φορτηγό του συρμού θα υπάρχει τοποθετημένη στην οπίσθια πλευρά του, ειδική
πρόσθετη συσκευή πορτοκαλί φωτός (φάρος που αναβοσβήνει), η οποία θα είναι
ενεργοποιημένη από τον Α/Κ Κλειδίου έως τον Α/Κ Πολυμύλου.
ΣΤ. Οι διελεύσεις των οχημάτων δεν θα πραγματοποιηθεί σε περίπτωση που υφίστανται
επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση,
ομίχλη κλπ).
Ζ. Η «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ.», υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια των εν λόγω κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων:
1. Να συντηρεί και να επιτηρεί την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση για την ομαλή και
ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.
2. Να αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των κυκλοφοριακών μέτρων σε σχέση με το ευρύτερο
δίκτυο κυκλοφορίας της περιοχής.
3. Οφείλει να μεριμνήσει ώστε στη θέση που ολοκληρώνεται ο αποκλεισμός της αριστερής
λωρίδας και πίσω από τα διαχωριστικά μέσα (κώνοι), να υφίσταται κινητή πλατφόρμα με
φωτεινά βέλη ή/και σημαιοφόρους που θα στέκονται σε ασφαλή θέση.

3
Η. Σε κάθε περίπτωση, η «Χ. ΡΟΚΑΣ ΑΒΕΕ.» και η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» οφείλουν να
διασφαλίσουν την μη ύπαρξη παράγοντα που μπορεί να προκαλέσει ατύχημα και να
διασαλεύσει την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας.
Θ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχεία και ασφαλής διέλευση οχημάτων
έκτακτης Ανάγκης.
Ι. Επιπλέον για το λοιπό οδικό δίκτυο θα πρέπει:
1. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων πληροφοριακών
ρυθμιστικών και κατευθυντήριων πινακίδων στις θέσεις του αποκλεισμού, κατά μήκος του
δευτερεύοντος οδικού δικτύου, στις διασταυρώσεις και στα σημεία αλλαγής πορείας
προκειμένου να παρέχεται με σαφήνεια ο προσανατολισμός για την επανείσοδο προς τον
αυτοκινητόδρομο.
2. Να διασφαλιστεί ότι θα αποκλείεται έγκαιρα η πρόσβαση των χρηστών που προσεγγίζουν τα
αποκλεισμένα τμήματα καθώς και ότι θα καθοδηγούνται με σαφήνεια στην εναλλακτική
διαδρομή. Στις θέσεις του αποκλεισμού του αυτοκινητόδρομου και των κλάδων εισόδου του
κόμβου κρίνεται σκόπιμο να τοποθετηθούν πέραν των προβλεπόμενων πινακίδων οριοθέτησης
και στατικό προσωπικό σημαιοφόροι με φωσφορούχο ανακλαστικό γιλέκο.

Άρθρο 4ο

Οι παραβάτες της απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.2696/1999 (Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 5ο

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το αρθ. 109 του
Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν.3861/2010 και την
τοποθέτηση της σχετικής σήμανσης και θα ισχύει έως την αποκατάσταση της οδού, τα δε
οριζόμενα από αυτή μέτρα ισχύουν από την τοποθέτηση των σχετικών πινακίδων σήμανσης,
εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος των παραπάνω μέτρων, η κυκλοφορία ρυθμίζεται με
τροχονόμους.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γεώργιος ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Ταξίαρχος

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022

Χριστούγεννα 2022 : Αναγνώσεις και Εργαστήρια για παιδιά
Ένα αστέρι, τρεις μάγοι, πολλοί άγγελοι κι ένα δώρο…
Για πρώτη φορά φέτος με πρωτοβουλία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης του Δήμου της Βέροιας (ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας) οι Δημοτικές μας Βιβλιοθήκες (Θεανώ Ζωγιοπούλου και Βιβλιοθήκη-Κέντρο Μουσικής
Μακροχωρίου) συνεργάζονται με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη και μαζί με το με το ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας και εκπαιδευτικούς από επτά σχολεία-νηπιαγωγεία της
περιοχής, υπό το συντονισμό της Future Library, διοργανώνουν τέσσερα θεματικά εργαστήρια για παιδιά μέχρι τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Μαζί με τα παιδιά θα ακολουθήσουμε το μυστηριώδες αστέρι που θα μας οδηγήσει στους δρόμους και τα μονοπάτια που ταξίδεψαν οι τρεις μάγοι. Οι άγγελοι θα μας αφηγηθούν τις ιστορίες τους. Στο τέλος θα βρούμε την παλιά χαρά να φτιάχνεις μικρά
δώρα από ευχές και να τα χαρίζεις στους γύρω σου. Η θαλπωρή των γιορτών θα συμπυκνωθεί στις ιστορίες και τις αφηγήσεις που θα μοιραζόμαστε στις Βιβλιοθήκες
και σε σχολεία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, 09.00- 10.30
Ακολουθώντας τους τα σμήνη των αγγέλων
Ποια εικόνα για τους αγγέλους έχουν σήμερα τα παιδιά;
Σίγουρα οι σύγχρονοι άγγελοι των παιδιών δεν μοιάζουν με τα παχουλά αγγελάκια
άλλων εποχών. Είναι «κάτι σαν άγγελοι», κάτι που μας θυμίζει αυτά τα πλάσματα
που ισορροπούν με μαεστρία ανάμεσα στο θείο και το ανθρώπινο. Τους «κρύβουμε»
μέσα μας, τους αναζητούμε, και πιστεύουμε πως από κάποια μεριά μας φυλάνε. Μαζί
με τα παιδιά ανακαλύπτουμε τις λέξεις που κρύβουν κάτω από τα φτερά τους.
Συμμετέχει το 2 ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας
Χώρος: Δημοτική βιβλιοθήκη «Θ. Ζωγιοπούλου»
………………………..………………………..………………………..
Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, 10.30- 12.00
Στολισμός δέντρου Δημοτικής βιβλιοθήκης
Ακολουθώντας τους τα σμήνη των αγγέλων
Ποια εικόνα για τους αγγέλους έχουν σήμερα τα παιδιά;
Σίγουρα οι σύγχρονοι άγγελοι των παιδιών δεν μοιάζουν με τα παχουλά αγγελάκια
άλλων εποχών. Είναι «κάτι σαν άγγελοι», κάτι που μας θυμίζει αυτά τα πλάσματα
που ισορροπούν με μαεστρία ανάμεσα στο θείο και το ανθρώπινο. Τους «κρύβουμε»
μέσα μας, τους αναζητούμε, και πιστεύουμε πως από κάποια μεριά μας φυλάνε. Μαζί
με τα παιδιά ανακαλύπτουμε τις λέξεις που κρύβουν κάτω από τα φτερά τους.
Συμμετέχει το 2 ο Νηπιαγωγείο Βέροιας

Χώρος: Δημοτική βιβλιοθήκη «Θ. Ζωγιοπούλου»
………………………..………………………..………………………..
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, 09.00- 10.30
Ακολουθώντας ένα αστέρι
Το χριστουγεννιάτικο άστρο αιχμαλωτίζει τη φαντασία μας. Υπήρχε πραγματικά;
Ήταν κομήτης, μετεωρίτης, σούπερ νόβα; Είναι αστρικό φαινόμενο ή ένας μύθος;
Το αστέρι της Βηθλεέμ κρατάει τα μυστικά του κι εμείς ψάχνουμε στις ιστορίες να
δώσουμε μια συνέχεια στο ταξίδι των αστεριών.
Συμμετέχει το 2 ο Δημοτικό σχολείο Βέροιας
Χώρος: Δημοτική βιβλιοθήκη «Θ. Ζωγιοπούλου»
………………………..………………………..………………………..
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, 10.00-11.30
Ακολουθώντας ένα αστέρι
Το χριστουγεννιάτικο άστρο αιχμαλωτίζει τη φαντασία μας. Υπήρχε πραγματικά;
Ήταν κομήτης, μετεωρίτης, σούπερ νόβα; Είναι αστρικό φαινόμενο ή ένας μύθος;
Το αστέρι της Βηθλεέμ κρατάει τα μυστικά του κι εμείς ψάχνουμε στις ιστορίες να
δώσουμε μια συνέχεια στο ταξίδι των αστεριών.
Συμμετέχει το 3 ο Δημοτικό σχολείο Μακροχωρίου, Β΄ και Γ’ τάξη
Χώρος: Δημοτική βιβλιοθήκη-Κέντρο Μουσικής Μακροχωρίου
………………………..………………………..………………………..
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου, 10.30-12.00
Ακολουθώντας τους μάγους
Μια εξερεύνηση του ταξιδιού των τριών Μάγων μέχρι τη Βηθλεέμ. Από πού
ξεκίνησαν; Ποιοι ήταν; Πώς ταξίδευαν; Μέσα από τις εικονογραφήσεις των βιβλίων
τοποθετούμε τους τρεις Μάγους πάνω στο χάρτη.
Συμμετέχει το 2 ο Δημοτικό σχολείο Βέροιας
Χώρος: Δημοτική βιβλιοθήκη «Θ. Ζωγιοπούλου»
………………………..………………………..………………………..
Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου, 10.00-11.30
Τι δώρο κρύβει το κουτί;
Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να χαρίσεις ένα δώρο; Τι σημαίνει ένα δώρο;
Φτιάχνουμε τα κουτιά και κρύβουμε μέσα τους δώρα – ευχές
Συμμετέχει το 1 ο Δημοτικό Σχολείο Μακροχωρίου, Ε’ τάξη
Χώρος: Δημοτική βιβλιοθήκη-Κέντρο Μουσικής Μακροχωρίου
………………………..………………………..………………………..
Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου, 10.30 -11.30
Τι δώρο κρύβει το κουτί;
Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να χαρίσεις ένα δώρο; Τι σημαίνει ένα δώρο;
Φτιάχνουμε τα κουτιά και κρύβουμε μέσα τους δώρα – ευχές
Συμμετέχει το 2 ο Δημοτικό σχολείο Βέροιας
Χώρος: Δημοτική βιβλιοθήκη «Θ. Ζωγιοπούλου»
………………………..………………………..………………………..

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου, 09.00-10.30
Ακολουθώντας τους μάγους
Μια εξερεύνηση του ταξιδιού των τριών Μάγων μέχρι τη Βηθλεέμ. Από πού
ξεκινήσαν; Ποιοι ήταν; Πώς ταξίδευαν; Μέσα από τις εικονογραφήσεις των βιβλίων
τοποθετούμε τους τρεις Μάγους πάνω στο χάρτη.
Συμμετέχει το 1 ο Δημοτικό Σχολείο Μακροχωρίου, Γ’ τάξη
Χώρος: Δημοτική βιβλιοθήκη-Κέντρο Μουσικής Μακροχωρίου
………………………..………………………..………………………..
Τρίτη 27 Δεκεμβρίου, 10.00-11.30
Ακολουθώντας ένα αστέρι
Το χριστουγεννιάτικο άστρο αιχμαλωτίζει τη φαντασία μας. Υπήρχε πραγματικά;
Ήταν κομήτης, μετεωρίτης, σούπερ νόβα; Είναι αστρικό φαινόμενο ή ένας μύθος;
Το αστέρι της Βηθλεέμ κρατάει τα μυστικά του κι εμείς ψάχνουμε στις ιστορίες να
δώσουμε μια συνέχεια στο ταξίδι των αστεριών.
Για παιδιά 6-8 ετών.  Με προεγγραφή.
Χώρος: Στα Μαγικά Κουτιά της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας
………………………..………………………..………………………..
Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου, 10.00-11.00
Ακολουθώντας τους μάγους
Μια εξερεύνηση του ταξιδιού των τριών Μάγων μέχρι τη Βηθλεέμ. Από πού
ξεκινήσαν; Ποιοι ήταν; Πώς ταξίδευαν; Μέσα από τις εικονογραφήσεις των βιβλίων
τοποθετούμε τους τρεις Μάγους πάνω στο χάρτη.
Για παιδιά 9-12 ετών. Με προεγγραφή.
Χώρος: Στα Μαγικά Κουτιά της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας
………………………..………………………..………………………..
Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου, 11.00-12.30
Ακολουθώντας τα σμήνη των αγγέλων
Ποια εικόνα για τους αγγέλους έχουν σήμερα τα παιδιά;
Σίγουρα οι σύγχρονοι άγγελοι των παιδιών δεν μοιάζουν με τα παχουλά αγγελάκια
άλλων εποχών. Είναι «κάτι σαν άγγελοι», κάτι που μας θυμίζει αυτά τα πλάσματα
που ισορροπούν με μαεστρία ανάμεσα στο θείο και το ανθρώπινο. Τους «κρύβουμε»
μέσα μας, τους αναζητούμε, και πιστεύουμε πως από κάποια μεριά μας φυλάνε. Μαζί
με τα παιδιά ανακαλύπτουμε τις λέξεις που κρύβουν κάτω από τα φτερά τους.
Με προεγγραφή για παιδιά από 8-14 ετών
Χώρος: Δημοτική βιβλιοθήκη-Κέντρο Μουσικής Μακροχωρίου
………………………..………………………..………………………..
Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου, 17.00-18.00
Τι δώρο κρύβει το κουτί;
Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να χαρίσεις ένα δώρο; Τι σημαίνει ένα δώρο;
Φτιάχνουμε κουτιά και κρύβουμε μέσα τους δώρα – ευχές.
Για παιδιά 5-7 ετών. Με προεγγραφή.
Χώρος: Στα Μαγικά Κουτιά της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας
………………………..………………………..………………………..
Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου, 10.00-11.30
Ακολουθώντας τα σμήνη των αγγέλων

Ποια εικόνα για τους αγγέλους έχουν σήμερα τα παιδιά; Σίγουρα οι σύγχρονοι
άγγελοι των παιδιών δεν μοιάζουν με τα παχουλά αγγελάκια άλλων εποχών. Είναι
«κάτι σαν άγγελοι», κάτι που μας θυμίζει αυτά τα πλάσματα που ισορροπούν με
μαεστρία ανάμεσα στο θείο και το ανθρώπινο. Τους «κρύβουμε» μέσα μας, τους
αναζητούμε, και πιστεύουμε πως από κάποια μεριά μας φυλάνε. Μαζί με τα παιδιά
ανακαλύπτουμε τις λέξεις που κρύβουν κάτω από τα φτερά τους.
Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή.
Χώρος: Στα Μαγικά Κουτιά της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας
………………………..………………………..………………………..
Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου, 10.00-11.30
Τι δώρο κρύβει το κουτί;
Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι να χαρίσεις ένα δώρο; Τι σημαίνει ένα δώρο;
Φτιάχνουμε κουτιά και κρύβουμε μέσα τους δώρα – ευχές.
Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή.
Χώρος: Στα Μαγικά Κουτιά της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας
………………………..………………………..………………………..
Πέμπτη 04 Ιανουαρίου, 17.00-18.00
Ακολουθώντας τα σμήνη των αγγέλων
Ποια εικόνα για τους αγγέλους έχουν σήμερα τα παιδιά; Σίγουρα οι σύγχρονοι
άγγελοι των παιδιών δεν μοιάζουν με τα παχουλά αγγελάκια άλλων εποχών. Είναι
«κάτι σαν άγγελοι», κάτι που μας θυμίζει αυτά τα πλάσματα που ισορροπούν με
μαεστρία ανάμεσα στο θείο και το ανθρώπινο. Τους «κρύβουμε» μέσα μας, τους
αναζητούμε, και πιστεύουμε πως από κάποια μεριά μας φυλάνε. Μαζί με τα παιδιά
ανακαλύπτουμε τις λέξεις που κρύβουν κάτω από τα φτερά τους.
Για παιδιά 8-12 ετών. Με προεγγραφή.
Χώρος: Στα Μαγικά Κουτιά της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας.
………………………..………………………..………………………..
Τα 4 θεματικά εργαστήρια θα διοργανωθούν επίσης από τις 2 έως και τις 23
Δεκεμβρίου 2022 στα παρακάτω νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της περιοχής: 2 ο
Νηπιαγωγείο Βέροιας, Νηπιαγωγείο Κουλούρας, 1 ο , 4 ο και 12 ο Δημοτικό Σχολείο
Βέροιας, Δημοτικό Σχολείο Ράχης – Τριποτάμου, Δημοτικό Σχολείο Ριζωμάτων-
Δασκίου-Σφηκιάς
………………………..………………………..………………………..
Πέμπτη 29/12, 17.30
Ένα αστέρι, τρεις μάγοι, πολλοί άγγελοι κι ένα δώρο…
Μαζί με τα παιδιά θα ακολουθήσουμε το μυστηριώδες αστέρι που θα μας οδηγήσει
στους δρόμους και τα μονοπάτια που ταξίδεψαν οι τρεις μάγοι. Οι άγγελοι θα μας
αφηγηθούν τις ιστορίες τους. Στο τέλος θα βρούμε την παλιά χαρά να φτιάχνεις μικρά
δώρα από ευχές και να τα χαρίζεις στους γύρω σου. Η θαλπωρή των γιορτών θα
συμπυκνωθεί στις ιστορίες, τις αφηγήσεις και τα εργαστήρια που θα μοιραστούμε
μαζί σας.
Εμψυχωτές

Αθήνα Φελούρη, Γεωργία Ζαφειρογιάννη, Φιφή Τριανταφυλλίδου, Κυριακή
Καρσανίδου, Αλίκη Κουμενίδου, Κατερίνα Αναστασίου, Ελπίδα Κελεσίδου, Κοτσάλου
Παρασκευή, Μαρία Κουγιουμτζίδου, Αλεξία Φωτιάδου, Καλλιόπη Κριθάρα, Γεωργία
Τσουμίτα, Ιωάννα Παπαγεωργίου, Ελένη Καψάλη, Γεώργιος Τσακιρίδης, Δημήτριος
Μπλατσιώτης
Τα εργαστήρια και οι αφηγήσεις απευθύνεται σε παιδιά από 6 έως 8 ετών.
Χώρος:  Χριστουγεννιάτικη πλατεία Εληάς
………………………..………………………..………………………..
Αναγνώσεις χριστουγεννιάτικων βιβλίων
Τρίτη 27 έως Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου, 12.00-12.30

Χώρος: Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
………………………..………………………..……………………….

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022

Το νέο του βιβλίο παρουσιάζει ο Αλέκος Χατζηκώστας στη Βέροια 5 Δεκεμβρίου

Το νέο του βιβλίο με τίτλο «29 στιγμές» (εκδόσεις ατεχνως) παρουσιάζει ο Βεροιώτης δημοσιογράφος-συγγραφέας Αλέκος Χατζηκώστας για πρώτη φορά.

Η παρουσίαση θα γίνει τη Δευτέρα 5/12 στις 6.30 μ.μ. στον πολυχώρο της «Ελιάς»

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Ελένη Καραγιάννη φιλόλογος-συγγραφέας

Και ο ίδιος ο συγγραφέας

Αποσπάσματα θα διαβάσει ο Λευτέρης Κορυφίδης φιλόλογος- ηθοποιός-ποιητής

Μουσική συνοδεία Σίσσυ Γεωργοπούλου δικηγόρος-μουσικός

Λίγα λόγια για το περιεχόμενο του βιβλίου

29 στιγμές μνήμης, έρωτα, αγώνα στην πορεία της ζωής όπου κάθε στιγμή της μετατρέπεται σε παρελθόν, που γεννά ταυτόχρονα και το μέλλον.
29 διηγήματα όπου το χαμόγελο, η αγωνία, ο πόνος της απώλειας, το γλυκόπικρο του έρωτα, η νοσταλγία συνταιριάζουν με την απόφαση ότι αυτή η κοινωνία μπορεί και πρέπει ν' αλλάξει.
29 ιστορίες αληθινές ή αληθοφανείς, ρεαλιστικές ή μυθοπλαστικές πάντα όμως αυθεντικές.
29 Διηγήματα -ψηφίδες- ενός βιβλίου ανοικτού, που λέγεται ζωή. Γιατί τελικά με την ελπίδα μιας στιγμής που ποτέ δεν λέει ψέματα, μας χρεώνουν ολόκληρο το μέλλον.

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2022

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθη μία ημεδαπή γυναίκα στην Ημαθία και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των 3 συνεργών της

 -   Η συνολική τους λεία ξεπερνά τις 45.000 ευρώ

Η συστηματική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κατερίνης, είχε ως αποτέλεσμα την εξιχνίαση συνολικά 20 διαρρήξεων σε σταθμευμένα οχήματα, που έγιναν το τελευταίο τρίμηνο σε διάφορες περιοχές της Πιερίας.

 

Για την υπόθεση συνελήφθη χθες (30 Νοεμβρίου 2022) σε περιοχή της Ημαθίας μία ημεδαπή γυναίκα και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 3 συνεργών της (ένας ημεδαπός άνδρας και 2 ανήλικοι ημεδαποί), για σύσταση εγκληματικής ομάδας και διακεκριμένες κλοπές.

 

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών, οι προαναφερόμενοι τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022 είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα με σκοπό τη συστηματική διάπραξη διαρρήξεων και κλοπών από σταθμευμένα οχήματα, αφαιρώντας χρήματα και διάφορα αντικείμενα.

 

Για τη διάπραξη των κλοπών χρησιμοποιούσαν διάφορα οχήματα και όπως προέκυψε 2 ημεδαπές γυναίκες είχαν παραχωρήσει οχήματα στην εγκληματική ομάδα και σε βάρος τους σχηματίσθηκε σχετική δικογραφία.

 

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα διαπιστώθηκε ότι κατά το τρίμηνο Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου 2022 διέπραξαν συνολικά 20 διαρρήξεις οχημάτων και σε 15 από αυτά αφαίρεσαν χρήματα, κοσμήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα αντικείμενα, η αξία των οποίων υπερβαίνει τις 45.000 ευρώ, σύμφωνα με δηλώσεις των παθόντων.

 

Μέρος των κλοπιμαίων διέθεταν σε ημεδαπό συνεργό τους, ο οποίος με τη σειρά του τα διέθετε σε άλλον ημεδαπό άνδρα και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

 

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες τους σε περιοχή της Ημαθίας, αλλά και στην κατοχή ημεδαπής γυναίκας συνεργού τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των 4.665 ευρώ,

μέρος των κλοπιμαίων,

14 κινητά τηλέφωνα,

διαρρηκτικά εργαλεία και

διάφορα αντικείμενα, όπου διερευνάται η νομιμότητα της κατοχή τους.

 

Επίσης κατασχέθηκαν και δύο οχήματα που χρησιμοποιούσαν για την παράνομη δραστηριότητά τους.

 

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

 

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

       Έλα, να ανάψουμε την πόλη!                                          

Βέροια | Γιορτές Πόλης | Χριστούγεννα 2022
Φωταγώγηση Δέντρου & πόλης
Δευτέρα 5/12/22, Πλατεία Ελιάς
Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και προ(σ)καλούν όσο ποτέ τη θετική μας διάθεση απέναντι στη δύσκολη καθημερινότητα της εποχής μας. 

Στο κέντρο της γιορτινής προσμονής, βρίσκεται πάντα το χριστουγεννιάτικο δέντρο, με τα στολίδια, τα λαμπιόνια και τις χιλιάδες ανθρώπινες ευχές.
Ο δήμος Βέροιας και η ΚΕΠΑ ετοιμάζουν την γιορτή της φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου της Βέροιας, την Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου στην Πλατεία Ελιάς και προσκαλούν όλο τον κόσμο, σε μια βραδιά γιορτής.
Η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου θα γίνει στις 8.00 μ.μ. από τους δήμαρχο Βέροιας Κωνσταντίνο Βοργιαζίδη και τον Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ημαθίας  Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη.
Συνοδεύει η Φιλαρμονική Ορχήστρα της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, υπό τη δ/νση του
Βαλάντη Κυριακίδη.
Θα ακολουθήσει στις 8.30 μ.μ. συναυλία - γλέντι με τους "Γκιντίκι" (GIDIKI) με ζεστό
κόκκινο κρασί!
Οι "Γκιντίκι" είναι ένα πειραματικό μουσικό σχήμα που δημιουργήθηκε στη
Θεσσαλονίκη το 2014. Από τότε έως και σήμερα έχει πραγματοποιήσει πάμπολλες
ζωντανές εμφανίσεις ανά την Ελλάδα αλλά και σε φεστιβάλ στο εξωτερικό (Γαλλία,
Γερμανία). Το ύφος του σχήματος είναι ιδιαίτερο καθώς μέσα από τα παραδοσιακά
όργανα, όπως είναι το λαούτο, το κλαρίνο, η γκάιντα, το βιολί και τα κρουστά,
γίνεται μια πιο σύγχρονη προσέγγιση του παραδοσιακού μέσω του ρυθμικού και
του ερμηνευτικού κομματιού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν βρεθεί δίπλα σε καλλιτέχνες όπως ο Θανάσης
Παπακωνσταντίνου, Ματούλα Ζαμάνη, Χαϊνηδες, Villagers of Ioannina City, Σπύρος
Γραμμένος, Δημήτρης Μυστακίδης, Βάσω Βασιλειάδου κ.α.
 
Band members:
Τάσος Κοφοδήμος - Λαούτο, φωνή
Κωνσταντίνος Λάζος - Κλαρίνο, γκάιντα, κιθάρα, φωνή
Κωσταντής Παπακωνσταντίνου - Κρουστά
Θοδωρής Σιούτης - Βιολί, φωνή 

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

Στην τετραήμερη συνάντηση «Το Μυστήριο_56 3η Συνάντηση Πολιτισμός 2030» στην Ελευσίνα,μετά από πρόσκληση του 2023 Eleusis European Capital of Culture και στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος του Δήμου Βέροιας, συμμετείχανο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Βέροιας κ. Λάζαρος Ασλανίδης, η Γενική Διευθύντρια ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας, κα Κατερίνα Γρηγοριάδουκαι ο υπεύθυνος επικοινωνίας του ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας κ. Τάσος Θώμογλου. Ένα σημαντικό πρόγραμμα της 2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης, μια 4ήμερη γιορτή αφιερωμένη στις τέχνες και μια μοναδική ευκαιρία δικτύωσης με τη συμμετοχή θεωρητικών, καλλιτεχνών και επαγγελματιών του πολιτιστικού χώρου από τον Λίβανο μέχρι την Δανία, τοπικών και ευρωπαϊκών θεσμικών φορέων, κατοίκων και επισκεπτών της πόλης.

Στις ομάδες εργασίας καθώς και στις βιωματικές εμπειρίες γνωριμίας δημιουργήθηκε ένας φυσικός χώρος συνάντησης για Έλληνες και ξένους επαγγελματίες του πολιτιστικού χώρου από τον Λίβανο, την Ολλανδία, την Ρουμανία, την Τσεχία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, την Κύπρο, την Πολωνία, την Σερβία, την Γερμανία, την Γαλλία και την Δανία μαζί με εκπροσώπους ευρωπαϊκών φορέων, καλλιτέχνες, πολιτιστικούς διαχειριστές, θεωρητικούς, θεσμικούς φορείς από Δήμους της Αττικής και της Περιφέρειας, καθώς και για όσους πολίτες ενδιαφέρονται για την πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειας, τις τέχνες και τον πολιτισμό.

Στο πρόγραμμα της συνάντησης συμμετείχαν 13 ομάδες εργασίας και ισάριθμα καλλιτεχνικά έργα που παρουσιάστηκαν σε όλη την πόλη, καθώς και ανεξάρτητες εκδηλώσεις, περίπατοι, gaming και άλλες δράσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί μέσα από διαδικασίες συνεργασίας και συνδημιουργίας μεταξύ καλλιτεχνών, διαφορετικών κοινοτήτων στην Ελευσίνα και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Παράλληλα υπήρξαν βιωματικές εμπειρίες γνωριμίας με τη φυσιογνωμία και τις κοινότητες της Ελευσίνας, καθώς και συναντήσεις δικτύωσης με τους ίδιους τους προσκεκλημένους της δράσης.

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Δήμου Βέροιας και η Γενική Διευθύντρια ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας συμμετείχαν στην ομάδα εργασίας «Πώς να κάνεις την πολιτιστική στρατηγική ενδιαφέρουσα για την τοπική αυτοδιοίκηση και ευεργετική για την πόλη;» Η ομάδα συζήτησε γύρω από το κοινό που συνδέει τις πόλεις Κλουζ, Λεουβάρντεν, Λάρισα και Πειραιά. Πόλεις που έχουν τη δική τους ξεχωριστή ιστορία αλλά έχουν και τουλάχιστον ένα κοινό: όλες ήταν υποψήφιες πόλεις για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης με το Κλουζ να φτάνει μέχρι τον δεύτερο γύρο της φάσης διεκδίκησης στην Ρουμανία, τηνΛεουβάρντεν να κερδίζει τον τίτλο στην Ολλανδία, την Λάρισα και τον Πειραιά να σταματούν στον πρώτο γύρο στην Ελλάδα και την Βέροιαέχει ξεκινήσει διαδικασίες διερεύνησης για τις προϋποθέσεις διεκδίκησης του τίτλου. Το δεύτερο κοινό τους σημείο είναι ότι ανεξάρτητα από το εάν κέρδισαν τον τίτλο ή όχι, όλες έχουν μια τοπική πολιτιστική στρατηγική που εμπλέκει τον Δήμο, τον πολιτιστικό τομέα, τα σχολεία και την επιχειρηματική κοινότητα, καθώς και την κοινωνία των πολιτών στην ανάπτυξη της πόλης. Πώς μπορούμε να δούμε τον πολιτισμό ως  επένδυση για την ανάπτυξη των πόλεών μας; Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πολιτιστικά σχέδια που προσελκύουν το ενδιαφέρον δημόσιων φορέων λήψης αποφάσεων, χρηματοδοτών, επενδυτών και των απλών πολιτών; Μπορούμε να συνδεθούμε με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, μικρές και μεγάλες, με τις οποίες μοιραζόμαστε τα ίδια ενδιαφέροντα;

Οι εκπρόσωποι από τον Δήμο Βέροιας απέκτησαν γνώσεις σχετικές με τη διαδικασία διεκδίκησης του τίτλου της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, όπως επίσης είχαν επαφές με εκπροσώπους ευρωπαϊκών φορέων, καλλιτέχνες, πολιτιστικούς διαχειριστές, θεωρητικούς και θεσμικούς φορείς.

 

Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022

Πρόγραμμα Εορτασμού Επετείου του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022:

 

  • Ώρα 12.00: Πέρας προσέλευσης επισήμων στο χώρο του Ηρώου της πόλης στην πλατεία Ωρολογίου.
  •  Ώρα 12.10: Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων από τους:

 

Εκπρόσωπο Βουλής των Ελλήνων

Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας

Στρατηγό - Διοικητή 1 ης Μεραρχίας Πεζικού

Δήμαρχο Βέροιας

Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας

Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ν. Ημαθίας

Διοικητή Σχολής Μετεκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Ελλ. Αστυνομίας Β.Ελλάδος

Πρόεδρο Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας

Προέδρους Παραρτημάτων Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών

Προέδρους Αναπηρικών & Εφεδροπολεμικών Οργανώσεων

Εκπροσώπους Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης

Οργανώσεις, Συλλόγους, Σωματεία & λοιπούς φορείς

 

Σιγή ενός λεπτού - Εθνικός Ύμνος.

 

Τελετάρχης: Ασημίνα Λέκκα

 

Δηλώσεις κατάθεσης στεφάνων μέχρι την Τετάρτη 16- 11 - 2022 στο Γραφείο

Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Βέροιας, τηλ. 23313 50555

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022

Ο Δήμος Βέροιας στην 37η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “Philoxenia” 2022

Στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού “Philoxenia” 2022 που θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως και τις 20 Νοεμβρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), συμμετέχει ο Δήμος Βέροιας.

Όσοι επιχειρηματίες του τουρισμού επιθυμούν μπορούν να φέρουν έντυπο υλικό της επιχείρησής τους (φυλλάδια ή businesscards) μέχρι και την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου στις 12:00μ.μ στο Γραφείο του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Βέροιας. Το έντυπο υλικό θα διανεμηθεί από τα στελέχη του Δήμου κατά τη διάρκεια της έκθεσης στο Περίπτερο 15 στο Stand 12.

Επιπλέον, όποιος επαγγελματίας του κλάδου επιθυμεί να επισκεφθεί τη Διεθνή Έκθεση μπορεί να προμηθευτεί πρόσκληση δωρεάν εισόδου από το Γραφείο του Τμήματος Τουρισμού.

Για περαιτέρω πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2331350608 tourismveria@gmail.com

 

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022

Από το Τμήμα Ασφάλειας Νάουσας εξιχνιάστηκαν διαρρήξεις σε Ιερούς Ναούς που έγιναν το τελευταίο τετράμηνο σε Ημαθία, Πέλλα και Πιερία

 

Συνελήφθησαν 2 άτομα και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές

 

Αφαίρεσαν διάφορα εκκλησιαστικά είδη και καμπάνες, η αξία των οποίων ξεπερνά τις 43.000 ευρώ

 

 

Συνελήφθησαν 9 Νοεμβρίου 2022 τα ξημερώματα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Νάουσας, 2 ημεδαποί άνδρες, για διαρρήξεις – κλοπές σε 10 Ιερούς Ναούς και 1 εξωκλήσι σε διάφορες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας.

 

Ειδικότερα, μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκαν οι προαναφερόμενοι άνδρες να επιβαίνουν σε όχημα και σε έρευνα που έγινε βρέθηκαν διάφορα εκκλησιαστικά είδη και μία καμπάνα, τα οποία είχαν αφαιρέσει νωρίτερα από 3 Ιερούς Ναούς σε περιοχές της Ημαθίας.

 

Από την περαιτέρω έρευνα εξακριβώθηκε ότι από τον Ιούλιο του 2022 είχαν διαπράξει άλλες 7 διαρρήξεις σε Ιερούς Ναούς και μία διάρρηξη σε εξωκλήσι σε περιοχές της Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας, αφαιρώντας 3 καμπάνες, διάφορα μεταλλικά εκκλησιαστικά είδη (κηροστάτες, κηροπήγια, πολυέλαιους κ.α.) και το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ.

 

Η συνολική αξία των κλοπιμαίων ξεπερνά τις 43.000 ευρώ.

 

Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε και τα κλοπιμαία που βρέθηκαν αποδόθηκαν στους υπεύθυνους των Ιερών Ναών.

 

Επίσης στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κόφτες μετάλλων, λοστοί, πένσα, βαριοπούλα, κατσαβίδι, γάντια και μία μικρή σκάλα.

 

Οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

 

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βέροιας και το Σωματείο Προσωπικού καθαριότητας Δημοτικών – Γυμνασίων – Λυκείων Ν. Ημαθίας, 

ευχαριστούμε θερμά το Δήμαρχο Αλεξάνδρειας κ. Γκυρίνη Παναγιώτη καθώς και τους υπαλλήλους των Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

για την επίλυση του προβλήματος πληρωμής των εργαζομένων στις σχολικές μονάδες ευθύνης του δήμου, επιδεικνύοντας κοινωνική ευαισθησία και επαγγελματική υπευθυνότητα.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

Maxi Shop Veria - σελίδα στο Facebook

ΡΑΔΙΟ ΗΜΑΘΙΑ 97,3


Τιμές που φέρνουν χαμόγελα..

ΕΙΔΗΣΕΙΣ - idisi.gr -

όλοι μαζί μπορούμε...

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ