Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023

Από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) ανακοινώνονται τα εξής:

 

Στο νόμο 4819/2021, και συγκεκριμένα στο άρθρο 84, παρ. 2, καθορίζονται οι «υπόχρεοι παραγωγοίσυσκευασίας»,  αναθεωρώντας και συμπληρώνοντας τους σχετικούς ορισμούς του ν.2939/2001.

Σύμφωναμετοσημείο(αβ)είναικαιαυτοίπου«κατασκευάζουνήεισάγουνσυσκευασίες,οιοποίεςπροορίζονταιναγεμίζονταισεσημείοπώλησης,συμπεριλαμβανομένωντωνσακουλώνμεταφοράς».

Κατόπιν ερωτημάτων από υπόχρεους παραγωγούς και προς αποφυγή δυσερμηνειών και σύγχυσης στονεπιχειρηματικό και εμπορικό κόσμο, αναφέρεται ότι για τις συσκευασίες που προορίζονται να γεμίζονταισεσημείοπώλησηςυπόχρεοςείναιοκατασκευαστήςήοεισαγωγέαςανεξάρτηταεάνησυσκευασίαφέρειή δεν φέρει λογότυπο ή brand (privat label) του σημείου πώλησης/διάθεσης ή τρίτου, ανεξάρτητα εάνπροέρχεταιαπότρίτηχώραήάλλη χώρα τηςΕΕ καιανεξάρτητα εάν ησυσκευασίαπουεισάγεταιπροορίζεται προς εμπορική (πώληση) ή ίδια χρήση που σχετίζεται με την επαγγελματική δραστηριότητα τουεισαγωγέα.

·        Σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση εισφοράς σε ΣΣΕΔ βαρύνει τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα τωνσυσκευασιών πουπροορίζονταιγιαπλήρωσηστοσημείοπώλησης.

Καταστήματα/εμπορικές επιχειρήσεις οι οποίες προμηθεύονται συσκευασίες για πλήρωση στα σημείαπώλησης, έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν συσκευασίες των οποίων οι παραγωγοί συμμετέχουνσε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ) Συσκευασιών (αρ. 14 του ν. 4819/2021) καισυνεπώςοφείλουνναπρομηθεύονταιταυλικάαυτάαπόπαραγωγούςοιοποίοιπληρούντιςυποχρεώσειςτους.Σεδιαφορετικήπερίπτωση,ονόμοςπροβλέπειτιςσχετικέςκυρώσεις(αρ.69,παρ.3τουν.4819/2021).

[Αναζήτησηγιατοεάνέναςπαραγωγός(κατασκευαστήςήεισαγωγέας)συμμετέχεισεΣΣΕΔΣυσκευασιώνμπορείναγίνειάμεσαστηνιστοσελίδατουΕΟΑΝ(www.eoan.gr/ΕΘΝΙΚΟΜΗΤΡΩΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝΠΑΡΑΓΩΓΩΝ/“Συσκευασίες”ή“ΠλαστικήΣακούλα”)]

Παρακάτωδίνονταικάποιαενδεικτικάπαραδείγματαυλικώνπουαποτελούνσυσκευασία,εάνέχουνσχεδιαστείκαιπροορίζονταιγιαπλήρωσηστοσημείοπώλησης:

 

-          Χάρτινεςήπλαστικέςσακούλεςμεταφοράς

-         Σακούλεςγιασάντουιτς(χάρτινες,πλαστικές,χάρτινεςμεπαράθυρο,χάρτινεςμεεπίστρωσηαλουμινίου,κλπ)

-          Πιάτακαιποτήριαμίαςχρήσης

-          Περιέκτεςποτών,φιάλεςποτώνκαικυπελλάκια(π.χ.γιαπαγωτό,φρούτα,κλπ)

-          Καπάκια,καλύμματα,προστατευτικάκαλύμματα

-         Πακέτακαιπεριτυλίγματα,συμπεριλαμβανομένωντωνκουτιώνγιαφαγητάήγλυκά(π.χ.κουτιάπίτσας,κουτιάγιασουβλάκια,κουτιάγλυκών,κλπ)

-          Φύλλοαλουμινίου

-          Πλαστικόφύλλογιατησυσκευασίατωνρούχωνμετάτονκαθαρισμότουςσταπλυντήρια

 

Αναλυτικά,διευκρινίζονταιεπιπλέονταπαρακάτω:

(α) Όλεςοισακούλες μεταφοράςκαι όχιμόνον οιπλαστικέςσακούλες μεταφοράς, θεωρούνταιωςσυσκευασίαπλήρωσηςστοσημείοπώλησης,καθώςονόμοςδεναναφέρειδιαφοροποίησηόσοναφοράτουλικόκατασκευής.

·        Συνεπώς όλες οι σακούλες μεταφοράς υπόκεινται σε εισφορά σε ΣΣΕΔ ανάλογα με το υλικό κατασκευήςτους.

[Επισημαίνεται ότι η οφειλόμενη εισφορά μιας επιχείρησης σε έναν φορέα ΣΣΕΔ δεν πρέπει νασυγχέεται με το «περιβαλλοντικό τέλος» που αφορά σε όλες τις πλαστικές σακούλες (εξαιρουμένωντωνβιο-αποδομήσιμων),το«τέλοςανακύκλωσης»πουαφοράσεσυγκεκριμέναπροϊόντατωνοποίωνη συσκευασία περιέχει PVC και την «εισφορά προστασίας περιβάλλοντος» που αφορά σε συγκεκριμέναπλαστικά προϊόντα μιας χρήσης (π.χ. πλαστικά κυπελάκια για καφέ) και τα οποία αποτελούν μέτροπρόληψης για τον περιορισμό της χρήσης των εν λόγω προϊόντων, τα επιβαρύνονται οι καταναλωτέςκαιαποδίδονταιστοκράτοςγιατουςγενικότερουςσκοπούςτηςανακύκλωσης.]

 

 

(β) Σύμφωνα με το σημείο (α) της παρ. 2 του αρ. 11 του ν. 4819/2021 «Ως παραγωγός των προϊόντων τηςπαρ. 1 νοείται: αα) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατ' επάγγελμα (σσ. στο πλαίσιο τηςεπαγγελματικήςτουδραστηριότητας)παράγει, αναπτύσσει, κατασκευάζει, μεταποιεί,επεξεργάζεται, πωλείή εισάγει τα είδη της παρ. 1 ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης, συμπεριλαμβανομένηςτης εξ αποστάσεως σύμβασης, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2251/1994 (Α' 191) καιδιαθέτειτα προϊόνταστηνελληνικήαγοράγιαπρώτηφορά»

·        Συνεπώς στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση εισάγει στη χώρα – είτε από τρίτη χώρα είτε από άλληχώρατηςΕΕ–συσκευασίεςοιοποίεςπροορίζονταιγιαίδιαχρήση(π.χ.πιτσαρίαπουεισάγειηίδιατακουτιάσταοποίαδιαθέτειτηνπίτσα,επιχείρησηρούχωνπουεισάγειχάρτινεςήπλαστικέςσακούλεςγιαχρήσηστακαταστήματάτης,σούπερμάρκετπουεισάγεισακούλες,κλπ),τότευπόχρεοςπαραγωγόςσυσκευασιώνθεωρείταιηίδιαηεπιχείρηση(πιτσαρία,επιχείρησηρούχων,τοσούπερμάρκετ, κλπ.) και φέρει όλες τις υποχρεώσεις του υπόχρεου παραγωγού βάσει του νόμου (Εγγραφήστο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ), σύμβαση με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης(ΣΣΕΔ), η δήλωση των ποσοτήτων που διέθεσε στην αγορά και καταβολή της σχετικής εισφοράς σε ΣΣΕΔγιατιςσυσκευασίες,κλπ.),καθώςοισυσκευασίεςπουεισάγεικαιδιαθέτειστηναγορά–έστωκαιανδεντιςπωλείήδεντιςχρεώνειστονκαταναλωτή–πρόκειταινακαταστούναπόβλητοεντόςτηςχώραςκαιθαπρέπεινα διαχειριστούνωςτέτοιοστομέλλοναπόκάποιοΣΣΕΔ.

 

Ποιος είναι «υπόχρεος παραγωγός» (παραδείγματα)

 

Κατόπιν ερωτημάτων από επιχειρήσεις και προς αποφυγή δυσερμηνειών και σύγχυσης στον επιχειρηματικόκαιεμπορικόκόσμο,διευκρινίζονταιταπαρακάτωσχετικάμετονορισμότου«υπόχρεουπαραγωγού».

Σύμφωναμετοσημείο(α)τηςπαρ.2τουαρ.11τουν.4819/2021«Ωςπαραγωγόςτωνπροϊόντωντηςπαρ.1 νοείται: αα) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατ' επάγγελμα (σσ. στο πλαίσιο της επαγγελματικήςτου δραστηριότητας) παράγει, αναπτύσσει, κατασκευάζει, μεταποιεί, επεξεργάζεται, πωλεί ή εισάγει ταείδη της παρ. 1 ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης, συμπεριλαμβανομένης της εξαποστάσεωςσύμβασης,όπωςορίζεταιστηνπαρ.1τουάρθρου3τουν.2251/1994(Α'191)καιδιαθέτειταπροϊόνταστηνελληνικήαγοράγιαπρώτηφορά».

Συνεπώς στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση εισάγει στη χώρα – είτε από τρίτη χώρα είτε από άλληχώρατηςΕΕ–προϊόντα τα οποία προορίζονταιγια ίδιαχρήση τότευπόχρεος παραγωγός θεωρείται η ίδιαη επιχείρηση και φέρει η ίδια όλες τις υποχρεώσεις του υπόχρεου παραγωγού βάσει του νόμου,ανεξάρτηταεάντοπροϊόνπουεισάγεταιπροορίζεταιπροςεμπορική(πώληση)ήίδιαχρήσηπουσχετίζεταιμε την επαγγελματική δραστηριότητα του εισαγωγέα. Τα παραπάνω ισχύουν καθώς τα προϊόντα πουεισάγει και διαθέτει στην αγορά – έστω και αν δεν τα μεταπωλεί ή δεν τα χρεώνει στον καταναλωτή –πρόκειται να καταστούν απόβλητο εντός της χώρας και θα πρέπει να διαχειριστούν ως τέτοιο στο μέλλοναπόκάποιοΣΣΕΔ.

[Αναζήτησηγιατοεάνέναςπαραγωγός(κατασκευαστήςήεισαγωγέας)συμμετέχεισεΣΣΕΔΣυσκευασιώνμπορείναγίνειάμεσαστηνιστοσελίδατουΕΟΑΝ(“Συσκευασίες”ή“ΠλαστικήΣακούλα”)]

 

 

Στοπαρακάτω Παράρτημα,αναφέρονταιενδεικτικάπαραδείγματα.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – Ενδεικτικά Παραδείγματα

 

1.       Επιχείρηση λογισμικού εισάγει κλιματιστικά για χρήση στα γραφεία της ανά την Ελλάδα. Υπόχρεος παραγωγός θεωρείται η Επιχείρηση λογισμικού και θα πρέπει να εγγραφεί σε ΣΣΕΔ Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού και σε ΣΣΕΔ Συσκευασιών (για τη συσκευασία των κλιματιστικών)

 

2.       Εταιρία διάθεσης φαρμάκων (π.χ. φαρμακαποθήκη) εισάγει επιβατικά αυτοκίνητα για διάθεση και χρήση από τους πωλητές της. Υπόχρεος παραγωγός θεωρείται η Εταιρία διάθεσης φαρμάκων και θα πρέπει να εγγραφεί σε ΣΣΕΔ Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (για τα αυτοκίνητα), ΣΣΕΔ Διαχείρισης Ελαστικών (για τα ελαστικά των αυτοκινήτων) και σε ΣΣΕΔ Διαχείρισης Αποβλήτων Στηλών και Συσσσωρευτών (για τις μπαταρίες)

 

3.       Σούπερ μάρκετ εισάγει σακούλες για χρήση στα καταστήματά του. Υπόχρεος παραγωγός θεωρείται το σούπερ μάρκετ και θα πρέπει να εγγραφεί σε ΣΣΕΔ Συσκευασιών

 

4.       Επιχείρηση πώλησης μαγειρεμένων γευμάτων (πιτσαρία, ψητοπωλείο, κλπ) εισάγει συσκευασίες τροφίμων για διάθεση αυτών στα καταστήματά της που προορίζονται για πλήρωση στα σημεία πώλησης (π.χ. κουτιά τροφίμων, κουτί πίτσας, πλαστικά ή αλουμινένια φαγητοδοχεία, κλπ.). Υπόχρεος παραγωγός θεωρείται η ίδια η επιχείρηση και θα πρέπει να εγγραφεί σε ΣΣΕΔ Συσκευασιών

 

5.       Κατασκευαστική εταιρία εισάγει (και) συσκευασμένα αγαθά για να χρησιμοποιηθούν / εγκατασταθούν σε εκτελούμενα έργα (είτε για ίδια χρήση είτε εκ μέρους πελάτη τους). Υπόχρεος παραγωγός θεωρείται η κατασκευαστική εταιρία και θα πρέπει να εγγραφεί σε ΣΣΕΔ Συσκευασιών, καθώς τις συσκευασίες που θα προκύψουν θα τις διαχειριστούν τα υπάρχοντα ΣΣΕΔ Συσκευασιών. Πλέον αυτού, εάν τα εισαγόμενα είδη εμπίπτουν σε ΠΔΕΠ (π.χ. συσσωρευτές, ηλεκτρονικός/ηλεκτρικός εξοπλισμός, κλπ), τότε η κατασκευαστική εταιρία θεωρείται υπόχρεος παραγωγός και για τα είδη αυτά, οπότε θα πρέπει να γραφτεί και σε αντίστοιχους φορείς ΣΣΕΔ (π.χ. συσσωρευτών, ΑΗΗΕ, κλπ).

 

 

Σημειώνεται ότι ανάμεσα στις υποχρεώσεις ενός παραγωγού, συμπεριλαμβάνονται η σύμβαση μεΣυλλογικόΣύστημαΕναλλακτικήςΔιαχείρισης(ΣΣΕΔ)τουαντίστοιχουρεύματος,

ηΕγγραφήστοΕθνικόΜητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ), η δήλωση των ποσοτήτων που διέθεσε στην αγορά και η καταβολή τηςσχετικήςεισφοράς στοαντίστοιχοΣΣΕΔ,κλπ)

 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ