Πέμπτη 26 Οκτωβρίου 2023

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την 30η του μηνός Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17849 (ΦΕΚ 1954/26.03.2023, τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023(ΦΕΚ Α΄ 91).

                                                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                     ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                                                   ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ που επισυνάπτεται στην παρούσα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 30/10/2023

 

 

Θέμα

 

1

Έγκριση σύμβασης ανάθεσης για την άσκηση ένδικων μέσων κατά των αποφάσεων 718/2023 και 719/2023 τμήμα Γ΄ του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

 

2

11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2023 (Ο.Υ.), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

 

3

Έγκριση ή μη, έκθεσης εννιαμήνου (01/01/2023 – 30/09/2023) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

 

4

Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη της Μελέτης Προσωρινών Μέτρων Ρύθμισης Οδικής κυκλοφορίας για το έργο Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημόσιου Χώρου για την δημιουργία του ανοικτού κέντρου Εμπορίου του Δήμου Η. Π. Νάουσας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας.

 

 

Θέμα

 

5

Έγκριση ή μη της μετατροπής του ωραρίου δύο υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, ειδικότητας ΥΕ καθαριστές-στριες σχολικών μονάδων, μερικής απασχόλησης.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

 

6

Παραχώρηση δύο νέων οικογενειακών τάφων στις θέσεις 242 και 243 χωρίς την ανάληψη οποιουδήποτε κόστους κατασκευής τους από το Δήμο Νάουσας.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

Θέμα

 

7

Έγκριση ή μη προσθήκης παραγράφου στον κανονισμό λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Νάουσας.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

 

8

Αίτημα για ορισμό μελών από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) για τη Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2020».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας.

 

 

 

Θέμα

 

9

Παραχώρηση ή μη αιθουσών στο χώρο του Διοικητηρίου Νάουσας του με ΑΒΚ 92 δημοσίου κτήματος Νάουσας στο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ του ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ, προκειμένου να μεταφερθούν εκεί τα γραφεία της Κοινωνικής Δομής από το κτίριο Λόγγου – Τουρπάλη, όπου τώρα στεγάζονται.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 

 

Θέμα

 

10

Ανάκληση της 187/2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας Απόφασης για την Υποβολή πρότασης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη συνέχιση λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001963 και τη δημιουργία νέου παραρτήματος Ρομά.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

Θέμα

 

11

Πρόσληψη 1 Εργάτη ΥΕ Γεωργικού Κτηνοτροφικού / ΥΕ Κτηνοτροφικού για την περισυλλογή αδέσποτων ζώων με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες ανάγκες.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Θέμα

 

12

Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης (κλάδου ΥΕ Γεωργικού Κτηνοτροφικού, ειδικότητας ΥΕ Κτηνοτροφικού), για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εισηγητής: Δήμαρχος.

 

 

Θέμα

 

13

Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, (ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΦΥΛΑΞΗΣ (ΥΕ)), ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού.

 

 

Θέμα

 

14

Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, (κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ειδικότητας ΔΕ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ), ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων & Πολεοδομίας

 

Θέμα

 

 

15

Έγκριση ή μη της 89/2023 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας» περί 8ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023.

Εισηγητής:  Ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π&Α Δήμου Νάουσας.

 

 

Θέμα

 

16

Έγκριση ή μη της 94/2023 Απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας» για τη λήψη ή μη απόφασης υποβολής αίτησης εξαίρεσής του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης » Δήμου Νάουσας περί κατάργησής του σύμφωνα με διατάξεις του αρ.27 και 29 του Ν.5056/2023.

Εισηγητής:  Ο Πρόεδρος του Κ.Κ.Π&Α Δήμου Νάουσας.

Θέμα

 

17

Τρόπος εκμετάλλευσης του λήμματος 27α του Δημοτικού Δάσους Νάουσας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα

 

18

Διάθεση ξυλείας στους εργαζόμενους της εταιρείας “ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.”.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας.

Στη διάθεσή σας είναι η ημερήσια διάταξη και οι εισηγήσεις, στο Γραφείο της Γραμματείας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ