Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 27-3-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:ΘΕΜΑ   1ο :   Έγκριση ή μη τροποποίησης της 636/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί ορισμού μελών Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ   2ο :   Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 15/2022 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μελών του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ   3ο :   Έγκριση ή μη της αριθ. 48/2023 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί τροποποίησης της 1ης (υποχρεωτικής) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, έτους 2023.
ΘΕΜΑ   4ο :   Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου για την πορεία υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας.
ΘΕΜΑ   5ο :   Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2023
ΘΕΜΑ   6ο :   Έγκριση ή μη καθορισμού αμοιβής δικηγόρου, για τη σύνταξη γνωμοδότησης και την άσκηση αγωγής του Δ.Βέροιας κατά απόφασης του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.
ΘΕΜΑ   7ο :   Έγκριση ή μη ανέγερσης νέου μνημείου (αναμνηστικής στήλης) Μακεδονομάχων στην πόλη της Βέροιας και καθορισμού της θέσης τοποθέτησής τους.
ΘΕΜΑ   8ο :   Έγκριση ή μη α) διαγραφής προστίμου διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής και β) θέσης της αριθ. 7/2020 έκθεσης αυτοψίας στο Αρχείο.
ΘΕΜΑ   9ο :   Έγκριση ή μη έκθεσης πεπραγμένων έτους 2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ   10ο :   Έγκριση ή μη καταβολής του γάλακτος σε χρήμα σε δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ   11ο :   Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης υδρονομέων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος Δ. Βέροιας
ΘΕΜΑ   12ο :   Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 365/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου «Λειτουργία κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ   13ο :   Έγκριση ή μη α)εξειδίκευσης κατηγοριών ευαίσθητων και ευπαθών ομάδων, β) ορισμού εισοδηματικών ή άλλων κριτηρίων για τη δωρεάν σήμανση, καταγραφή στο ΕΜΖΣ, στείρωση και εμβολιασμό των ζώων συντροφιάς, γ) αύξησης του ποσού της περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν.4830/2021  και δ) μείωσης του παραπάνω ποσού για τις ευπαθείς ομάδες
ΘΕΜΑ   14ο :   Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και β) ορισμού εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Επιτροπή Παρακολούθησης
ΘΕΜΑ   15ο :   Έγκριση ή μη παράτασης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 5x5 Μακροχωρίου Δ.Βέροιας»
ΘΕΜΑ   16ο :   Επί αιτήματος δημοτικών συμβούλων της παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΕΡΟΙΑΣ»  για την έκδοση ψηφίσματος κατά της ιδιωτικοποίησης του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου.
ΘΕΜΑ   17ο :   Έγκριση ή μη παράτασης του συμφωνητικού μίσθωσης του υπ’ αριθ. 132 αγροτεμαχίου του οικισμού Λαζοχωρίου Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ   18ο :   Έγκριση ή μη παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στον χώρο στάθμευσης απορριμματοφόρων οχημάτων Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ   19ο :   Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών και διαχείρισης της επί-έλασσον δαπάνης του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 701 στο Εργοχώρι του Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ   20ο :   Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα οικισμού Χαράδρας Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ   21ο :   Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών και διαχείρισης της επί-έλασσον δαπάνης του έργου «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ   22ο :   Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών  και διαχείρισης της επί-έλασσον δαπάνης του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Απ. Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος».
ΘΕΜΑ   23ο :   Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Αγροτική οδοποιΐα στο αγρόκτημα Τριλόφου Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ   24ο :   Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος»
ΘΕΜΑ   25ο :   Έγκριση ή μη κοπής δέντρων εντός και πέριξ του προαύλιου 5ου ΓΕΛ  Βέροιας
ΘΕΜΑ   26ο :   Έγκριση ή μη κοπής δέντρου στον οικισμό Πατρίδας
ΘΕΜΑ   27ο :   Έγκριση ή μη θέσης σε κυκλοφορία οχήματος του Δήμου
ΘΕΜΑ   28ο :   Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στην Μ.Ν.
ΘΕΜΑ   29ο :   Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών τελών άρδευσης του Ε.Π.
ΘΕΜΑ   30ο :   Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών τελών άρδευσης του Χ.Σ.
ΘΕΜΑ   31ο :   Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών τελών άρδευσης του Χ.Γ.
ΘΕΜΑ   32ο :   Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντου ποσού του Π.Χ. από χρηματικό κατάλογο του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ   33ο :   Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ν.Ημαθίας «Τα παιδιά της Άνοιξης» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ   34ο :   Επί αιτήματος του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπ/σης (Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Βέροιας) για την παραχώρηση χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ   35ο :   Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
ΘΕΜΑ   36ο :   Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ