Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και της υπ’ αριθ. 375/2-6-2022 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 23-1-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π) της ΟΤΔ ΑΝ.ΗΜΑ Α.Ε. και β) ορισμό εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του.
ΘΕΜΑ    2ο :    Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο Υπουργείο Οικονομικών α) για τη δωρεάν παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα του υπ’ αριθ. ΑΚ21440/3213, ΑΚ21441/3214, ΑΚ21370/1920 και ΑΚ9344/Α ανταλλάξιμων κτημάτων της Δ.Κ. Βέροιας και β) για τη δωρεάν παραχώρηση του υπ’ αριθ. ΒΚ250 οικοπέδου της Δ.Κ. Μακροχωρίου
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη ισολογισμού και απολογισμού του κληροδοτήματος Τσαρούχη, έτους 2022
ΘΕΜΑ    4ο :    Έγκριση ή μη Κατάρτισης Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δ.Βέροιας, έτους 2023
ΘΕΜΑ    5ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ), ειδών παντοπωλείου και λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρου σε δημοτικό κτήριο επί της οδού Μητροπόλεως 55 της πόλης Βέροιας στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης Τομέα Ψυχικής Υγείας Ημαθίας «ΔΕΣΜΟΣ»
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη α) τροποποίησης του υπ’ αριθ. 207/2021 και 191/2020 αποφάσεων του Δ.Σ. και β) δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων του κτιρίου με την ονομασία ΟΛΓΑΝΟΣ στον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ)
ΘΕΜΑ    8ο :    Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων του κτηρίου με την ονομασία ΟΛΓΑΝΟΣ στην Επιστημονική Ένωση Καθηγητών Αγγλικής Ημαθίας (Ε.Ε.Κ.Α.Η.)
ΘΕΜΑ    9ο :    Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων του κτηρίου με την ονομασία ΟΛΓΑΝΟΣ στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία-Παράρτημα Βέροιας
ΘΕΜΑ    10ο :    Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους στην επιτροπή καταλληλότητας, επιλογής και εκτίμησης της αξίας οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου, καθώς και επιλογής οικοπέδου μετά κτιρίου κατάλληλου να χαρακτηριστεί ως διδακτήριο
ΘΕΜΑ    11ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 302/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    12ο :    Έγκριση ή μη α) υλοποίησης προγράμματος εθελοντικών στειρώσεων αδεσπότων ζώων συντροφιάς και β) αποδοχής αίτησης του Π.Μ. για την παροχή εθελοντικής εργασίας στο Δημοτικό Κτηνιατρείο.
ΘΕΜΑ    13ο :    Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στα υπ’ αριθ. 276, 277, 278, 279, 285 και 265 εκτός σχεδίου γεωτεμάχια της Δ.Κ. Βέροιας.
ΘΕΜΑ    14ο :    Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 125α εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο της Δ.Κ. Τριλόφου.
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 1565 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο της Δ.Κ. Τριλόφου.
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου οχημάτων στο υπ’ αριθ. 787 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο της Δ.Κ. Μακροχωρίου.
ΘΕΜΑ    17ο :    Έγκριση ή μη κοπής δέντρων εντός του α) 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας, β) 2ου Γυμνασίου Βέροιας και γ) κοιμητηρίου της Δ.Κ. Αγίου Γεωργίου
ΘΕΜΑ    18ο :    Επί αιτήματος του 3ου Γυμνασίου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ