Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022

 

 Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
προσκαλεί υποψηφίους/ες μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες για υποβολή
αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.): «Δημόσια
Διοίκηση» (Master of Science (M.Sc.) in Public Administration) που
διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2022-2023. Καταληκτική ημερομηνία 17 Οκτώβρη 2022.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Δημόσια Διοίκηση
απευθύνεται σε λειτουργούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και σε στελέχη που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη του επιπέδου των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται στη Δημόσια Διοίκηση (Δημόσιες Υπηρεσίες, Δημόσιοι Οργανισμοί και Φορείς, Δήμοι και Τοπική Αυτοδιοίκηση)

Διάρκεια Σπουδών: 3 εξάμηνα
Σύνολο μαθημάτων: 6 μαθήματα (παρακολούθηση τριών (3) μαθημάτων ανά εξάμηνο για τα δύο πρώτα εξάμηνα ) και εκπόνηση της διπλωματικής
εργασίας στο τρίτο εξάμηνοTo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη Δημόσια Διοίκηση στοχεύει:

- Στη δημιουργία ειδικευμένων στελεχών με άρτια εκπαίδευση που θα
συμβάλλουν
   στην βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στη
βελτίωση της
   αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του Δημοσίου τομέα.
- Στη βελτίωση της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης των ατόμων που
υπηρετούν
   στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με επωφελή αποτελέσματα για ολόκληρη την
   κοινωνία.
- Στην ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοπεποίθησης των
φοιτητών/τριών και η
   προετοιμασία εξειδικευμένων στελεχών και λειτουργών με τις απαραίτητες
   γνώσεις, ικανότητες και αξίες, ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην
   ανάπτυξη της διοίκησης και οργάνωσης μονάδων του ευρύτερου δημόσιου
τομέα
   προωθώντας και υποστηρίζοντας την αναβάθμιση της ποιότητας των
παρεχόμενων
   υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα.
- Στην ανάπτυξη των απαραίτητων διοικητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων
που είναι
   απαραίτητα για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στη
διοίκηση των
   δημόσιων οργανισμών.
- Στην ανάπτυξη της έρευνας σε συναφείς επιστημονικές περιοχές στον
τομέα της
   δημόσιας διοίκησης.
- Στην ανάπτυξη κριτικών και ερευνητικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για
   διδακτορικές σπουδές.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφτείτε τον ιστότοπο:
mpa.uowm.gr ή επικοινωνήστε μαζί μας: 2467440010-1 και 6946001473.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ