Σάββατο 6 Απριλίου 2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 8-4-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη α) παράτασης της μείωσης μισθωμάτων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας και β) διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ    2ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την έγκριση του πίνακα μεσοπρόθεσμων προβλέψεων του Δήμου Βέροιας για την Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 του υποτομέα των ΟΤΑ
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην εταιρία «ΓΚΑΝΤΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.»
ΘΕΜΑ    4ο :    Έγκριση ή μη α) αποδοχής συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης V με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ    5ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (4η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση ή μη της αριθ. 44/2019 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (1η) του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, έτους 2019.
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη απευθείας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 2 διαμερίσματος οικοδομής επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου 17, β) καταρτισμού των όρων εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ    8ο :    Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας
ΘΕΜΑ    9ο :    Διαπίστωση για την αναγκαιότητα παράτασης ή μη της λειτουργίας Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας και χρηματοδότησής τους από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα και εθνικούς πόρους
ΘΕΜΑ    10ο :    Γνωμοδότηση Δ.Σ. για ίδρυση-κατάργηση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες Α΄θμιας Εκπ/σης
ΘΕΜΑ    11ο :    Γνωμοδότηση Δ.Σ. για ίδρυση-κατάργηση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες Β΄θμιας Εκπ/σης
ΘΕΜΑ    12ο :    Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας στον Ιερό Ναό Αγίου Αντωνίου
ΘΕΜΑ    13ο :    Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης υδρονομέων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος Δ. Βέροιας
ΘΕΜΑ    14ο :    Έγκριση ή μη α) λύσης της εκμίσθωσης χώρου στο αγρόκτημα της Τ.Κ. Καστανιάς, β) επιστροφής της εγγυητικής επιστολής και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη καταρχήν ανταλλαγής οικοπέδου ιδιοκτησίας Θ.Σανόπουλου κλπ. με οικόπεδα ιδιοκτησίας του Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη συμψηφισμού ποσού εκτελεσμένων εργασιών με μισθώματα του δημοτικού αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Πατρίδας
ΘΕΜΑ    17ο :    Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του υπ’ αριθ. 12 γραφείου της Δημοτικής Αγοράς στον «Αγροτικό Σύλλογο Ημαθίας»
ΘΕΜΑ    18ο :    Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων του Δημοτικού Καταστήματος της Τ.Κ. Βεργίνας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Βεργίνας «ΑΙΓΕΣ»
ΘΕΜΑ    19ο :    Έγκριση ή μη α) κατάργησης των θέσεων τοποθέτησης περιπτέρων στη Δ.Κ. Βέροιας και β) απομάκρυνσης των κουβουκλίων.
ΘΕΜΑ    20ο :    Έγκριση ή μη μετατόπισης περιπτέρου επί της οδού Κεντρικής 126 στη Δ.Κ. Βέροιας
ΘΕΜΑ    21ο :    Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    22ο :    Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Α.Ζουζώ
ΘΕΜΑ    23ο :    Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από την οδό Μανδηλαρά έως την οδό Απόλλωνος»
ΘΕΜΑ    24ο :    Έγκριση ή μη μελέτης σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από την οδό Μανδηλαρά έως την οδό Απόλλωνος»
ΘΕΜΑ    25ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή  τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου».
ΘΕΜΑ    26ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης-οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας»
ΘΕΜΑ    27ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ    28ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ    29ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ    30ο :    Έγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διαμόρφωση χώρου στις πηγές Λευκόπετρας».
ΘΕΜΑ    31ο :    Έγκριση ή μη 3ου ΑΠΕ και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βέροιας»
ΘΕΜΑ    32ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης, χειροσφαίρισης, αντισφαίρισης ΕΑΚ».
ΘΕΜΑ    33ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ    34ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση ποτίστρων».
ΘΕΜΑ    35ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για τον μήνα Ιανουάριο του έτους 2019
ΘΕΜΑ    36ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας «Δαπάνες εκκένωσης της δεξαμενής συλλογής λυμάτων στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
ΘΕΜΑ    37ο :    Έγκριση ή μη 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία ταφής, εκταφής, κλπ. στα Δημοτικά Κοιμητήρια Βέροιας».
ΘΕΜΑ    38ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων XEROX»
ΘΕΜΑ    39ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Εκτύπωση φακέλων με προπληρωμένο τέλος»
ΘΕΜΑ    40ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας κοινής επιστολικής αλληλογραφίας με φακέλους προπληρωμένου τέλους
ΘΕΜΑ    41ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας».
ΘΕΜΑ    42ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας».
ΘΕΜΑ    43ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας προμήθειας εντύπων, προσκλήσεων και αφισών για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    44ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας ενοικίασης οπτικοακουστικού εξοπλισμού και τη σύνδεση στο υπάρχον ηχητικό σύστημα και χειριστήριο για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    45ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Παράσταση Λιόστρες» για τη λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    46ο :    Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»
ΘΕΜΑ    47ο :    Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»
ΘΕΜΑ    48ο :    Έγκριση ή μη καταστροφής αντικειμένων του Τμήματος Τεχνολογιών-Πληροφορικής-Επικοινωνιών του Δ.Βέροιας που δεν έχουν καμία αξία.
ΘΕΜΑ    49ο :    Έγκριση α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με τον Τουριστικό Όμιλο Βέροιας του 4ου Φεστιβάλ Ροδάκινου και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
ΘΕΜΑ    50ο :    Έγκριση α) συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με το Εκκοκκιστήριο Ιδεών και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
ΘΕΜΑ    51ο :    Έγκριση α) συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
ΘΕΜΑ    52ο :    Έγκριση α) συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον σύλλογο «Φίλοι του ποταμού Τριπόταμου Βέροιας» και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
ΘΕΜΑ    53ο :    Έγκριση α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με το 3ο Γυμνάσιο Βέροιας της εκδήλωσης «Πανηγύρι Φυσικών Επιστημών» και β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
ΘΕΜΑ    54ο :    Έγκριση ή μη α) προγράμματος εκδηλώσεων μνήμης και απόδοσης τιμής στους εκτελεσθέντες από τους Γερμανούς και τους συνεργάτες τους πατριωτών της Τ.Κ. Πατρίδας, β) εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης
ΘΕΜΑ    55ο :    Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για τη φιλοξενία μαθητών του Δήμου Πούσκιν της Αγίας Πετρούπολης
ΘΕΜΑ    56ο :    Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα
ΘΕΜΑ    57ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη.
ΘΕΜΑ    58ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα.
ΘΕΜΑ    59ο :    Επί αιτήματος του σωματείου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΡΟΔΑΚΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ    60ο :    Επί αιτήματος της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδος για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ    61ο :    Επί αιτήματος του σωματείου «Μηχανοκίνητη Αθλητική Ομάδα» για την παραχώρηση της χρήσης των πλατειών Ελιάς και Ωρολογίου
ΘΕΜΑ    62ο :    Επί αιτήματος της Λέσχης Αυτοκινήτων Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ    63ο :    Επί αιτήματος του ΕΠΑΛ Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης τμήματος της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ    64ο :    Επί αιτήματος του Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Βέροιας (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ    65ο :    Επί αιτήματος του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.» Δήμου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ    66ο :    Επί αιτήματος του σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν.Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου

   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  -  ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ