Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 13-2-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη καταρχήν εκποίησης τμήματος του υπ’ αριθ. 36 αγροτεμαχίου της Δ.Κ. Βέροιας
ΘΕΜΑ    2ο :    Έγκριση ή μη ανάκλησης δωρεάς ακινήτου της Τ.Κ. Κ.Βερμίου
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης αποφάσεων του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους των Δ/κών Συμβουλίων Ν.Π. και Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου
ΘΕΜΑ    4ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 188/2015 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ    5ο :    Έγκριση ή μη καταρχήν απευθείας εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 1029 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Πατρίδας στον Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας
ΘΕΜΑ    6ο :    Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για την απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης στα διοικητικά όρια του Δήμου
ΘΕΜΑ    7ο :    Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για τον καθαρισμό τσιμενταυλάκων στα διοικητικά όρια του Δήμου.
ΘΕΜΑ    8ο :    Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για την παροχή της υπηρεσίας καθαριότητας στον χώρο του «Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    9ο :    Παραπομπή θέματος της Ο.Ε. για τη λήψη απόφασης και τον προσδιορισμό ενεργειών μετά την έκδοση της αριθ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-1-2019 (ΦΕΚ Β΄194) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών»
ΘΕΜΑ    10ο :    Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην εταιρία «VITA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
ΘΕΜΑ    11ο :    Έγκριση ή μη α) επικαιροποίησης-τροποποίησης της υπ’ αριθ. 138/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί συναίνεσης του Δ.Βέροιας για την παραχώρηση κατά χρήση τμήματος των υποδομών της εταιρίας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑ Α.Ε.» στο Υπ.Οικονομικών, για τη λειτουργία του τελωνείου Ημαθίας-Πέλλας και εξουσιοδότησης εκπροσώπου του και β) ορισμού εκπροσώπου του Δήμου
ΘΕΜΑ    12ο :    Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
ΘΕΜΑ    13ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
ΘΕΜΑ    14ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 11/2019 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.», επί του τεχνικού προγράμματος έτους 2019
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας και Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας (Περιφερειακός ΦοΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας), β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης και γ) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης επί του απολογισμού της, έτους 2018
ΘΕΜΑ    17ο :    Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ    18ο :    Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου και 13ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    19ο :    Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    20ο :    Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης τμήματος του υπ’ αριθ. 1082 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Πατρίδας στον Φιλανθρωπικό Μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Γονέων Και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν.Ημαθίας
ΘΕΜΑ    21ο :    Έγκριση ή μη ισολογισμού και απολογισμού του κληροδοτήματος Τσαρούχη, έτους 2018.
ΘΕΜΑ    22ο :    Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Βέροιας σε τουριστικές εκθέσεις του εξωτερικού
ΘΕΜΑ    23ο :    Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου στην 2η Ελληνο-Ολλανδική Έκθεση-Φεστιβάλ «Feel, Taste, Live Greece!»
ΘΕΜΑ    24ο :    Έγκριση ή μη φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών για την τουριστική προβολή του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ    25ο :    Έγκριση ή μη επικαιροποίησης της υπ’ αριθ. 56/2013 απόφασης του Δ.Σ., για την σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρίας «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.)
ΘΕΜΑ    26ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 677/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από μη δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων
ΘΕΜΑ    27ο :    Έγκριση ή μη συναίνεσης του Δήμου για τη χορήγηση άδειας εκσκαφής για ανεύρεση θησαυρού στο αγρόκτημα της Τ.Κ. Καστανιάς.
ΘΕΜΑ    28ο :    Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης από τον Δ.Βέροιας, ως επισπεύδοντα, στον ιδιοκτήτη της αριθ. 1 ιδιοκτησίας της υπ’ αριθ. 22/2002 πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού.
ΘΕΜΑ    29ο :    Έγκριση ή μη χαρακτηρισμού και παραχώρησης τάφων διαρκούς χρήσης
ΘΕΜΑ    30ο :    Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την πραγματοποίηση λειτουργικών δαπανών των δομών του Δήμου «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και «Κοινωνικό Φαρμακείο» για το έτος 2019
ΘΕΜΑ    31ο :    Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Βέροιας, έτους 2019
ΘΕΜΑ    32ο :    Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την πραγματοποίηση λειτουργικών δαπανών του «Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στον Δήμο Βέροιας», για το έτος 2019
ΘΕΜΑ    33ο :    Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Ν.Γρηγοριάδη.
ΘΕΜΑ    34ο :    Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Ρ.Ν. Τόλιο
ΘΕΜΑ    35ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα βοσκής σε υλοτομηθείσες συστάδες του δημοσίου δάσους Δασκίου
ΘΕΜΑ    36ο :    Ορισμός α) εκπροσώπων-διαχειριστών των λογαριασμών που διατηρεί ο Δ.Βέροιας σε τραπεζικά ιδρύματα και β) διαχειριστών-χρηστών e-banking
ΘΕΜΑ    37ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας -Πολιτικής Προστασίας.
ΘΕΜΑ    38ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης χειροσφαίρισης αντισφαίρισης ΕΑΚ»
ΘΕΜΑ    39ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ    40ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Παρέμβαση για την ασφαλή χρήση του δημοτικού οικοπέδου Ο.Τ. 316».
ΘΕΜΑ    41ο :    Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Βέροιας για την πιστοποίησή τους»
ΘΕΜΑ    42ο :    Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παρέμβασης σε δημοτική έκταση-Γήπεδο καλαθοσφαίρισης περιοχής «Κυψέλη» Βέροιας
ΘΕΜΑ    43ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) Μακροχωρίου»
ΘΕΜΑ    44ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 31/2019 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «Βελτίωση γηπέδου Αγίας Βαρβάρας»
ΘΕΜΑ    45ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά έργα της Δ.Ε. Απ. Παύλου»
ΘΕΜΑ    46ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή  τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου».
ΘΕΜΑ    47ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ    48ο :    Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος Α΄ στάθμης Δημοτικής Αγοράς»
ΘΕΜΑ    49ο :    Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βεργίνας»
ΘΕΜΑ    50ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της προμήθειας «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου αντισφαίρισης Ράχης»
ΘΕΜΑ    51ο :    Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου».
ΘΕΜΑ    52ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος (Α΄ Φάσης) της υπηρεσίας «Υποστήριξη σύνταξης ειδικών περιγραμμάτων θέσεων εργασίας για τις οργανικές θέσεις του Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    53ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά ογκωδών αντικειμένων και αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)».
ΘΕΜΑ    54ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Διάθεση ογκωδών αντικειμένων και Α.Ε.Κ.Κ.»  έτους 2018
ΘΕΜΑ    55ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, στο πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας Θεματικού Πάρκου Χριστουγέννων.
ΘΕΜΑ    56ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας απεγκατάστασης σκηνικών, στο πλαίσιο λειτουργίας Θεματικού Πάρκου Χριστουγέννων.
ΘΕΜΑ    57ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης, στο πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας Θεματικού Πάρκου Χριστουγέννων
ΘΕΜΑ    58ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας παροχής τηλεοπτικής κάλυψης, στο πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας Θεματικού Πάρκου Χριστουγέννων
ΘΕΜΑ    59ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Βέροιας με τον Πολιτιστικό-Τουριστικό Όμιλο Σελίου
ΘΕΜΑ    60ο :    Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ    61ο :    Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ    62ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του Α.Αυτζή από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου
ΘΕΜΑ    63ο :    Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου και αντιδημάρχου οικονομικών στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα
ΘΕΜΑ    64ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
ΘΕΜΑ    65ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
ΘΕΜΑ    66ο :    Επί αιτήματος του Συλλόγου Ποντίων Μακροχωρίου για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ    67ο :    Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου.

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ