Σάββατο 19 Ιανουαρίου 2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 21-1-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έκφραση άποψης του Δ.Σ. για τη λειτουργία του «Βλαχογιάννειου Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα»
ΘΕΜΑ    2ο :    Έγκριση ή μη καταρχήν δωρεάν παραχώρησης κατά κυριότητα τμήματος του υπ’ αριθ. 1029 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Πατρίδας στον ΤΟΕΒ Βέροιας
ΘΕΜΑ    3ο :    Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου».
ΘΕΜΑ    4ο :    Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας», στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 4884/7-9-2018 πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Κ.Μακεδονίας, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης-στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    5ο :    Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών Τοπικής Κοινότητας Παλατιτσίων», στα πλαίσια της με αρ. πρωτ. 4884/7-9-2018 πρόσκλησης του Περιφερειάρχη Κ.Μακεδονίας, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης-στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράση 4.3.1. «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση ή μη α) προσχώρησης του Δήμου Βέροιας στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) με το Πράσινο Ταμείο και το Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων, β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου και γ) ορισμού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχου.
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βέροιας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν. 4583/2018 «Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό».
ΘΕΜΑ    8ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (1η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
ΘΕΜΑ    9ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επί του απολογισμού της, έτους 2018
ΘΕΜΑ    10ο :    Έγκριση ή μη συμπληρωματικής επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για λειτουργικές δαπάνες-θέρμανση.
ΘΕΜΑ    11ο :    Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 17 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος της Δ.Κ. Μακροχωρίου του κληροδοτήματος Τσαρούχη.
ΘΕΜΑ    12ο :    Έγκριση ή μη προμήθειας στεφανιών καταθέσεων για το έτος 2019
ΘΕΜΑ    13ο :    Έγκριση ή μη διοργάνωσης εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου του Μουσικού Σχολείου Βέροιας
ΘΕΜΑ    14ο :    Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την προμήθεια ειδών αρτοποιείου και παντοπωλείου για τα έτη 2019-2020.
ΘΕΜΑ    15ο :    Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)» Δ. Βέροιας
ΘΕΜΑ    16ο :    Ορισμός δύο ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ)» Δ. Βέροιας
ΘΕΜΑ    17ο :    Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
ΘΕΜΑ    18ο :    Ορισμός ενός συμβούλου και του οικείου Προέδρου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή εκπροσώπου της Κοινότητας με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή καθορισμού τιμήματος των προς εκποίηση δημοτικών ακινήτων
ΘΕΜΑ    19ο :    Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών του άρθρου 201 του Ν.3463/06 (Κ.Δ.Κ.).
ΘΕΜΑ    20ο :    Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους και συγκρότηση της επιτροπής ελέγχου παιδοτόπων.
ΘΕΜΑ    21ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ    22ο :    Ορισμός α) μελών και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.) και β) των χρηστών της διαδικτυακής εφαρμογής.
ΘΕΜΑ    23ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.).
ΘΕΜΑ    24ο :    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή για την εκτίμηση της εν ζωή αξίας ζώων.
ΘΕΜΑ    25ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων»
ΘΕΜΑ    26ο :    Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος Α΄ Στάθμης Δημοτικής Αγοράς»
ΘΕΜΑ    27ο :    Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης-οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας»
ΘΕΜΑ    28ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αρδευτικό δίκτυο οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    29ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αρδευτικών υποδομών Τοπικής Κοινότητας Παλατιτσίων».
ΘΕΜΑ    30ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε Απ. Παύλου (περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)»
ΘΕΜΑ    31ο :    Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «Βελτίωση γηπέδου Αγίας Βαρβάρας»
ΘΕΜΑ    32ο :    Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης-οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας»
ΘΕΜΑ    33ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκαταστάσεις οδοποιίας εντός των οικισμών Δ.Ε. Μακεδονίδος»
ΘΕΜΑ    34ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ    35ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ    36ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ    37ο :    Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ    38ο :    Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε. και τελικού πίνακα εργασιών του έργου «Ανακατασκευή δαπέδων γηπέδων καλαθοσφαίρισης χειροσφαίρισης αντισφαίρισης ΕΑΚ».
ΘΕΜΑ    39ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ    40ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση κεντρικών θερμάνσεων σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δοβρά, Βεργίνας, Μακεδονίδος».
ΘΕΜΑ    41ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Μακεδονίδος».
ΘΕΜΑ    42ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών τμήματος (Α΄ Φάσης) της υπηρεσίας «Υποστήριξη του Δήμου Βέροιας ως ενδιάμεσου φορέα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας».
ΘΕΜΑ    43ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας ταχυμεταφορών
ΘΕΜΑ    44ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής των υπηρεσιών α) «Φιλοξενία ιστοσελίδων Δήμου», β) «Συντήρηση-υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού Δήμου Βέροιας» και γ) «Αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων»
ΘΕΜΑ    45ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας για την παραμονή του σκηνικού στο θεματικό πάρκο Χριστουγέννων
ΘΕΜΑ    46ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, στο πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας θεματικού πάρκου Χριστουγέννων
ΘΕΜΑ    47ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης, στο πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας θεματικού πάρκου Χριστουγέννων
ΘΕΜΑ    48ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παραγωγής βίντεο, στο πλαίσιο υποβολής φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου Βέροιας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το Βραβείο Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης 2018-2019
ΘΕΜΑ    49ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με τον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς».
ΘΕΜΑ    50ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας
ΘΕΜΑ    51ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ψυχολόγου για το βιωματικό εργαστήριο παιδιών, στο πλαίσιο της διοργάνωσης ημερίδας με θέμα «Πρόσφατες εξελίξεις, καινούριες προοπτικές στην άνοια».
ΘΕΜΑ    52ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ψυχολόγου για το βιωματικό εργαστήριο παιδιών, στο πλαίσιο της διοργάνωσης ημερίδας με θέμα «Πρόσφατες εξελίξεις, καινούριες προοπτικές στην άνοια».
ΘΕΜΑ    53ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ψυχολόγου για το βιωματικό εργαστήριο παιδιών, στο πλαίσιο της διοργάνωσης ημερίδας με θέμα «Πρόσφατες εξελίξεις, καινούριες προοπτικές στην άνοια».
ΘΕΜΑ    54ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ομιλητή, στο πλαίσιο διοργάνωσης ημερίδας με θέμα «Πρόσφατες εξελίξεις, καινούριες προοπτικές στην άνοια».
ΘΕΜΑ    55ο :    Έγκριση ή μη α) θέσης σε κυκλοφορία οχήματος του Δήμου και β) εξουσιοδότησης της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
ΘΕΜΑ    56ο :    Έγκριση ή μη κοπής εννιά (9) ατόμων λεύκης εντός του αυλείου χώρου του Δημοσίου ΙΕΚ Βέροιας
ΘΕΜΑ    57ο :    Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου αριζόνας και ενός (1) ατόμου ακακίας σε πάρκο στη συμβολή των οδών Θεσσαλονίκης, Πίνδου και Ανθέων στην πόλη της Βέροιας
ΘΕΜΑ    58ο :    Έγκριση ή μη κοπής τεσσάρων (4) ατόμων ακακίας στη συμβολή των οδών Ανοίξεως και Δαιδάλου στην πόλη της Βέροιας
ΘΕΜΑ    59ο :    Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου κέδρου στη συμβολή των οδών Κίμωνος και Ακροπόλεως στην πόλη της Βέροιας
ΘΕΜΑ    60ο :    Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου πεύκου και ενός (1) ατόμου κυπαρισσιού στην Τ.Κ. Άμμου
ΘΕΜΑ    61ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
ΘΕΜΑ    62ο :    Επί αιτήματος της Οργανωτικής Επιτροπής Πολιτιστικών Συλλόγων-Σωματείων-Κοινωνικών Φορέων και Μ.Μ.Ε. για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ    63ο :    Επί αιτήματος του Συλλόγου Φίλων Ποταμού Τριποτάμου για την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.

  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ