Παρασκευή 18 Μαΐου 2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 23-5-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 40/2018 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας, περί έγκρισης ισολογισμού, οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης χρήσης 2017
ΘΕΜΑ    2ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 16/2018 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο» Βέροιας, περί έγκρισης ισολογισμού, οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης χρήσης 2017
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 425/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    4ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 39/2018 απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας», για την τροποποίηση του ετησίου προγράμματος δράσης έτους 2018
ΘΕΜΑ    5ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 380/2014 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην εταιρία «ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ-ΘΕΑΜΑ Ι.Κ.Ε.»
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην εταιρία «ΜΑΡΚΟΣ ΤΑΓΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ.»
ΘΕΜΑ    8ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (6η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2018.
ΘΕΜΑ    9ο :    Έγκριση ή μη της αριθ. 14/2018 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί έγκρισης των ισολογισμών και παραλαβής των εκθέσεων ελέγχου των διαχειριστικών χρήσεων 2013-2014-2015
ΘΕΜΑ    10ο :    Έγκριση ή μη της αριθ. 78/2018 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (2η) του προϋπολογισμού, έτους 2018.
ΘΕΜΑ    11ο :    Έγκριση ή μη επικαιροποίησης-τροποποίησης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    12ο :    Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Δ.Βέροιας, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης
ΘΕΜΑ    13ο :    Έγκριση ή μη α) σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π & Π.Α.» και Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι.Δ.Μ.), β) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
ΘΕΜΑ    14ο :    Έγκριση ή μη α) σύναψης σύμβασης συνεργασίας του Δ.Βέροιας με την εταιρία «EAST WEST GREECE Μ.Ι.Κ.Ε.» για τη συλλογή και ανακύκλωση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη α) υποβολής προτάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 16ου Δημοτικού Σχολείου (Φίλίππειο) και του 2ου Δημοτικού Σχολείου (Μελέτειο) Βέροιας, στα πλαίσια της πρόσκλησης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη συμμόρφωσης του Δήμου στα πλαίσια του νέου ενιαίου νομικού πλαισίου, για την εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού E/E 2016/679 (General Data Protection Regulation, GDPR)
ΘΕΜΑ    17ο :    Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Β΄ κατανομή έτους 2018).
ΘΕΜΑ    18ο :    Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου
ΘΕΜΑ    19ο :    Έγκριση α) δαπάνης για τη φιλοξενία αντιπροσωπείας από τον Δήμο Dongcheng της Κίνας για την τουριστική προβολή του Δ.Βέροιας και β) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών
ΘΕΜΑ    20ο :    Έγκριση ή μη καθορισμού οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής στα Ο.Τ. 94δ και 94ε και οδού που διαχωρίζει τα Ο.Τ. 94δ, 94ε με τα Ο.Τ.94β, 94γ, 94.
ΘΕΜΑ    21ο :    Έγκριση ή μη μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου στον Δήμο Πούσκιν της Αγίας Πετρούπολης, στα πλαίσια των εκδηλώσεων εορτασμού της «Ημέρας της Πόλης»
ΘΕΜΑ    22ο :    Έγκριση ή μη μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου στον Δήμο Καζανλάκ Βουλγαρίας, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων του «115ου Φεστιβάλ των Ρόδων»
ΘΕΜΑ    23ο :    Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του Δημοτικού Καταστήματος της Τ. Κ. Άμμου
ΘΕΜΑ    24ο :    Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 1147ζ αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Πατρίδας
ΘΕΜΑ    25ο :    Έγκριση ή μη α) δωρεάν παραχώρησης της χρήσης τμήματος του αυλείου χώρου και του θεάτρου της Τ.Κ. Ράχης στον Όμιλο φίλων Θεάτρου και Τεχνών Βέροιας και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ    26ο :    Έγκριση ή μη επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από μη δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων
ΘΕΜΑ    27ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 388/2017 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης απασχόλησης (επιδοτούμενης) για την πρακτική άσκηση μαθητών/τριών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, για το σχολικό έτος 2018-2019
ΘΕΜΑ    28ο :    Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης, στο πλαίσιο διοργάνωσης από την Αντιδημαρχία Παιδείας ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα «Η αξία της διάγνωσης και της παρέμβασης στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ»
ΘΕΜΑ    29ο :    Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με τη Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας της 29ης Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης-Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ)
ΘΕΜΑ    30ο :    Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για δράση τουριστικής προβολής
ΘΕΜΑ    31ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ    32ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ    33ο :    Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ    34ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης 8ου Νηπιαγωγείου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    35ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περίφραξης στο αριθμ. 176νστ αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Ασωμάτων»
ΘΕΜΑ    36ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων».
ΘΕΜΑ    37ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Αγίου Γεωργίου».
ΘΕΜΑ    38ο :    Έγκριση ή μη 2ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας»
ΘΕΜΑ    39ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 6ου τμήματος της υπηρεσίας «Γεωχωρική αποτύπωση δικτύου οδικού και αστικού φωτισμού Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    40ο :    Έγκριση ή μη 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    41ο :    Έγκριση ή μη 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία ταφής, εκταφής κλπ. στα Δημοτικά Κοιμητήρια Βέροιας».
ΘΕΜΑ    42ο :    Έγκριση ή μη 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Δοβρά».
ΘΕΜΑ    43ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Απ. Παύλου».
ΘΕΜΑ    44ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Μακεδονίδος».
ΘΕΜΑ    45ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας διοργάνωσης εκδήλωσης-συναυλίας στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    46ο :    Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ    47ο :    Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ    48ο :    Έγκριση ή μη πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης καταρτιζόμενης του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Βέροιας.
ΘΕΜΑ    49ο :    Έγκριση ή μη α) κοπής ενός (1) ατόμου φλαμουριάς και ενός (1) ατόμου βερικοκιάς επί της οδού Βλάχων Ηρωίδων 40, πλησίον της συμβολής της με την οδό Κονίτσης στην πόλη της Βέροιας και β) φύτευσης δύο (2) νεαρών καλλωπιστικών δενδρυλλίων.
ΘΕΜΑ    50ο :    Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου λεύκης σε χώρο πρασίνου στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Κολοκοτρώνη στην πόλη της Βέροιας και φύτευσης ενός (1) νεαρού καλλωπιστικού δενδρυλλίου.
ΘΕΜΑ    51ο :    Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου πλατάνου επί της οδού Εγνατίας, στη συμβολή της με την οδό Θεσσαλίας στην πόλη της Βέροιας και φύτευσης ενός (1) νεαρού καλλωπιστικού δενδρυλλίου
ΘΕΜΑ    52ο :    Έγκριση ή μη α) κοπής ενός (1) ατόμου κυπαρισσιού, δύο (2) ατόμων ακακίας, ενός (1) ατόμου σορβιάς, ενός (1) ατόμου μουριάς και ενός (1) ατόμου πλατάνου και κλάδευσης ενός (1) ατόμου πλατάνου, ενός (1) ατόμου μουριάς και δύο (2) ατόμων ακακίας και β) φύτευσης έξι (6) νεαρών καλλωπιστικών δενδρυλλίων, πέριξ και εντός του προαύλιου χώρου του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Λυκογιάννης
ΘΕΜΑ    53ο :    Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου πλατάνου στην περιοχή «Πλατάνια» της Τ.Κ. Ριζωμάτων.
ΘΕΜΑ    54ο :    Έγκριση ή μη ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης λόγω μη πληρωμής δαπανών
ΘΕΜΑ    55ο :    Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών.
ΘΕΜΑ    56ο :    Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με τον Τουριστικό Όμιλο Βέροιας του 3ου Φεστιβάλ Ροδάκινου, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών.
ΘΕΜΑ    57ο :    Έγκριση ή μη α) παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης
ΘΕΜΑ    58ο :    Επί αιτήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικών χώρων και πλατειών
ΘΕΜΑ    59ο :    Επί αιτήματος του Συλλόγου Ιστορικού Αυτοκινήτου Βορείου Ελλάδας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς.
ΘΕΜΑ    60ο :    Επί αιτήματος του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου ΓΑΣ Καράτε «ΕΡΜΗΣ» Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης του αμφιθεάτρου της περιοχής Πασά Κιόσκι

          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ