Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 266 του Ν. 3852/2010, των άρθρων 159 έως 162 και 208 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 77 του Ν.4172/2013, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε ειδική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 30-11-2014 ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2015.
ΘΕΜΑ    2ο :    Ψήφιση ή μη α) Προϋπολογισμού και β) Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Βέροιας έτους 2015


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ