Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 22-9-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2014.
ΘΕΜΑ    2ο :    Ανάκληση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Ε.Γκούμα
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη της αριθ. 130/2014 απόφασης της Δ.Ε.Υ.Α. Βέροιας, περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 58/2013 όμοιας, για την τιμολογιακή πολιτική των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ    4ο :    Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ    5ο :    Ορισμός μελών Δ/κού συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    6ο :    Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    7ο :    Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας» και δ.τ. «ΚΑΠΑ».
ΘΕΜΑ    8ο :    Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου»
ΘΕΜΑ    9ο :    Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    10ο :    Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    11ο :    Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
ΘΕΜΑ    12ο :    Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων (μετά από κλήρωση) με τους αναπληρωτές τους στην επιτροπή παραλαβής έργων-εργασιών, που η δαπάνη τους δεν υπερβαίνει τα 5.869,41€.
ΘΕΜΑ    13ο :    Ορισμός μελών επιτροπής προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων του Π.Δ. 5/86 για το Δ.Βέροιας και την περιφέρειά του.
ΘΕΜΑ    14ο :    Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους και συγκρότηση της επιτροπής ελέγχου παιδοτόπων.
ΘΕΜΑ    15ο :    Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή εκτίμησης και υπολογισμού ενίσχυσης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές
ΘΕΜΑ    16ο :    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή του άρθρου 3 του Ν.2734/1999, για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης και χρήσης οικημάτων για άσκηση επαγγελματικού εταιρισμού.
ΘΕΜΑ    17ο :    Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως αναπληρωτή του Δημάρχου στην Τριμελή Επιτροπή Χορήγησης Βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4264/2014.
ΘΕΜΑ    18ο :    Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων».
ΘΕΜΑ    19ο :    Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών πόλης»
ΘΕΜΑ    20ο :    Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) με τον αναπληρωτή του και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία».
ΘΕΜΑ    21ο :    Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών έτους 2014 της Υπηρεσίας Καθαριότητας.
ΘΕΜΑ    22ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 218/2014 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π&Π.Α.», περί αποδοχής δωρεάς από το Ίδρυμα Βασιλείου Γ. Μελά.
ΘΕΜΑ    23ο :    Έγκριση ή μη α) κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 188 δημοτικού αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Άμμου για δεκαοκτώ (18) έτη και β) καταρτισμός των όρων εκμίσθωσης.
ΘΕΜΑ    24ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη νομιμοποίηση πρόχειρης κτηνοτροφικής εγκατάστασης των Φ.και Μ. Μαργαρίτη στην Τ.Κ. Σφηκιάς
ΘΕΜΑ    25ο :    Έγκριση ή μη χορήγησης παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον Ν.Βασίλτση
ΘΕΜΑ    26ο :    Έγκριση ή μη προγράμματος εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας
ΘΕΜΑ    27ο :    Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έκδοσης αναμνηστικού ιστορικού λευκώματος για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Βέροιας.
ΘΕΜΑ    28ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης των υπ’ αριθ. 3 και 141/2012 αποφάσεων του Δ.Σ. περί έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας, Επιτροπής Ερευνών Α.Π.Θ. και Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Δήμου Βέροιας για την υλοποίηση του προγράμματος με τίτλο «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη και Υλοποίηση εφαρμογών γεωπληροφορικής, ΓΣΠ, χαρτογραφίας και διαχείρισης ακίνητης περιουσίας στο Δ.Βέροιας» και υπογραφή νέας σύμβασης.
ΘΕΜΑ    29ο :    Έγκριση  ή μη ανανέωσης συνδρομής για την προμήθεια ηλεκτρονικού υλικού νομικής και  τεχνικής πληροφόρησης.
ΘΕΜΑ    30ο :    Έγκριση ή μη μετάβασης επίσημης αντιπροσωπείας του Δήμου στο Δήμο Ούζιτσε Σερβίας, στα πλαίσια εορταστικών εκδηλώσεων της πόλης.
ΘΕΜΑ    31ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Π.Βασιλείου από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ    32ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών της Μ.Βιδούρα από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ    33ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών του Α.Γκυλίρη από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ    34ο :    Επί αιτήματος του Συνδέσμου Εγκαταστατών και Συντηρητών Ανελκυστήρων Β.Ελλάδας για την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ    35ο :    Έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε., του Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε και διάθεσης απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων δικτύου ύδρευσης Τ.Δ. Πατρίδας Δ.Δοβρά(Δ.Βέροιας)»
   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ