Τρίτη 21 Ιουνίου 2011


Προσθήκη λεζάντας
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ                  
Με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 93.965,39€ σε επτά (7) επιχειρήσεις μεταποίησης τομάτας, διότι κατά τους σχετικούς ελέγχους διαπιστώθηκαν παραβάσεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικά με εκπρόθεσμες ή/και με μη πληρωμές, προς τις συμβληθείσες με αυτές Ομάδες Παραγωγών, όσον αφορά την εμπορική αξία της πρώτης ύλης που παραδόθηκε προς μεταποίηση το έτος 2010.
Η επιβολή των ανωτέρω  χρηματικών προστίμων έγινε σε εφαρμογή του άρθρου 11 «Κυρώσεις» της με αριθ. 278486/05.03.2008 ΚΥΑ «Συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Καν (ΕΚ) 1182/2007 του Συμβουλίου, στον τομέα των τοματών που παραδίδονται για μεταποίηση» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει και αφορά τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, που είτε εξόφλησαν εκπρόθεσμα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τις συμβληθείσες Ομάδες Παραγωγών, είτε δεν έχουν εξοφλήσει πλήρως αυτές, μέχρι και την ημέρα επιβολής του προστίμου. 

Εκπρόθεσμος στις οικονομικές του υποχρεώσεις θεωρείται ο μεταποιητής που δεν έχει τηρήσει τις καταληκτικές ημερομηνίες πληρωμής της εμπορικής αξίας και δεν έχει καταβάλλει την αξία της πρώτης ύλης στους γεωργούς, μέσω των Ομάδων Παραγωγών, σύμφωνα με τους όρους της μεταξύ τους σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι έξι (6) από τις επτά (7) επιχειρήσεις είναι υπότροπες, δεδομένου ότι τους είχαν επιβληθεί και πέρυσι πρόστιμα για τον ίδιο λόγο, τα οποία δεν καταβλήθηκαν εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και ως εκ τούτου έχουν προωθηθεί για βεβαίωση, από την αρμόδια για την είσπραξή τους Υπηρεσία, στις κατά τόπους αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
Στόχος επιβολής των κυρώσεων αποτελεί η προστασία του εισοδήματος των παραγωγών και η διασφάλιση της απορρόφησης της παραγωγής τους και για τη νέα περίοδο.
Από το 2011 και εφεξής επισημαίνεται ότι, το καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης έχει καταργηθεί και έχει ενσωματωθεί στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης.
Εφιστάται λοιπόν η προσοχή στις ενδιαφερόμενες Ομάδες Παραγωγών προκειμένου να διασφαλίσουν την πληρωμή της εμπορικής αξίας της πρώτης ύλης που θα παραδώσουν για μεταποίηση κατά την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στους οικονομικούς όρους κατά την σύνταξη της Σύμβασης Μεταποίησης που από φέτος θα γίνεται στο πλαίσιο της Συμβολαιακής Γεωργίας.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ