Τετάρτη 1 Ιουνίου 2011


Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης καυσίμων για το Δήμο Βέροιας από το ΕΣΠΑ,  με εφαρμογή στα δημοτικά οχήματα και τα δημοτικά κτίρια του Δήμου  και σύστημα βελτιστοποίησης της αποκομιδής των απορριμμάτων.
Στο πλαίσιο της πρόσκλησης 20.1 «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων» ο Δήμος Βέροιας έχει υποβάλλει ως δικαιούχος για λογαριασμού του νέου Καλλικρατικού Δήμου, Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) με τίτλο: «Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης καυσίμων με εφαρμογή στα δημοτικά οχήματα και τα δημοτικά κτίρια του Δήμου Βέροιας και σύστημα βελτιστοποίησης της αποκομιδής των απορριμμάτων». Η όλη πρόταση αξιολογήθηκε με επιτυχία και εξασφάλισε χρηματοδότηση #268.000# ευρώ από το ΕΣΠΑ για το Δήμο μας.
 Αξίζει να σημειωθεί ότι τον όλο φάκελο τον προετοίμασε με επιτυχία η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. του Δήμου Βέροιας.   

Το προτεινόμενο έργο έχει ως στόχο να εξοικονομήσει πόρους καυσίμων από τη διαχείριση των απορριμματοφόρων και των δημοτικών οχημάτων του Δήμου. Η παρακολούθηση και η προσπάθεια μείωσης του κόστους προμήθειας των καυσίμων αποτελεί σημαντικό ζήτημα για κάθε Δήμο που διαθέτει οχήματα. Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει μία καινοτόμα εφαρμογή μέσω της οποίας υπάρχει πλήρης έλεγχος στον ανεφοδιασμό και στην παρακολούθηση του συνόλου του στόλου που ανήκει στο Δήμο (δημοτικά οχήματα, βαρέα οχήματα, απορριμματοφόρα, εκχιονιστικά κτλ) διασφαλίζοντάς τον αναφορικά με τις συνθήκες εφοδιασμού, αλλά και διαχείρισης των διανυθέντων χιλιομέτρων, υπερωριών και δρομολογίων για κάθε όχημα. Παράλληλα, το σύστημα προσφέρει πλήρη διαχειριστικό έλεγχο για το σύνολο του στόλου και ειδικά των βαρέων οχημάτων και των απορριμματοφόρων αναφορικά με τα διανυθέντα χιλιόμετρα, τα δρομολόγια καθώς και τη συντήρησή τους έτσι ώστε να μειωθούν δραστικά δαπάνες που επιβαρύνουν τον Δήμο. Ο Δήμος Βέροιας έχει ήδη εγκαταστήσει σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης στόλου για τα δημοτικά οχήματα και τα απορριμματοφόρα του. Η παρούσα πρόταση αποτελεί επέκταση της μιας και εστιάζει στην βελτιστοποίησης των διαδικασιών αποκομιδής με στόχο την μείωση κόστους δαπανών διαχείρισης αλλά και στην εξοικονόμηση χρημάτων από την προμήθεια καυσίμων στα οχήματα. Προκειμένου να είναι ολοκληρωμένη η διαχείριση των καυσίμων η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει και τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης της κατανάλωσης καυσίμων σε δημοτικά κτίρια καθώς και ομαλοποίηση των διαδικασιών προμήθειας καυσίμων στα κτίρια του νέου Δήμου.
Επιπλέον, η προτεινόμενη πράξη εισάγει μία καινοτόμα τεχνολογία στον τομέα της Διαχείρισης Απορριμμάτων. Τα κόστη που σχετίζονται με την αποκομιδή, μεταφορά, διάθεση ή εναλλακτική διαχείριση των αστικών απορριμμάτων ολοένα αυξάνονται ενώ παράλληλα το ενδιαφέρον των καταναλωτών για την ανακύκλωση διαρκώς αυξάνεται. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι τεχνολογίες εποπτείας στόλου & RFID δίνουν τη δυνατότητα στους φορείς διαχείρισης να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των λειτουργιών τους και προσφέρει την ευκαιρία στις τοπικές κοινωνίες να γίνουν περισσότερο υπεύθυνες περιβαλλοντικά. Προς αυτή την κατεύθυνση κάθε απορριμματοφόρο είναι εξοπλισμένο με μια συσκευή ανάγνωσης ετικετών RFID, αισθητήρες ζύγισης & μια μονάδα τηλεματικής (GPS/GPRS). Σε κάθε κάδο τοποθετείται μια έξυπνη ετικέτα (RFID smart tag – σε τουλάχιστον 2000 κάδους με πολύ μικρό κόστος προμήθειας και ελάχιστο κόστος συντήρησης), η οποία φέρει μοναδικό κωδικό ταυτότητας και είναι ειδικά σχεδιασμένη για λειτουργία σε αντίξοες συνθήκες περιβάλλοντος. Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων, ο κάδος ζυγίζεται αυτόματα και παράλληλα γίνεται ανάγνωση της ταυτότητάς του από τη μονάδα RFID. Στη συνέχεια, τα δεδομένα θέσης, βάρους και ταυτότητας αποστέλλονται στο κέντρο ελέγχου, όπου αποθηκεύονται σε βάση δεδομένων για περαιτέρω επεξεργασία και απεικόνιση σε ψηφιακό χάρτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων εποπτείας στόλου απορριμματοφόρων, RFID & δυναμικής καταγραφής του βάρους των απορριμμάτων κατά την αποκομιδή (ταυτότητα + βάρος + θέση + χρόνος), μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να βελτιστοποιηθεί η χρήση και τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων οχημάτων. Η ορθολογική χρήση των οχημάτων οδηγεί στην άμεση μείωση του λειτουργικού κόστους (καύσιμα, υπερωρίες, χαμένα οχηματο-χιλιόμετρα, φθορά οχημάτων κτλ), αναβαθμίζει τις προσφερόμενες υπηρεσίες και συμβάλει σημαντικά στη μείωση των ρύπων και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Έτσι, γίνεται αποδοτικότερη η υπηρεσία αποκομιδής και μεταφοράς των απορριμμάτων, ενώ παράλληλα εξοικονομείται χρόνος και ενέργεια. Επιπλέον, ένα πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα αποκομιδής και καταγραφής βασισμένο στην τεχνολογία RFID, παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης των κάδων, οι οποίοι αποτελούν σημαντικό τμήμα της διαχείρισης παγίων κάθε φορέα. Αυτό είναι εφικτό καθώς είναι γνωστή η ακριβής γεωγραφική θέση του κάθε κάδου στο χάρτη (ταυτοποίηση & γεωκωδικοποίηση κάδων), με διαθέσιμο το πλήρες ιστορικό των κινήσεων που έγιναν και της κατάστασης του κάθε κάδου (άδειος/γεμάτος). Η αυτοματοποίηση που εισάγεται με τη χρήση της τεχνολογίας RFID στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων μπορεί να διασφαλίσει την επαλήθευση της αποκομιδής, δηλαδή ότι τα απορριμματοφόρα εκτέλεσαν την αποκομιδή συγκεκριμένων κάδων σε συγκεκριμένα δρομολόγια. Η πληθώρα πληροφοριών που συλλέγονται από τη συνδυασμένη χρήση συστημάτων εποπτείας στόλου, RFID & δυναμικής καταγραφής του βάρους των απορριμμάτων κατά την αποκομιδή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα στις εξής εφαρμογές (ενδεικτικά):
·         Βελτιστοποίηση δρομολογίων & χρήσης των απορριμματοφόρων
·         Αποδοτικότερη παρακολούθηση & διαχείριση κάδων
·         Ζύγιση απορριμμάτων κατά την αποκομιδή
·         Επαλήθευση της υπηρεσίας αποκομιδής
·         Εναλλακτικά μοντέλα χρέωσης δημοτικών τελών
·         Προγράμματα ανακύκλωσης βάσει κινήτρων
Τέλος, προκειμένου να υπάρχει πλήρης έλεγχος δαπανών αναφορικά με τη συντήρηση των οχημάτων στην προτεινόμενη πράξη ενσωματώνεται και η λειτουργία της διαχείρισης εργασιών συντήρησης που περιλαμβάνει  προγραμματισμένες εργασίες (διορθωτικές ενέργειες, έργα) και τις απρογραμμάτιστες (βλάβες) από τη φάση της δήλωσης μέχρι την τελική αποκατάσταση. Στόχος είναι η αναλυτική κοστολόγηση συντήρησης-λειτουργίας (κόστος/ km / tn φορτίου), επιτρέποντας την αξιολόγηση του τρόπου χρήσης και απόδοσης κάθε οχήματος και μειώνοντας τις αλόγιστες δαπάνες συντήρησης του Δήμου. Σε περίπτωση που ο Δήμος διαθέτει σε κάποια οχήματα σύστημα παρακολούθησης στόλου τότε θα ολοκληρωθεί με τα νέα υποσυστήματα (διαχείριση καυσίμων και κατανάλωσης, διαχείριση και βελτιστοποίηση δρομολογίων απορριμματοφόρων, διαχείριση συντηρήσεων οχημάτων).
Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η μείωση δαπανών του Δήμου που σχετίζονται με πόρους όπως τα καύσιμα, τις υπερωρίες, τον ανεφοδιασμό, τις συντηρήσεις των οχημάτων αλλά και τα δρομολόγια αποκομιδής απορριμμάτων. Παράλληλα, διασφαλίζεται η αποκομιδή των κάδων, μιας και πιστοποιείται πλήρως το άδειασμα του και ενημερώνεται ο πολίτης για τις ημέρες και χρόνους του κάθε δρομολογίου. Με την εφαρμογή του συστήματος μπορεί να προκύψει μείωση δαπανών σε καύσιμα και μετακινήσεις της τάξης 15%-25% περίπου. 


ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ