Τετάρτη 3 Ιανουαρίου 2024

Ορισμός Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Δημάρχου.

Ο Δήμαρχος Βέροιας Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες του δημάρχου» του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α)
«Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με αυτές της παρ. 1 του άρθρου 203
του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α) και της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4625/19 (ΦΕΚ 139Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως
τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα
Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (Α' 134), από το άρθρο 47 του ν.4647/19 (Α’
204), το άρθρο 3 του ν. 5056/23 και το άρθρο 118 του ν. 5079/23.
3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 92 «Αντιμισθία αιρετών» του ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α ́) και της
παρ.3ε ́άρθρου 3 του Ν.4051/2012(ΦΕΚ 40Α ́).
4. Τις διατάξεις του άρθρων 88 & 89 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/06) «Κύρωση Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων».
5. Την αριθ. 1333/110822/27-12-2023 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.
6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική
Στατιστική Αρχή 2846 / Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Βέροιας, σύμφωνα με τα
οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 62.655 κατοίκους.
7. Τις διατάξεις των άρθρων 1 & 2 του ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α) «Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
σύμφωνα με τις οποίες ο Δήμος Βέροιας αποτελείται από πέντε (5) δημοτικές ενότητες,
όπως τροποποιήθηκαν με εκείνες των άρθρων 85 και 86 του ν. 4804/21 (ΦΕΚ 90A).
8. Το άρθρο 30 του ν. 5056/23

9. Το γεγονός ότι στον Δήμο Βέροιας είναι δυνατός ο ορισμός έως 8 Αντιδημάρχων,
καθώς και 2 επιπλέον αμίσθων.
10. Το αριθ.16/ΕΠ/1-11-2023 πρακτικό του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας, περί
ανακήρυξης, μεταξύ άλλων, του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, του
Δημάρχου και των τακτικών και αναπληρωματικών δημοτικών συμβούλων κάθε
συνδυασμού του Δήμου Βέροιας των Δημοτικών Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023.
11. Τα αριθ. 68783/18-12-2023 και 70359/27-12-2023 πρωτόκολλα ορκωμοσίας Δημάρχου,
Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Κοινοτήτων και Προέδρων Κοινοτήτων Δήμου
Βέροιας.
12. Τη με αριθ. 70443/27-12-2023 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου
Βέροιας, με την οποία βεβαιώνεται ότι στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας έτους
2024 θα προβλεφθεί πίστωση για τη δαπάνη καταβολής αντιμισθίας στους
Αντιδημάρχους που θα την λαμβάνουν και ότι ανάλογη θα προβλεφθεί και για το
επόμενα έτη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε Αντιδημάρχους Βέροιας τους παρακάτω δημοτικούς συμβούλους της
παράταξης «ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΓΝΩΣΗ» που αναδείχθηκε πρώτη και εξέλεξε Δήμαρχο στις
εκλογές της 8

ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των αιρετών αρχών του Δήμου Βέροιας, με

θητεία από 1/1/2024 έως και 31/12/2024:

1. Βασιλειάδη Κωνσταντίνο του Αναστασίου
2. Λαζαρίδη Αριστομένη του Αιμιλίου
3. Παπαδόπουλο Βασίλειο του Δημητρίου
4. Δέλλα Αθανάσιο του Ηλία
5. Γρηγοριάδη Καλλίστρατο του Κυριάκου
6. Ασλάνογλου Στυλιανός του Ευάγγελου
7. Τσαχουρίδη Αλέξανδρο του Κωνσταντίνου
8. Τσιφλίδη Ηλία του Κωνσταντίνου
9. Ασλανίδη Λάζαρο του Γρηγορίου
10. Τζαφερόπουλο Μιχαήλ του Βασιλείου

Α) Στους παραπάνω Αντιδημάρχους Βέροιας μεταβιβάζουμε τις παρακάτω καθ’ ύλην
αρμοδιότητές μας, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3852/2010 και από την κείμενη
νομοθεσία, ως εξής:
1. Στον Αντιδήμαρχο Κωνσταντίνο Βασιλειάδη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία,
αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Οικονομικών, ως εξής :
α) Την εποπτεία των παρεχόμενων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Οικονομικών, που
σχετίζονται ειδικότερα με :
 Τον προγραμματισμό και είσπραξη όλων των φόρων, εισφορών, τελών και
δικαιωμάτων,
 Την παρακολούθηση εξέλιξης του ετήσιου Προϋπολογισμού και την υπογραφή του
ετήσιου ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης,
 Τον έλεγχο διενέργειας όλων των εισπράξεων και όλων των δαπανών,

 Την τήρηση των απαιτούμενων διαδικασιών για τις προμήθειες λειτουργίας των
υπηρεσιών και τη διαχείριση υλικών.
 Την παραλαβή όλων των κατασχετηρίων εγγράφων και των διαταγών πληρωμής.
β) Την υπογραφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών των σχετικών με τη
λειτουργία των Τμημάτων της πιο πάνω Διεύθυνσης.
γ) Την εποπτεία του Γραφείου Προστασίας Καταναλωτή (σύσταση – λειτουργία και
συντονισμός επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη επίλυση των διαφορών
ανάμεσα σε προμηθευτές και σε καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών).
δ) Την αρμοδιότητα της έγκρισης των δαπανών και της διάθεσης όλων των
εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου Βέροιας πιστώσεων,
συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την
έκδοση της σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης.
Για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, ως μοναδικού διατάκτη του Δήμου Βέροιας, δεν
απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου
να επιτευχθεί η απαιτούμενη εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την
απόφαση του Αντιδημάρχου, προηγείται σχετική απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Εξειδικευμένη
θεωρείται η πίστωση, όταν κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και
προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.
2. Στον Αντιδήμαρχο Αριστομένη Λαζαρίδη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία,
αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών, ως εξής :
Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα των Τμημάτων
Τεχνικού-Συντήρησης Έργων, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων-Εξοικονόμησης Ενέργειας,
Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών Έργων (εκτός των προγραμμάτων άρδευσης εκτάσεων
των δημοτικών ενοτήτων Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος) και Συγκοινωνιών –
Κυκλοφορίας – Αδειών Μεταφορών και ιδίως :
 Την εποπτεία – συντονισμό υλοποίησης έργων ΣΕΣ (και συνεχιζόμενων ΕΣΠΑ).
 Την αξιοποίηση Εθνικών και Κοινοτικών πόρων.
 Το σχεδιασμό, προγραμματισμό και συντονισμό των έργων του Δήμου.
 Το Συγκοινωνιακό και Επιχειρησιακό Έργο.
 Την καταγραφή και ιεράρχηση έργων υποδομής τοπικής σημασίας σε συνεργασία με
τους Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων, προκειμένου να διασφαλισθεί η ισόρροπη
ανάπτυξη.
3. Στον Αντιδήμαρχο Βασίλειο Παπαδόπουλο, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία,
αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος –
Πολιτικής Προστασίας, ως εξής:
Την εποπτεία (επίβλεψη, κατεύθυνση, έλεγχο) των Τμημάτων της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος - Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας, πλην του Τμήματος Προστασίας
Ζώων Συντροφιάς, τη μελέτη και εισήγηση προτάσεων για την αποτελεσματικότερη
οργάνωση και λειτουργία της υπηρεσίας αυτής. Ειδικότερα :
• Την εποπτεία της προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής, μεταφόρτωσης - μεταφοράς
και διάθεσης των σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων του Δήμου.
• Την εποπτεία της προσωρινής αποθήκευσης και συλλογής των ανακυκλώσιμων
υλικών.
• Την προστασία και διαχείριση των Δημοτικών δασών.

• Την εποπτεία του αστικού και περιαστικού πρασίνου.
• Την παρακολούθηση λειτουργίας των λατομείων.
• Την εποπτεία λειτουργίας των κοιμητηρίων.
• Την εποπτεία του Γραφείου Εκτάκτων Αναγκών και Πολιτικής Προστασίας .
• Την εποπτεία κίνησης & συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων.
4. Στoν Αντιδήμαρχο Αθανάσιο Δέλλα, στον οποία παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες
σχετικά με θέματα Κοινωνικών Υποθέσεων, Πρόνοιας, Αλληλεγγύης, Προσχολικής
Αγωγής, Υγείας και Εθελοντισμού, ως εξής :
 Τον σχεδιασμό και την εποπτεία Κοινωνικής Μέριμνας και το συντονισμό εφαρμογής
προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.
 Την ευθύνη συντονισμού δικτύωσης εθελοντικών φορέων.
 Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας, όπως αυτή απορρέει από
την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να διασφαλισθεί η Τοπική Υγεία και Πρόνοια με
Ανθρώπινο Πρόσωπο.
 Τον σχεδιασμό και την εποπτεία θεμάτων σχετικά με την ένταξη των ευπαθών
κοινωνικών ομάδων.
 Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων εμβολιασμών.
 Την ευθύνη εφαρμογής προγραμμάτων τήρησης κανόνων υγιεινής των δημόσιων και
ιδιωτικών σχολείων.
 Τη λειτουργία του «Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι».
 Τη λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Βέροιας.
 Την εφαρμογή των προγραμμάτων λειτουργίας του ΚΗΦΗ και των ΚΔΑΠ Δήμου Βέροιας.
 Την λειτουργία των ΚΑΠΗ Δήμου Βέροιας.
 Την λειτουργία του Δημοτικού Ιατρείου Δήμου Βέροιας.

5. Στον Αντιδήμαρχο Καλλίστρατο Γρηγοριάδη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία,
αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ψηφιακής Πολιτικής
και Καινοτομίας, ως εξής:
Την εποπτεία του Τμήματος Τεχνολογιών-Πληροφορικής-Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.),
καθώς και την εποπτεία του Γραφείου Διαφάνειας, ήτοι :
 Την απρόσκοπτη λειτουργία της πύλης https://www.veria.gr
 Τον σχεδιασμό και αναδιοργάνωση του διαδικτυακού τόπου του Δήμου καθώς και την
εποπτεία ενημέρωσής του (επικαιροποίηση, βελτίωση λειτουργίας, ανάρτηση
αποφάσεων, νέα του Δημάρχου κτλ.)
 Την παρακολούθηση και τον έλεγχο της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης προς τους δημότες και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
 Την εναρμόνιση του Δήμου με το ισχύον (εθνικό και κοινοτικό) πλαίσιο παροχής
υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και διαλειτουργικότητας.
 Την ψηφιακή σύγκλιση και τις υπηρεσίες ΤΠΕ.
 Τις διαδικτυακές εφαρμογές ενίσχυσης της Συμμετοχικής Διακυβέρνησης και τη
δημιουργία ενός λειτουργικού πλαισίου επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ του
Δήμου και της Κοινωνίας των Πολιτών.

 Τον εκσυγχρονισμό εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε δράσεις και εργαλεία
σχετικά με τη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας του Δήμου αλλά και της
εξυπηρέτησης του πολίτη.
 Την ανάπτυξη δράσεων σχετικών με την Αστική Καινοτομία και την παρακολούθηση
νέων τεχνολογιών ευφυών πόλεων.
 Σε συνεργασία με το γραφείο τύπου του δημάρχου την εκκίνηση εκστρατειών
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης
ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εφαρμογών
 Σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο μέριμνα για την τήρηση του νομοθετικού
πλαισίου για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στις
ηλεκτρονικές συναλλαγές των δημοτών.
 Την παρακολούθηση των εξελίξεων και βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής
Ένωσης σχετικά με εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και «Έξυπνης Πόλης» και
εξετάζει τις δυνατότητες ενσωμάτωσης τους στο δήμο.
 Το Επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου Βέροιας για την «Έξυπνη Πόλη».
6. Στον Αντιδήμαρχο Στυλιανό Ασλάνογλου, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία,
αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης (Άρδευσης, Αγροτικής Οδοποιίας,
Ποιότητας Ζωής), Εμπορίου και Καταστημάτων και Προστασίας Ζώων Συντροφιάς, ως
εξής:
Την εποπτεία όλων των Γραφείων των Τμημάτων Αγροτικής Παραγωγής και Αδειών
Εμπορίου και Καταστημάτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης-Τουρισμού,
καθώς και του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος –
Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας» και ειδικότερα:
- Την ευθύνη για τη σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.).
- Την ευθύνη συντονισμού ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες
μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των
τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των
προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
- Την εποπτεία – συντονισμό προγραμμάτων άρδευσης εκτάσεων των δημοτικών
ενοτήτων Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος.
- Τον εντοπισμό και την υπόδειξη στην αρμόδια υπηρεσία, για εκτέλεση έργων τεχνικής
υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την
αλιεία και ιδίως αυτών που σχετίζονται με την αγροτική οδοποιία, την κατασκευή
λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων και τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
- Την εποπτεία του Τμήματος Αδειών Εμπορίου και Καταστημάτων (άδειες ίδρυσης και
λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, άσκησης στάσιμου εμπορίου,
διαφήμισης, περιπτέρων, κ.λ.π.)
- Την εποπτεία του Τμήματος Προστασίας Ζώων Συντροφιάς.

7. Στον Αντιδήμαρχο Αλέξανδρο Τσαχουρίδη, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία,
αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Διεύθυνσης Υ.ΔΟΜ.– Κτηματολογίου – Περιουσίας ως
εξής :
Την εποπτεία της Διεύθυνσης Υ.ΔΟΜ.– Κτηματολογίου – Περιουσίας και ειδικότερα :
 Την ευθύνη συντονισμού αξιοποίησης της δημοτικής περιουσίας, με πλήρη
ηλεκτρονική χαρτογράφηση της περιουσίας του Δήμου.
 Την εποπτεία όλων των συνενωμένων πολεοδομικών υπηρεσιών και υπογραφή όλων
των εγγράφων αρμοδιότητάς του.
 Την ευθύνη συντονισμού για την προστασία και ανάδειξη του ιστορικού κέντρου της
πόλης (διατηρητέα κ.λ.π.).
 Την ευθύνη συντονισμού εκπόνησης Γ.Π.Σ. για τον Ενιαίο Δήμο Βέροιας.
 Την ευθύνη συντονισμού και εφαρμογής πολεοδομικών σχεδίων και συναφών
εκτελεστών πράξεων, που δεν έχουν γενικότερο χαρακτήρα.
 Την εποπτεία και ευθύνη συντονισμού σύνταξης των πράξεων αναλογισμού
αποζημίωσης, τακτοποίησης, προσκύρωσης κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7.1923
συμπεριλαμβανομένων και όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών.
 Την ευθύνη συντονισμού για την μεταγραφή και καταχώριση στο Ελληνικό
Κτηματολόγιο τίτλων ιδιοκτησίας, συμβολαίων κλπ, την έρευνα και την σύνταξη
τοπογραφικών διαγραμμάτων για την σύνταξη αγωγών για ακίνητα ιδιοκτησίας του
Δήμου Βέροιας.
 Την υποβολή αιτήσεων προς το Κτηματολογικό Γραφείο Βέροιας και την επιμέλεια για
την εκπόνηση του δικτύου Γεωγραφικών Πληροφοριών.

8.Στον Αντιδήμαρχο Ηλία Τσιφλίδη, στον οποία παρέχεται αντιμισθία, αρμοδιότητες
σχετικά με θέματα Παιδείας και Ισότητας των Φύλων και Κ.Ε.Π., ως εξής:
 Την εποπτεία των Γραφείων Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης και Πολιτισμού-Αθλητισμού-Νέας
Γενιάς καθώς και της Εφαρμογής Προγραμμάτων Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού, και ειδικότερα :
 Το σχεδιασμό και την εποπτεία θεμάτων σχετικά με την Παιδεία, τη Δια Βίου Μάθηση και την
Ισότητα των Φύλων.
 Την εκπόνηση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Δήμου σχετικά με του νέους
μαθητές και εκπαιδευτικούς (Δημοτικό Συμβούλιο Νέων, Δημοτικό Συμβούλιο Εφήβων, Δημοτικό
Συμβούλιο Παίδων, ημερίδες ενημέρωσης και κατάρτισης).
 Την εκπόνηση προγραμμάτων και ενημέρωσης για την ισότητα των φύλων.
 Την εποπτεία του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών του Δήμου Βέροιας.
 Τη συνεργασία με προσωπικό απασχολούμενο στα σχολεία (σχολικές καθαρίστριες και σχολικοί
φύλακες).
 Την εισήγηση θεμάτων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας σχετικών με τους σχολικούς χώρους και
τη λειτουργία των σχολείων, όπως και την εισήγηση θεμάτων στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας.
 Την εποπτεία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου.

9. Στον Αντιδήμαρχο Λάζαρο Ασλανίδη, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία,
αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Τουρισμού, ως εξής :
Την εποπτεία του Γραφείου Τουρισμού του Δήμου.
Ειδικότερα :
 Το σχεδιασμό & συντονισμό ενεργειών και την εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης
του Δήμου για την ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή με έμφαση σε όλες τις
σύγχρονες μορφές τουρισμού, (πολιτιστικός, ιστορικός, θρησκευτικός, συνεδριακός,
ορεινός, οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, κ.λ.π.).
 Το σχεδιασμό υποστήριξης φορέων που συμβάλλουν στην τουριστική ανάπτυξη και
προβολή του Δήμου.

10.Στον Αντιδήμαρχο Μιχαήλ Τζαφερόπουλο, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία,
αρμοδιότητες σχετικά με θέματα Αθλητισμού, ως εξής:
Την λειτουργία, συντήρηση, διαχείριση και διάθεση των Αθλητικών Εγκαταστάσεων,
Δημοτικών Γυμναστηρίων, Αθλητικών Κέντρων και Δημοτικών Χώρων Άθλησης του
Δήμου Βέροιας και ειδικότερα :
 Την οργάνωση, προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του μαζικού αθλητισμού και
του αθλητικού τουρισμού.
 Τον σχεδιασμό, οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων αθλητικών camp, όλων των αθλημάτων
 Την διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και αθλητικών συναντήσεων-αγώνων.
 Την οργάνωση, προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων σχολικού αθλητισμού και σχετικών
οργανώσεων.
 Την ανάπτυξη και υποστήριξη δράσεων αθλητισμού για ΑΜΕΑ και κοινωνικές ευαίσθητες
ομάδες.
 Την υποστήριξη και ενίσχυση του Ερασιτεχνικού και Σωματειακού Αθλητισμού και την
συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία και συλλόγους του Δήμου
 Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων που έχουν σχέση με τον
αθλητισμό και την πληροφόρηση των κατοίκων του Δήμου σε θέματα αθλητισμού.
 Τον σχεδιασμό, την μελέτη και την υλοποίηση έργων υποδομής που συμβάλλουν στην άσκηση
δραστηριοτήτων αθλητικής ανάπτυξης.
 Την συνδιοργάνωση αθλητικών γεγονότων με φορείς του Δήμου ή της χώρας καθώς και τις
διεθνείς συνδιοργανώσεις
Β) Στους ορισθέντες με την παρούσα Αντιδημάρχους Βέροιας, αναθέτουμε την
εποπτεία των αντίστοιχων με τις μεταβιβασθείσες αρμοδιότητες υπηρεσιών, καθώς και την
υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων, πιστοποιητικών, αποφάσεων, των χορηγούμενων
αδειών, αδειοδοτήσεων και ανακλητικών αποφάσεων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του
Δήμου.
Γ) Οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να
εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
Δ) Στους Αντιδημάρχους που είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ. ή
υπάλληλοι κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. και δημοσίων επιχειρήσεων ή άλλων επιχειρήσεων, τη διοίκηση
των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και
σε εκείνους που είναι υπάλληλοι λοιπών Ν.Π.Ι.Δ., χορηγείται άδεια άνευ αποδοχών για όλο

το διάστημα της θητείας τους. Την εν λόγω ειδική άδεια λαμβάνουν υποχρεωτικά τα
ανωτέρω πρόσωπα ανεξαρτήτως υποβολής σχετικής αίτησης.
Ε) Ο Δήμαρχος μπορεί με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του να αντικαθιστά τον
αντιδήμαρχο και πριν την λήξη της θητείας του και ειδικότερα έξι (6) μήνες μετά τον ορισμό
του, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.
ΣΤ) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητές τους
ασκεί ο ίδιος ο Δήμαρχος.
Ζ) Ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Παπαδόπουλος θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο, όταν
απουσιάζει ή κωλύεται. Όταν και ο ίδιος απουσιάζει ή κωλύεται, θα αναπληρώνει τον
Δήμαρχο ο Αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Τσαχουρίδης.
Η) Ο Αντιδήμαρχος Στυλιανός Ασλάνογλου θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο, όταν
απουσιάζει ή κωλύεται, αποκλειστικά για την τέλεση των πολιτικών γάμων. Όταν και ο ίδιος
απουσιάζει ή κωλύεται, θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο για την ίδια αρμοδιότητα ο
Αντιδήμαρχος Αλέξανδρος Τσαχουρίδης.
Θ) Ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Παπαδόπουλος θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο, όταν
απουσιάζει ή κωλύεται, αποκλειστικά στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής
Προστασίας Δήμου Βέροιας.
Ι) Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ».
Ε.Δ Ο Δήμαρχος
1.- Αρχ. Επ/τέο
2.- ΙΑ1/3 Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ