Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με αυτές του άρθρου 6 του ν.5056/2023, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 31-1-2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑ 1ο : Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Βέροιας στη Γενική Συνέλευση της

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.

ΘΕΜΑ 2ο : Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος με την
επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου».
ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός μελών Δ/κού συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής
Επιχείρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.)
Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής

Επιχείρησης «Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Δήμου Βέροιας».

ΘΕΜΑ 5ο : Ορισμός μελών Δ/κού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Αποχέτευσης Δήμου Βέροιας.

ΘΕΜΑ 6ο : Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 23/2024 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός
Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», επί του ετήσιου προγράμματος
δράσης, του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου προγράμματος
δράσης, έτους 2024.

ΘΕΜΑ 7ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στη Γενική
Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρία με την επωνυμία
«ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ» και διακριτικό τίτλο «ΟΙ ΛΙΜΝΕΣ»
ΘΕΜΑ 8ο : Ορισμός δύο ελεγκτών με τους αναπληρωτές τους για τον τακτικό
διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία
«Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ)» Δ. Βέροιας
ΘΕΜΑ 9ο : Ορισμός δύο ελεγκτών με τους αναπληρωτές τους για τον τακτικό
διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο
(ΚΕΔΗΠΕΘΕ)» Δ. Βέροιας

ΘΕΜΑ 10ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

με την επωνυμία «Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια»

ΘΕΜΑ 11ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής της Τράπεζας

Αίματος Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ 12ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της

Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) στον Δήμο Βέροιας.

ΘΕΜΑ 13ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας
ΘΕΜΑ 14ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού

Παντοπωλείου

ΘΕΜΑ 15ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού

Φαρμακείου

ΘΕΜΑ 16ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής καταλληλότητας κτιρίων

και παροχής υπηρεσιών για αστέγους

ΘΕΜΑ 17ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων
των Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης,
Παιδικών Εξοχών και γενικά ιδρυμάτων παιδικής προστασίας ιδιωτικού
δικαίου

ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση ή μη ορισμού α) πολιτικού υπευθύνου, β) συντονιστή και γ)
μελών συντονιστικής επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος
«Υγιείς Πόλεις» του Π.Ο.Υ.

ΘΕΜΑ 19ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

και Προσφύγων Δήμου Βέροιας

ΘΕΜΑ 20ο : Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή
Παρακολούθησης Επιχειρησιακού του Προγράμματος διαχείρισης
αδέσποτων ζώων Συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων
ζώων.

ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης
για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού
τροχονόμου

ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων για τη δωρεάν παραχώρηση των υπ’ αριθ. 169, 171 και 233
οικοπέδων της Δ.Κ. Διαβατού

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, για
τη δωρεάν παραχώρηση των υπ’ αριθ. 268 και 236α οικοπέδων της Δ.Κ.
Διαβατού

ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
ΘΕΜΑ 25ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής προμηθειών
και γενικών υπηρεσιών για τα τμήματα της Δ/νσης Κοινωνικής
Προστασίας Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας και Προσχολικής
Αγωγής

ΘΕΜΑ 26ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου
«Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και
εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δ.Βέροιας»

ΘΕΜΑ 27ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου
«Αντικατάσταση-αποκατάσταση στεγών σχολικών-δημοτικών κτιρίων
Δ.Ε. Αποστόλου Παύλου, Δ.Ε. Δοβρά, Δ.Ε. Μακεδονίδος»

ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου
«Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2023)».
ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., απρόβλεπτων δαπανών και διαχείρισης των επί

έλασσον εργασιών του έργου «Συντήρηση Αγροτικών Δρόμων».

ΘΕΜΑ 30ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την τροποποίηση εγκεκριμένου

ρυμοτομικού σχεδίου ΟΤ 551γ και 551η της πόλης Βέροιας.

ΘΕΜΑ 31ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
του έργου «Υφιστάμενου λατομείου μαρμάρου στη θέση «Αράπης» της Δ.Κ.

Καστανιάς».

ΘΕΜΑ 32ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ για περιοριστικά μέτρα βοσκής σε

υλοτομηθείσες συστάδες του ιδιωτικού δάσους Συκιάς.

ΘΕΜΑ 33ο : Έγκριση ή μη μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και προσωρινών
κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «Εσωτερικά δίκτυα
αποχέτευσης Τ.Κ. Κουλούρας και προσαγωγός προς αντλιοστάσιο
ακάθαρτων Τ.Κ. Διαβατού»

ΘΕΜΑ 34ο : Έγκριση ή μη α) υλοποίησης αναβαθμίσεων των ΚΑΦΑΟ και β) ορισμός

μελών επιτροπής

ΘΕΜΑ 35ο : Έγκριση ή μη θέσης σε κυκλοφορία οχήματος του Δήμου
ΘΕΜΑ 36ο : Επί αιτήματος της Π.Ε. Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης
δημοτικών χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων εορτασμού
εθνικών επετείων.

ΘΕΜΑ 37ο : Επί αιτήματος του επικεφαλή της δημοτικής παράταξης «ΙΣΧΥΡΟΣ
ΔΗΜΟΣ-Κώστας Παλουκίδης» κατά του υποβαλλόμενου σχεδίου για το
γάμο των ομόφυλων ζευγαριών για την έκδοση ψηφίσματος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ