Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 11-12-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ   1ο :   Έγκριση ή μη έκδοση ψηφίσματος κατά των σχεδιαζόμενων νομοθετικών ρυθμίσεων για τις συγχωνεύσεις των ΔΕΥΑ και των υπηρεσιών ύδρευσης των δήμων.
ΘΕΜΑ   2ο :   Έγκριση ή μη της αριθ. 84/2023 απόφασης του Ν.Π. «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) Δήμου Βέροιας», για την έγκριση ποσού συμμετοχής στο 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας.
ΘΕΜΑ   3ο :   Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου
ΘΕΜΑ   4ο :   Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Δ΄ κατανομή έτους 2023)
ΘΕΜΑ   5ο :   Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2024-2025
ΘΕΜΑ   6ο :   Αποδοχή εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (15η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2023.
ΘΕΜΑ   7ο :   Έγκριση ή μη κατάρτισης Ετησίου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δ. Βέροιας, έτους 2024
ΘΕΜΑ   8ο :   Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στον Θ΄ Κύκλο (2023) του Προγράμματος του ΟΑΕΔ για επιχορήγηση της απασχόλησης 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 101/Α΄), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική Δραστηριότητα, στο πλαίσιο της 1ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ.
ΘΕΜΑ   9ο :   Έγκριση ή μη επιμήκυνσης της συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στον ΣΤ΄ Κύκλο (2022) του Προγράμματος επιχορήγησης του ΟΑΕΔ, για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών στα πλαίσια της Πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ
ΘΕΜΑ   10ο :   Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, και του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου
ΘΕΜΑ   11ο :   Έγκριση ή μη α) υποβολής αιτήματος στην Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ) για τη σύνδεση του Δημοτικού Τουριστικού Περιπτέρου «ΕΛΙΑ» με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου, β) υπογραφής σύμβασης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ   12ο :   Έγκριση ή μη υποβολή αιτήματος στον Τ.Ο.Ε.Β. Βέροιας για την απαλλαγή του Δήμου από τα τέλη άρδευσης των μη αρδευομένων αγροτεμαχίων ιδιοκτησίας του
ΘΕΜΑ   13ο :   Έγκριση ή μη έκτακτης μεταφοράς της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Δ.Κ. Βέροιας.
ΘΕΜΑ   14ο :   Έγκριση ή μη χορήγησης πρόσθετης καταβολής (πριμ) έγκαιρης παράδοσης στον ανάδοχου του έργου «Αντικατάσταση-αποκατάσταση στεγών σχολικών-δημοτικών κτηρίων ΔΕ Αποστόλου Παύλου, Δ.Ε. Δοβρά, Δ.Ε. Μακεδονίδος»
ΘΕΜΑ   15ο :   Έγκριση ή μη χορήγησης πρόσθετης καταβολής (πριμ) έγκαιρης παράδοσης στον ανάδοχου του έργου «Αντικατάσταση-αποκατάσταση στεγών σχολικών-δημοτικών κτηρίων ΔΕ Βέροιας»
ΘΕΜΑ   16ο :   Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών για το έτος 2024.
ΘΕΜΑ   17ο :   Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Απ.Παύλου (2020)».
ΘΕΜΑ   18ο :   Έγκριση ή μη αυτοδίκαιης οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση-κατασκευή αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δ.Βέροιας».
ΘΕΜΑ   19ο :   Έγκριση ή μη πωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή αποδυτηρίων και wc, γυμναστηρίου ΕΠΑΛ και ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Βέροιας».
ΘΕΜΑ   20ο :   Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντιστηρίξεις οδών».
ΘΕΜΑ   21ο :   Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης».
ΘΕΜΑ   22ο :   Έγκριση ή μη μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΓΙΝΑΣ»
ΘΕΜΑ   23ο :   Έγκριση ή μη μελέτης εργοταξιακής σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑΤΟ»
ΘΕΜΑ   24ο :   Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας εργοταξιακής σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «Αποχέτευση ακάθαρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Βεργίνας Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ   25ο :   Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας εργοταξιακής σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Βέροιας».
ΘΕΜΑ   26ο :   Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής ταμιευτήρα οικισμού Χαράδρας Δ.Βέροιας»
ΘΕΜΑ   27ο :   Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων»
ΘΕΜΑ   28ο :   Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 16ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας»
ΘΕΜΑ   29ο :   Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Μακροχωρίου»
ΘΕΜΑ   30ο :   Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Οικισμού Μέσης Δ.Βέροιας»
ΘΕΜΑ   31ο :   Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου «Αντιστηρίξεις οδών»
ΘΕΜΑ   32ο :   Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου Διαβατού».
ΘΕΜΑ   33ο :   Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων Δήμου Βέροιας – Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου Μακροχωρίου (ΥΠΟΕΡΓΟ 3)».
ΘΕΜΑ   34ο :   Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρίθ 156 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Ραψωμανίκης Δήμου Αλεξάνδρειας (εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Βέροιας) στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΡΕΜΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Ι.Κ.Ε.».
ΘΕΜΑ   35ο :   Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στα υπ’ αρίθ 804 και 805 εκτός σχεδίου γεωτεμάχια του αγροκτήματος Πατρίδας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΕΛΛΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΟΥΡΟΥ Ο.Ε.».
ΘΕΜΑ   36ο :   Έγκριση ή μη εισόδου-εξόδου στο υπ’ αρίθ 2311 εκτός σχεδίου γεωτεμάχιο του αγροκτήματος Βέροιας στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΕΡΓ. ΚΑΠΡΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
ΘΕΜΑ   37ο :   Επί αιτήματος της πολιτιστικής ομάδας «Happy Elephant» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς
ΘΕΜΑ   38ο :   Επί αιτήματος Διοικούσας Εκλογικής Επιτροπής Ημαθίας της Ν.Δ. για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ   39ο :   Επί αιτήματος της Τομεακής Επιτροπής Ημαθίας του ΚΚΕ για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης χώρου του δημοτικού κτηρίου της Δ.Κ. Μακροχωρίου
ΘΕΜΑ   40ο :   Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ