Πέμπτη 6 Απριλίου 2023

Θέμα: Έκδοση Εγκυκλίου 26/2023 ΚΕΑΟ & Αναβίωση απολεσθεισών ρυθμίσεων Ασφαλιστικών χρεών (120 & 72 δόσεις) και ένταξη στη νέα ρύθμιση χρεών της Ενεργειακής κρίσης/ακρίβειας σε έως 36 - 72 δόσεις& (άρθρα 81 & 82,ν. 5036/2023)
Κυρίες και Κύριοι,
Δημοσιεύτηκε από το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) η υπ’
αριθμ. 26/2023 εγκύκλιος (επισυνάπτεται στην παρούσα) σχετικά με την αναβίωση
των απολεσθεισών ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών. Σύμφωνα με την ως άνω
εγκύκλιο ισχύουν τα εξής:
1. Αναβίωση ρυθμίσεων Ασφαλιστικών οφειλών (άρθρο 81, ν. 5036/2023)
α) Ποιους αφορά - Δικαιούχοι: Τους οφειλέτες που απώλεσαν τη ρύθμιση των 120
(ν. 4611/2019) και 72 δόσεων (ν. 4756/2020 & ν. 4821/2021).
β) Προϋποθέσεις επανένταξης/αναβίωσης
 Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβίωση/επανενεργοποίηση είναι η καταβολή 2
μηνιαίων δόσεων της απολεσθείσας ρύθμισης, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα
του μήνα υποβολής της αίτησης επανένταξης.
 Ο οφειλέτης θα πρέπει να γνωστοποιεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τη διεύθυνση
του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (email) και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Σε
περίπτωση ισχύος περιοριστικών μέτρων, ο οφειλέτης υποχρεούται να αιτηθεί ρητώς
την άρση επιβολής δεσμεύσεων εις χείρα τρίτων.
 Οι προαναφερθείσες ρυθμίσεις πρέπει να έχουν απολεσθεί μέχρι 1/2/2023
(αποτύπωση στη μηχανογραφική ροή έως 16/2/2023).
 Η υποβολή αίτησης στον ΚΕΑΟ πρέπει να υποβληθεί έως 31/7/2023.
 Σε περίπτωση ύπαρξης επιπρόσθετων οφειλών που δεν έχουν συμπεριληφθεί στην
απολεσθείσα ρύθμιση, θα πρέπει να υπαχθούν στην Πάγια ρύθμιση έως
31/07/2023 και θα πρέπει αυτή να τηρείται κανονικά. Κατ& εξαίρεση της ισχύουσας
νομοθεσίας, τα εν λόγω αρρύθμιστα χρέη θα μπορούν να ενταχθούν σε νέα Πάγια
ρύθμιση, ακόμη και αν στο παρελθόν έχει ήδη απολεσθεί παρόμοια (Πάγια;)ρύθμιση.

2
 Όποιος οφειλέτης μετά την απώλεια της ρύθμισης των 120 ή 72 δόσεων, έσπευσε να
εντάξει τα χρέη του στην "Πάγια" ρύθμιση, μπορεί να αναβιώσει την απολεσθείσα
ρύθμιση και να μεταφέρει σε αυτήν τις οφειλές της Πάγιας που διατηρεί κανονικά,
με ευνοϊκότερους μάλιστα όρους/επιτόκιο.
 Μη δυνατότητα επανένταξης/αναβίωσης: Όσοι έσπευσαν, μετά την απώλεια των
120 ή 72 δόσεων, να ρυθμίσουν τα χρέη τους στον Εξωδικαστικό μηχανισμό (ν.
4469/2017  4738/2020) ή στο ειδικό πλαίσιο εξυγίανσης δεν έχουν το δικαίωμα
υποβολής αιτήματος αναβίωσης/επανενεργοποίησης.
γ) Όροι ρύθμισης
 Μετά την αναβίωση της ρύθμισης, οι ανεξόφλητες δόσεις με τους αντίστοιχους
τόκους μεταφέρονται σε ίσο αριθμό δόσεων στο τέλος της ρύθμισης. Στην πράξη, η
ρύθμιση αναβιώνει με τους ίδιους όρους, προϋποθέσεις και με όλα τα ευεργετήματα
που προβλέπονταν στις αρχικές διατάξεις.
 Το επιτόκιο επιβάρυνσης αναμένεται να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με όσα
προβλέπονταν στις αρχικές ρυθμίσεις (σταθερό 3%, ανεξαρτήτως αριθμού δόσεων
για τις 120 δόσεις  για τη ρύθμιση χρεών της πανδημίας μηδενικό επιτόκιο για τις
πρώτες 36 και 2,5% για 37 - 72 δόσεις, το οποίο όμως θα ισχύσει από την πρώτη κι
όλας δόση).
 Το ετήσιο επιτόκιο της "Πάγιας" ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών (έως 24 δόσεις)
είναι σταθερό στα επίπεδα του 5,5%.
2. Νέα ρύθμιση Ασφαλιστικών οφειλών, λόγω της Ενεργειακής
κρίσης/Ακρίβειας, σε έως 72 δόσεις (άρθρο 82, ν. 5036/2023)
Αφορά εργοδότες, αυτοαπασχολουμένους & ελεύθερους επαγγελματίες που αδυνατούν,
λόγω ακρίβειας, να τηρήσουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, οι οποίες
αφορούν μόνο το διάστημα Σεπτεμβρίου 2021 - Δεκεμβρίου 2022. Ταυτόχρονα όμως,
θα πρέπει να είναι συνεπείς με τις λοιπές τους υποχρεώσεις/οφειλές (μερικώς συνεπείς
οφειλέτες).
α) Προϋποθέσεις ένταξης - Δικαιούχοι
 Οι οφειλές να αφορούν το 16μηνο Σεπτεμβρίου 2021 - Δεκεμβρίου 2022.
 Η υποβολή αίτησης στον ΚΕΑΟ πρέπει να υποβληθεί έως 31/7/2023.
 Απαραίτητη προϋπόθεση διατήρησης της ρύθμισης είναι η καταβολή των τρεχουσών
ασφαλιστικών εισφορών.
 Εκτός των χρεών της παραπάνω περιόδου, μπορούν να ενταχθούν και εκείνα που
είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση έως τις 1/11/2021, πριν την έναρξη δηλαδή της ενεργειακής
κρίσης.
 Στο νέο σχήμα ρύθμισης οφειλών της περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 - Δεκεμβρίου 2022
συμπεριλαμβάνονται και όσοι αναβιώσουν την τυχόν απολεσθείσα ρύθμιση των 120
δόσεων.
 Οι οφειλέτες που θα αναβιώσουν ρύθμιση χρεών της πανδημίας (36 - 72 δόσεις) και
έχουν μόνο μεταγενέστερα χρέη, μπορούν να εντάξουν τα χρέη της περιόδου
Σεπτεμβρίου 2021 - Δεκεμβρίου 2022 στο νέο σχήμα.
 Οφειλέτες με "Πάγια" ρύθμιση, η οποία τηρείται κανονικά έως 1/2/2023 και
περιλαμβάνει χρέη της περιόδου Σεπτεμβρίου 2021 - Δεκεμβρίου 2022, δύνανται να
υπαχθούν στη νέα ρύθμιση.
 Εάν σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις υπάρχουν αρρύθμιστες οφειλές, αυτές
πρέπει μέχρι 31/7/2023 να ενταχθούν παράλληλα στην "Πάγια" ρύθμιση, προκειμένου
ο οφειλέτης να καταστεί δικαιούχος υπαγωγής στο νέο σχήμα.

3

β) Όροι ρύθμισης
 Το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης ορίζεται στα 30€.
 Η καταβολή της 1 ης δόσης ενεργοποίησης της ρύθμισης πραγματοποιείται μέχρι την
τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
 Το ετήσιο επιτόκιο επιβάρυνσης της νέας ρύθμισης ορίζεται στα ίδια επίπεδα με
εκείνα της "Πάγιας" ρύθμισης (έως 24 δόσεις), δηλαδή στο 5,5%.
 Η μη καταβολή 2 μηνιαίων δόσεων αλλά και των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών
συνεπάγεται απώλεια της ρύθμισης, με συνέπεια: αναστολή ισχύος των
ευεργετημάτων της ρύθμισης (επανενεργοποίηση των αναγκαστικών μέτρων,
επαναφορά ποινικών διαδικασιών), υποχρέωση καταβολής του συνόλου του
υπολοίπου της οφειλής και αναβίωση τόκων και προσαυξήσεων.
Παρακαλούμε σημειώστε ότι, σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, η αναφερόμενη
στην εγκύκλιο ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων είναι πολύ πιθανό να
ενεργοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα (Μ. Εβδομάδα). Παραμένουμε στην διάθεσή σας
για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Αντώνης Μέγγουλης
Διευθυντής & Νομικός Σύμβουλος ΕΣΕΕ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ