Σάββατο 16 Απριλίου 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. 23540/9-4-2022 (ΦΕΚ Β΄ 1724/9-4-2022) και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει: α) διά ζώσης στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46 και β) με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της εφαρμογής zoom), στις 18-4-2022 ημέρα Μεγάλη Δευτέρα και ώρα 14:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη απευθείας αγοράς τμήματος οικοπέδου στο Ο.Τ. 263 της πόλης Βέροιας.
ΘΕΜΑ    2ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 23/2022 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α) Δήμου Βέροιας, περί συμμετοχής μαθητών στο σεμινάριο πιάνου.
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 637/2019 απόφασης του Δ.Σ, για την αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ    4ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Βέροιας, έτους 2022.
ΘΕΜΑ    5ο :    Έγκριση ή μη του κανονισμού λειτουργίας μονάδας εσωτερικού ελέγχου (ΜΕΕ) Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ    6ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ    7ο :    Επιλογή εποχιακού προσωπικού για πρόσληψή τους ως υδρονομείς άρδευσης σε Τ.Κ. του Δήμου.
ΘΕΜΑ    8ο :    Έγκριση ή μη α) απευθείας μίσθωσης ισογείου καταστήματος για την κάλυψη των αναγκών στέγασης της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας Βέροιας, β) αποδοχή των όρων σύμβασης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ    9ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την εκ νέου επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου στο Ο.Τ. 670 του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ    10ο :    Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής της κ. Σ.Κούρτογλου σε δόσεις.
ΘΕΜΑ    11ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ για την παραχώρηση από την ΠΕ Ημαθίας τμήματος του υπ’ αριθ 1147ζ αγροτεμαχίου της Δημοτικής Κοινότητας Πατρίδας σε ιδιώτη.
ΘΕΜΑ    12ο :    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων.
ΘΕΜΑ    13ο :    Έγκριση ή μη έκθεσης πεπραγμένων έτους 2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ    14ο :    Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης του Αθλητικού Σωματείου «ΑΠΣ ΒΕΡΟΗ ΒΕΡΟΙΑΣ».
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης δημοτικών χώρων στην Ν.Ε ΚΙΝ.ΑΛ Ημαθίας.
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη.
 
Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. με φυσική παρουσία παρευρίσκονται δημοτικοί σύμβουλοι που είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, οι οποίοι οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά πιστοποιητικά στον Πρόεδρο του Δ.Σ. πριν την έναρξη της συνεδρίασης, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία ενός ατόμου ανά δύο τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).
Με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της εφαρμογής zoom) συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στον χώρο της συνεδρίασης, εκπρόσωποι φορέων,  πολίτες και εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι:
Οφείλουν να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. μέχρι τη Παρασκευή 15-4-2022 και ώρα 13:00 για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Εκπρόσωποι φορέων, πολίτες κι εκπρόσωποι Μ.Μ.Ε. δύνανται να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλ. 2331350529, 2331350597), μέχρι Παρασκευή 15-4-2022. 


Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για όλους τους πολίτες θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το επίσημο κανάλι του Δήμου Βέροιας στο YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCzMw_dKHDI9RbdOfhTxiO4w)


Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ