Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και το άρθρο 10 του ν.4674/2020, του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 και της υπ’ αριθ. 643/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει: α) διά ζώσης στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46 και β) με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), στις 23-2-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 5/2022 απόφασης της Κοινωφελούς επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δ.Βέροιας, περί έγκρισης του κανονισμού διάθεσης χώρων, υποδομών και υπηρεσιών (Κ.Δ.Χ.Υ.Υ.)
ΘΕΜΑ    2ο :    Έγκριση ή μη έκδοσης ψηφίσματος για την παύση λειτουργίας καταστήματος της τράπεζας ΕUROBANK στην πόλη της Βέροιας.
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη υιοθέτησης ψηφίσματος του Συλλόγου Εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς (Σ.Ε.Τ.Π) για την επιχειρούμενη περαιτέρω συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας.
ΘΕΜΑ    4ο :    Έκδοση ή μη ψηφίσματος συμπαράστασης στο αίτημα του σωματείου σχολικών καθαριστριών Δημοτικών-Γυμνασίων και Λυκείων Νομού Ημαθίας για την επικείμενη περικοπή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
ΘΕΜΑ    5ο :    Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την πορεία υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας κατά το 2022.
ΘΕΜΑ    6ο :    Ορισμός κοινωνικών φορέων για τη συμμετοχή εκπροσώπων τους στις επιτροπές του Δ.Σ
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 266/2021 απόφασης του Δ.Σ για την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία Δημοτικός Βρεφονηπιακός σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου».
ΘΕΜΑ    8ο :    Επί ενστάσεως του Ν.Μ κατά της υπ’αριθ. 229/2020 απόφασης του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ    9ο :    Έγκριση ή μη απευθείας αγοράς τμήματος οικοπέδου στο Ο.Τ. 263 της πόλης Βέροιας.
ΘΕΜΑ    10ο :    Χορήγηση ή μη συναίνεσης για την υλοποίηση εργασιών από το Λύκειο Ελληνίδων – Παράρτημα Βέροιας στο Αρχοντικό Σαράφογλου.
ΘΕΜΑ    11ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ για την ρυμοτομική απαλλοτρίωση επί ιδιοκτησίας με φερόμενες ιδιοκτήτριες τις κ. Σ. και Α. Τσαγκαλίδου.
ΘΕΜΑ    12ο :    Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης δημοτικών χώρων του κτιρίου Βούλας Χατζήκου στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μικρασιατών Ν.Ημαθίας.
ΘΕΜΑ    13ο :    Έγκριση ή μη α) λύσης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και β) ανάκλησης των υπ’ αριθμ. 988/2018 και 305/2019 αποφάσεων του Δ.Σ Βέροιας.
ΘΕΜΑ    14ο :    Έγκριση ή μη ισολογισμού και απολογισμού του κληροδοτήματος Τσαρούχη, έτους 2021
ΘΕΜΑ    15ο :    Ορισμός α) εκπροσώπου του Δήμου και β) υπαλλήλου της Ταμειακής Υπηρεσίας και του αναπληρωτή του, ως χρήστη της διαδικτυακής εφαρμογής της Τράπεζας της Ελλάδας.
ΘΕΜΑ    16ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων  του έργου «Κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, ισχύος 250,0575ΜW, στη θέση «ΒΕΡΜΙΟ ΤΕΚΕ».
ΘΕΜΑ    17ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ για περιοριστικά μέτρα βοσκής σε υλοτομηθείσες συστάδες  στο ιδιωτικό δάσος Σελίου.
ΘΕΜΑ    18ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ για περιοριστικά μέτρα βοσκής σε υλοτομηθείσες συστάδες  στο ιδιωτικό δάσος Παλατιτσίων.
ΘΕΜΑ    19ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ για περιοριστικά μέτρα βοσκής σε υλοτομηθείσες συστάδες στο ιδιωτικό δάσος «Έλατα Ξηρολιβάδου».
ΘΕΜΑ    20ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπής για την καταστροφή-ανακύκλωση υλικών ακατάλληλων για χρήση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας, για το έτος 2022.
ΘΕΜΑ    21ο :    Έγκριση ή μη α) καθορισμού ΚΑ του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022 και β) δημιουργίας λογαριασμού του Δήμου Βέροιας στην Τράπεζα Πειραιώς.
ΘΕΜΑ    22ο :    Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή κυκλικών κόμβων».
ΘΕΜΑ    23ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Μεταλλικό στέγαστρο κερκίδων γηπέδου Αγ.Μαρίνας και μεταλλικής κλίμακας Αγ.Κυριακής Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    24ο :    Έγκριση ή μη α) Οριστικής παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης 1,2,3,4 και β) του οριστικού «Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Σ.Β.Α.Κ), του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ    25ο :    Έγκριση ή μη κατάργησης θέσης τοποθέτησης περιπτέρου
ΘΕΜΑ    26ο :    Επί αιτήματος του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας για την παραχώρηση χρήσης τμήματος της πλατείας Ελιάς.
ΘΕΜΑ    27ο :    Επί αιτήματος του 3ου Γυμνασίου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ    28ο :    Έγκριση ή μη ανάκλησης της υπ’ αριθ. 206/2021 απόφασης του Δ.Σ. και β) παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη μεταφοράς ιατροδικαστικής εξέτασης, εξόδων κηδείας και ταφής οικονομικά αδύναμης δημότισσας.
ΘΕΜΑ    29ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
ΘΕΜΑ    30ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα


Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. με φυσική παρουσία παρευρίσκονται δημοτικοί σύμβουλοι που είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες το τελευταίο τρίμηνο, οι οποίοι οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά πιστοποιητικά στον Πρόεδρο του Δ.Σ. πριν την έναρξη της συνεδρίασης, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία ενός ατόμου ανά δύο τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).
Με τηλεδιάσκεψη (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στον χώρο της συνεδρίασης, εκπρόσωποι φορέων,  πολίτες και εκπρόσωποι των Μ.Μ.Ε.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι:
Οφείλουν να ενημερώσουν τον Πρόεδρο του Δ.Σ. μέχρι την Τρίτη 22-2-2022 και ώρα 13:00 για τον τρόπο συμμετοχής τους στη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Εκπρόσωποι φορέων, πολίτες κι εκπρόσωποι Μ.Μ.Ε. δύνανται να συμμετέχουν στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη κατόπιν επικοινωνίας με τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου (τηλ. 2331350529, 2331350597), μέχρι την Τρίτη 22/2/2022.
Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για όλους τους πολίτες θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το επίσημο κανάλι του Δήμου Βέροιας στο YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UCzMw_dKHDI9RbdOfhTxiO4w)
                                                                                

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ