Πέμπτη 20 Μαΐου 2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 24-05-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη έκδοσης ψηφίσματος επί αιτημάτων του Συλλόγου Εργαζομένων  της Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΤΠ).
ΘΕΜΑ    2ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε για την αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2021.
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη α) έκτακτης επιχορήγησης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός (ΔΗ.ΒΡΕ.ΣΤΑ) «Θεανώ Ζωγιοπούλου» Δήμου Βέροιας και β) δέσμευσης του Δ.Σ για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021.
ΘΕΜΑ    4ο :    Έγκριση ή μη καταρχήν τέλεσης των πολιτικών γάμων στον Δήμο Βέροιας  ατελώς κάθε έτος κατά τον μήνα Μάρτιο.
ΘΕΜΑ    5ο :    Έγκριση ή μη καταβολής του γάλακτος σε χρήμα σε δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου.
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 227/2020 απόφασης του Δ.Σ και β) συναίνεσης για τη συνεργασία του Δήμου Βέροιας με την εταιρία ΑΒ Βασιλόπουλος σχετικά με την παραλαβή προϊόντων και τη διάθεση τους μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη α) κατάργηση υφιστάμενης σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού ΚΕΠ Υγείας, β) σύναψη σύμβασης για την αναβάθμιση του λογισμικού συστήματος, γ) δέσμευσης του Δ.Σ για την εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου επομένων ετών πίστωσης για τη συντήρηση του λογισμικού συστήματος και δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ    8ο :    Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου.
ΘΕΜΑ    9ο :    Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Β΄ κατανομή έτους 2021).
ΘΕΜΑ    10ο :    Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας απ’ ευθείας εκμίσθωσης τμήματος από το υπ’ αριθ 2367 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Βέροιας.
ΘΕΜΑ    11ο :    Έγκριση ή μη καταρχήν διοργάνωσης Φεστιβάλ Ελληνικής Γαστρονομίας  στον Δήμο Βέροιας.
ΘΕΜΑ    12ο :    Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού από τους κ.κ. Κουκουτσίδη Παναγιώτη και Κουκουτσίδη Πέτρου λόγω μη οφειλής εισφοράς σε χρήμα.
ΘΕΜΑ    13ο :    Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια της μελέτης εργοταξιακής σύμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατασκευής κυκλικού κόμβου Μακροχωρίου.
ΘΕΜΑ    14ο :    Έγκριση ή μη του φακέλου δημόσιας σύμβασης της μελέτης «Συμφωνία πλαίσιο 2ετούς διάρκειας για την εκπόνηση τοπογραφικών υπηρεσιών για τη διασφάλιση της Δημοτικής περιουσίας στο κτηματολόγιο» και καθορισμού του τρόπου δημοπράτησης.
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων».
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ    17ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή του γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου (5Χ5) στην οδό Άρεως του Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    18ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου»
ΘΕΜΑ    19ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφάλειας οδών πόλης και Δ.Ε(2018)».
ΘΕΜΑ    20ο :    Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    21ο :    Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου στον Γεώργιο Δούλου.
ΘΕΜΑ    22ο :    Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου κυπαρισσοειδούς και ενός ατόμου πλατάνου στην Κοινότητα Ριζωμάτων.
ΘΕΜΑ    23ο :    Έγκριση ή μη συμμετοχής του  Δήμου και μετάβασης επίσημης αντιπροσωπίας στον Δήμο Καζανλάκ, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων του «118ου Φεστιβάλ των Ρόδων».
ΘΕΜΑ    24ο :    Έγκριση ή μη επένδυσης τοιχίου με μαρμαροψηφίδες από μαθητές του Ειδικού Γυμνασίου.
ΘΕΜΑ    25ο :    Έγκριση ή μη θέσης σε κυκλοφορία ρυμουλκούμενου οχήματος αποσκευών του Δ.Βέροιας.
ΘΕΜΑ    26ο :    Επί αιτήματος του σωματείου «Μηχανοκίνητη Αθλητική Ομάδα» για την παραχώρηση της Οδού Ελιάς.
ΘΕΜΑ    27ο :    Επί αιτήματος της ΚΝΕ για την παραχώρηση Δημοτικού χώρου στο μπάσκετ Ελιάς.
ΘΕΜΑ    28ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
ΘΕΜΑ    29ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
ΘΕΜΑ    30ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
ΘΕΜΑ    31ο :    Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων ταφής οικονομικά αδύναμης δημότισσας
ΘΕΜΑ    32ο :    Έγκριση παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων ιατροδικαστικής εξέτασης και ταφής οικονομικά αδύναμης δημότισσας

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ