Παρασκευή 23 Απριλίου 2021

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου στις 26-04-2021

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 26η του μηνός Απριλίου 2021, M. Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης και τις υπ’ αριθ. 163/29-05-2020 και  60249/22-09-2020  εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
                                                                                                 
                                                                                          
                                                                                           
                                                                                        
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ που επισυνάπτεται στην με  αριθμ. πρωτ.: 6133/22-04-2021


Θέμα    1    Έγκριση ή μη του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) Δήμου Η.Π. Νάουσας.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας
Θέμα    2    5η Αναμόρφωση ή μη, Προϋπολογισμού Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας 2021 (Οικονομική Υπηρεσία), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.
Θέμα    3    Έγκριση ή μη, έκθεσης δωδεκαμήνου (από 1/1/2020 έως 31/12/2020) για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.
Θέμα    4    Δωρεάν παραχώρηση τάφου, Δωρεάν ταφή & Δωρεάν κατασκευή μνημείου του αποβιώσαντα Χατζηδάκη Χρήστου του Αναστασίου.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.
Θέμα    5    Τελική απόφαση για εκποίηση με δημοπρασία  τμήματος του Χερσολείβαδου με αριθ. 920, έκτασης 2.000,10 τ.μ. και τμήματος του 1129 Αλώνια 3.318,90 τ.μ., (συνολικού εμβαδού Ε 5.319,00 τ.μ.), της τοπικής Κοινότητας Αγγελοχωρίου, του Δήμου Νάουσας.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.
Θέμα    6    Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης έτους 2021.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.
Θέμα    7    Έγκριση ή μη παραχώρησης Πομόνας στον ΤΟΕΒ Ροδοχωρίου.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.
Θέμα    8    Αποδοχή Επιχορηγήσεων.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.
Θέμα    9    Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Νάουσας: α) στο Δ/κό Συμβούλιο, β) στο Εποπτικό Συμβούλιο και γ) στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε και έγκριση ή μη μετατροπής της εταιρείας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό του Ν. 4674/2020.Εισηγητής: Δήμαρχος
Θέμα    10    Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Πάρκου Ηρωικής Πόλης Νάουσας.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας.
Θέμα    11    Έγκριση ή μη, Ταμιακού Απολογιστικού πίνακα χρήσης 2020, της ΕΣΕ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού.
Θέμα    12    Έγκριση ή μη, Ταμιακού Απολογιστικού πίνακα χρήσης 2020, της ΕΣΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού.
Θέμα    13    Ρύθμιση Θεμάτων Συντήρησης Διαβάσεων Τ.Κ. Ζερβοχωρίου. Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας
Στη διάθεση σας είναι η ημερήσια διάταξη και οι εισηγήσεις, στο Γραφείο της Γραμματείας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
        ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ