Κυριακή 11 Απριλίου 2021

Για την πρόσληψη προσωπικού (υδρονομέων άρδευσης) με σύμβαση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου (Μερικής Απασχόλησης 6 ωρών ημερησίως), δεκατρία (13)  άτομα (υδρονομείς άρδευσης) για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών λειτουργίας των  υπηρεσιών του, ύστερα από την αριθ. 64/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας
και το αριθ. πρωτ. 34953/7-4-2021 έγγραφο του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας-Θράκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 211 του ν.3584/07 καθώς και  του από 28-3/15-4-1957 Β.Δ. ως εξής:  
∙ Για την Τ.Κ Κουλούρας τρεις (3) θέσεις.  
∙ Για την Τ.Κ. Διαβατού δύο (2) θέσεις.  
∙ Για τις Τ.Κ. Ν. Νικομήδειας και Π. Λυκογιάννης, μία (1) θέση.
∙ Για την Τ.Κ Παλατιτσίων δύο (2) θέσεις.  
∙ Για την Τ.Κ. Συκέας μία (1) θέση.  
∙ Για την Τ.Κ. Μετοχίου μία (1) θέση.  
∙ Για την Τ.Κ Δασκίου μία (1) θέση.  
∙ Για την Τ.Κ. Ριζωμάτων μία (1) θέση.  
∙ Για την Τ.Κ. Σφηκιάς μία (1) θέση.  
Οι υποψήφιοι πρέπει:
Α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια
Β) Να έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν  υπερβεί το 60οέτος.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται από  φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην οδό  Μητροπόλεως 46 και ειδικότερα στο Γραφείο Προσωπικού (Γραφείο 11) μέχρι και την 14η Απριλίου 2021.

       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ