Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019 και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 7-12-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη α) παράτασης της μείωσης μισθωμάτων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας και β) διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ    2ο :    Έγκριση ή μη α) επιβολής αποζημίωσης χρήσης λατομικού χώρου στην εταιρία «Λατομεία Καστανιάς ΕΠΕ», β) κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών και γ) αποκατάστασης των χώρων εξόρυξης υλικών και κατασκευής έργων προστασίας του λατομικού χώρου.
ΘΕΜΑ    3ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (16η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
ΘΕΜΑ    4ο :    Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια της μελέτης «Συγκοινωνιακή μελέτη εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια του έργου αντικατάστασης αμιαντοσωλήνων του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της πόλης της Βέροιας»
ΘΕΜΑ    5ο :    Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης της πράξης «Βιοκλιματικό – πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 263/2020 απόφασης του Δ.Σ., για την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    7ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων και ερευνητικών φρεάτων σε δημοτικούς χώρους στα πλαίσια γεωτεχνικής μελέτης της μελέτης «Μελέτη Οδικού Άξονα Εγνατία Οδός Βέροια Νάουσα Σκύδρα–Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Έδεσσας, (Τμήμα Εγνατία Οδός – Πατρίδα)» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΘΕΜΑ    8ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 293/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί α) ανάκλησης της αριθ. 135/2015 απόφασης του Δ.Σ. και β) έγκρισης της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του έργου με τίτλο «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο».
ΘΕΜΑ    9ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 424/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    10ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 57/2020 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού μελών και συγκρότηση του Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης της Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.) στον Δήμο Βέροιας
ΘΕΜΑ    11ο :    Έγκριση ή μη σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεσης/βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών
ΘΕΜΑ    12ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.).
ΘΕΜΑ    13ο :    Έγκριση ή μη της μελέτης του έργου «Αγροτική οδοποιία στα αγροκτήματα Αγίας Μαρίνας και Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    14ο :    Αποδοχή ή μη παραίτησης δημοτικού συμβούλου και ορισμού ενός δημοτικού συμβούλου (ύστερα από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στην Κυψέλη».
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος της υπηρεσίας «Δαπάνες  εκκένωσης της δεξαμενής συλλογής λυμάτων στον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
ΘΕΜΑ    16ο :    Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Α.με.Α. Ν.Ημαθίας «Τα παιδιά της Άνοιξης» για την παραχώρηση της χρήσης τμήματος της πλατείας Δημαρχείου

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ


ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ