Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ.  17047/1-9-2020 απόφασης Δημάρχου Βέροιας και του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/01-03-2020) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη  10-11-2020 και από ώρα 09:00 έως 10:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (αποστολή ηλεκτρονικού εγγράφου από τα μέλη της Ο.Ε. για τη δήλωση πρόθεσης ψήφου και τυχόν απόψεων τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:


ΘΕΜΑ    1ο    Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο της 15ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
ΘΕΜΑ    2ο    Έγκριση ή μη  Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Βέροιας και του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Σελίου.
ΘΕΜΑ    3ο    Υποβολή ή μη πρότασης για την ένταξη δημοτικών κτιρίων στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) Χρηματοδοτικός Μηχανισμός 2014-2021/GR-Energy, θεματική περιοχή: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια».
ΘΕΜΑ    4ο    Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας» για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, έντυπων υπηρεσιών και εκτυπώσεων.
ΘΕΜΑ    5ο    Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης για «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο-Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας» για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου, έντυπων υπηρεσιών και εκτυπώσεων.
ΘΕΜΑ    6ο    Ορθή επανάληψη της αριθμ. 358/2020 απόφασης Ο.Ε. "Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή του δαπέδου γηπέδου μίνι ποδοσφαίρου 5Χ5 Μακροχωρίου»".
ΘΕΜΑ    7ο    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2021-2022», για την Ομάδα Γ΄ «Γαλακτοκομικά  Προϊόντα».
ΘΕΜΑ    8ο    Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινών αναδόχων για  «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου Βέροιας και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό τους για τα έτη 2021-2022».
ΘΕΜΑ    9ο    Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή πλατείας Κουμαριάς».
ΘΕΜΑ    10ο    Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ    11ο    Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων Δ.Ε. Απ.Παύλου».
ΘΕΜΑ    12ο    Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινού αναδόχου για την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    13ο    Έγκριση ή μη πρακτικών διαγωνισμού και ανάδειξη ή μη προσωρινών αναδόχων για  «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες  του Δήμου Βέροιας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022».
ΘΕΜΑ    14ο    Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.».
ΘΕΜΑ    15ο    Συγκρότηση ή μη επιτροπής και κατάρτιση ή μη όρων διαγωνισμού του έργου «Αρδευτικό δίκτυο Οικισμού Μέσης Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    16ο    Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δ.Ε. Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    17ο    Έγκριση ή μη παράτασης χρόνου εκτέλεσης εργασιών του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ    18ο    Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης ή μη απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διάνοιξη-Διαμόρφωση κοινοτικού δρόμου στο Ο.Τ.1 στην Κοινότητα Καστανιάς».
ΘΕΜΑ    19ο    Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης ή μη απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων (Αποκατάσταση βλαβών τσιμενταυλάκων Κοινότητας Πατρίδας)».
ΘΕΜΑ    20ο    Έγκριση ή μη 5ου Α.Π.Ε., 4ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και Α΄ Πίνακα εργασιών τροποποίησης σύμβασης του έργου «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου».
ΘΕΜΑ    21ο    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος Α΄ στάθμης Δημοτικής Αγοράς».
ΘΕΜΑ    22ο    Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της Ε.Τ.
ΘΕΜΑ    23ο    Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της Ε.Γ.
ΘΕΜΑ    24ο    Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Α.Τ.
ΘΕΜΑ    25ο    Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης της Ι.Δ.
ΘΕΜΑ    26ο    Παράταση ή μη απόδοσης Εντάλματος  Προπληρωμής για «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών».
ΘΕΜΑ    27ο    Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών».
ΘΕΜΑ    28ο    Έκδοση ή μη εντάλματος προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου του Δήμου για «Μικροεπεκτάσεις δικτύου φωτισμού και μετατοπίσεις στύλων».
ΘΕΜΑ    29ο    Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Σ.Δαλιγκάρο.
ΘΕΜΑ    30ο    Απόδοση λογαριασμού δαπανών εντάλματος προπληρωμής από τον υπάλληλο του Δήμου Α.Σιδηρόπουλου.
ΘΕΜΑ    31ο    Έγκριση ή μη γενόμενης ενέργειας Δημάρχου περί μη άσκησης αναίρεσης του αριθμ. 933 ΚΠολΔ στο Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ