Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2020

Σύμφωνα  με το  αρ. πρωτ.   634856/13-11-2020 (ΠΕΤ : 2010384218) έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας / Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων / 

Περιφερειακό Συμβούλιο, τίθεται σε δημόσια διαβούλευση:

 

 

 

 

 1. Το έργο: «Διαβίβαση Φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 

  για την Τροποποίηση της με αριθμό 170044/2014 Απόφασης Έγκρισης 

  Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του έργου  Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής 

  Ενέργειας Συνολικής Εγκατεστημένης Ισχύος 315 MW, 

  στο όρος Βέρμιο Δήμων Βέροιας & Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας και Δήμου Εορδαίας 

  Π.Ε. Κοζάνης της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Α.Ε.».

   

 2. Ανήκει: στην υποκατηγορία Α1 – Ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 01.

 3. Φορέας υλοποίησης: ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ.

   

 4. Συλλογή γνωμοδοτήσεων από τους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες και των απόψεων 

  του κοινού έως 29/12/2020, υποβάλλοντος το έντυπο Δ11 στο Τμήμα Περιβάλλοντος 

  & Υδροοικονομίας ΠΕ Ημαθίας.

 5. Αρμόδια υπηρεσία είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) 

  – Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης – Τμ. Β (Τηλ. 210 6417803 

  κ. Γιαννουλάκης).

 6. Αρμόδια υπηρεσία για παροχή των σχετικών περιβαλλοντικών στοιχείων 

  είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Ημαθίας (τηλ. 23313 53660).

 7. Τα στοιχεία που αφορούν το έργο είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα 

  του Ειδικού Περιβαλλοντικού Μητρώου του ΥΠΕΝ 

  (https://www.eprm.ypen.gr > Έργα/δραστηριότητες σε δημοσίευση/διαβούλευση > 

  ΑΕΠΟ για έργα/δραστηριότητες κατηγορίας Α1.
Ο Αντιδήμαρχος

Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας
Παπαδόπουλος Βασίλειος

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ