Παρασκευή 21 Αυγούστου 2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020) και της υπ’ αριθ. 1822/16-3-2020 εγκυκλίου του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 24-8-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την ίδρυση Πυροσβεστικού Κλιμακίου και τη δημιουργία αμαξοστασίου στον αύλειο χώρο του υπ’ αριθ. 355β οικοπέδου της Κοινότητας Ριζωμάτων.
ΘΕΜΑ    2ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την προσαρμογή της εταιρείας ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. στις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.4674/2020 και του ν.4690/2020 και τον μετασχηματισμό της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    4ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (9η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
ΘΕΜΑ    5ο :    Έγκριση ή μη καθορισμού αμοιβής δικηγόρου.
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση ή μη α) σύναψης σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δ.Βέροιας και της εταιρίας «ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη α) ανανέωσης της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ Δ.Βέροιας και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Μπορούμε Saving Food-Saving Lives»  στα πλαίσια του προγράμματος «Είμαστε Οικογένεια-Covid 19» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ    8ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Βέροιας, σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 114/2014 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, επί ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας, που εμπίπτει στο Ο.Τ. 90, με αποχαρακτηρισμό κοινοχρήστου χώρου και μετατροπής του σε οικοδομήσιμο
ΘΕΜΑ    9ο :    Έγκριση ή μη φιλοξενίας εθελοντών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα στειρώσεων αδεσπότων ζώων συντροφιάς
ΘΕΜΑ    10ο :    Έγκριση ή μη επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από μη δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων
ΘΕΜΑ    11ο :    Αποδοχή ή μη προτεινόμενων συμβιβασμών μεταξύ Δήμου και φορολογουμένων πολιτών.
ΘΕΜΑ    12ο :    Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης γραφείου της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας, στην Φωτογραφική Ομάδα Βέροιας
ΘΕΜΑ    13ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ Αριθ. 65/2020 απόφασης Δ.Σ., περί έγκρισης α) απευθείας εκμίσθωσης των υπ’ αριθ. 1 και 2 γραφείων του 2ου ορόφου οικοδομής στη συμβολή των οδών Μητροπόλεως και Περικλέους 2 στην πόλη της Βέροιας, β) καταρτισμού των όρων εκμίσθωσης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    14ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων του καταργημένου Δημοτικού Σχολείου της Κοινότητας Κουμαριάς
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Γ΄ κατανομή έτους 2020).
ΘΕΜΑ    17ο :    Έγκριση ή μη της επικαιροποιημένης μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εξωτερικοί χρωματισμοί 10ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    18ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων οδών πόλης και Δ.Ε.»
ΘΕΜΑ    19ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων»
ΘΕΜΑ    20ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Δοβρά (2020)»
ΘΕΜΑ    21ο :    Έγκριση ή μη παράτασης του χρόνου εκπόνησης της μελέτης «Μελέτη τμήματος οδού Συκιάς-Παλατιτσίων (Γεωτεχνική)»
ΘΕΜΑ    22ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.)
ΘΕΜΑ    23ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος Α΄ στάθμης Δημοτικής Αγοράς»
ΘΕΜΑ    24ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης-οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας»
ΘΕΜΑ    25ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά της Δ.Ε. Βεροίας»
ΘΕΜΑ    26ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης/χειροσφαίρισης/πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας»
ΘΕΜΑ    27ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α»
ΘΕΜΑ    28ο :    Έγκριση ή μη α) ανοίγματος τραπεζικών λογαριασμών ειδικού σκοπού ανά Κοινότητα στο όνομα του Δήμου Βέροιας, στο πιστωτικό ίδρυμα «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», για την κατάθεση της πάγιας προκαταβολής και β) ορισμού υπευθύνων κίνησης των λογαριασμών.
ΘΕΜΑ    29ο :    Έγκριση ή μη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στην Δ.Ζυγουλιάνα
ΘΕΜΑ    30ο :    Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης διαφημιστικού χώρου στον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Α.Μ.Ε.Α Νομού Ημαθίας για την προβολή δραστηριοτήτων του
ΘΕΜΑ    31ο :    Έγκριση ή μη ονομασίας οδού της Κοινότητας Κάτω Βερμίου σε οδό Αστερίου Κουκούδη
ΘΕΜΑ    32ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    33ο :    Έγκριση ή μη μετονομασίας οδού της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου σε οδό Γεωργίου Πέιου
ΘΕΜΑ    34ο :    Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Μ.Τ.
ΘΕΜΑ    35ο :    Έγκριση ή μη α) καταβολής των εξόδων κηδείας οικονομικά αδύναμου δημότη και β) απαλλαγής από το τέλος ταφής
ΘΕΜΑ    36ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
ΘΕΜΑ    37ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
ΘΕΜΑ    38ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη

    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ