Παρασκευή 1 Μαΐου 2020

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020) και της υπ’ αριθ. 1822/16-3-2020 εγκυκλίου του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σας καλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στις 4-5-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19 θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης (με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (5η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
ΘΕΜΑ    2ο :    Επιλογή εποχιακού προσωπικού για πρόσληψή τους ως υδρονομείς άρδευσης σε Τ.Κ. του Δήμου.
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης των σχεδίων αποφάσεων υλοποίησης με ίδια μέσα των υποέργων α) «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας» και β) «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    4ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για την εκποίηση τμήματος δρόμου που εμπίπτει εντός του υπ’ αριθ. 2221 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Βέροιας
ΘΕΜΑ    5ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 791/2019 απόφασης του Δ.Σ., β) φακέλου δημόσιας σύμβασης μελέτης-τεύχος τεχνικών δεδομένων της μελέτης «Μελέτη αξιολόγησης και οριστική μελέτη της γέφυρας οδού Ολγάνου» και γ) καθορισμού του τρόπου δημοπράτησής της
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου
ΘΕΜΑ    8ο :    Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Β΄ κατανομή έτους 2020).
ΘΕΜΑ    9ο :    Έγκριση ή μη σχεδίου ενεργειών για την αντιμετώπιση συνεπειών από δασικές πυρκαγιές στον Δήμο Βέροιας
ΘΕΜΑ    10ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων και επικίνδυνων και ρυμοτομούμενων κτισμάτων (2020)».
ΘΕΜΑ    11ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δήμου Βέροιας (2020)».
ΘΕΜΑ    12ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση, κατασκευή αθλητικών δαπέδων σε εκπαιδευτήρια του Δ.Βέροιας».
ΘΕΜΑ    13ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για το χρονικό διάστημα από 31/12/2019 ως 31/1/2020
ΘΕΜΑ    14ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για το χρονικό διάστημα από 1/2/2020 ως 29/2/2020
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων καθαριότητας και απολύμανσης οικονομικά αδύναμης δημότισσας

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ


ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ