Παρασκευή 10 Απριλίου 2020

Καλείστε να προσέλθετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 14η του μηνός Απριλίου 2020, ημέρα Μεγ. Τρίτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019.
 
Πίνακας Θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης  που επισυνάπτεται στην με  αριθμ. πρωτ.:
5124/10-04-20

Θέμα 1 Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος του Δήμου Νάουσας στο ΥΠΑΑΤ για παραχώρηση ακινήτων κατά χρήση που βρίσκονται εντός χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Νάουσας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

Θέμα 2 Έγκριση ή μη εκποίησης 10 στρεμμάτων από το κληροτεμάχιο 1063 που βρίσκεται εντός των ορίων της ΤΚ Χαρίεσσας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

Θέμα 3 Καταρχήν έγκριση διαδικασίας εκμίσθωσης  με φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία  του αγροτεμαχίου 1170 της Τοπικής Κοινότητας Στενημάχου (περιοχή παλιά αμπέλια)  έκτασης 13.821 τ.μ. για  εικοσιπέντε  (25) έτη ,  του Δήμου Νάουσας , για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

Θέμα 4 Τροποποίηση του κανονισμού άρδευσης ο οποίος ψηφίστηκε και εγκρίθηκε με την υπ. Αρ. 254/2015 με ΑΔΑ 672ΩΚ0-6Φ1 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την διάρκεια άρδευσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

Θέμα 5 Αποδοχή Επιχορηγήσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και ΚΕΠ

Θέμα 6 Αντικατάσταση μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΝ.
Εισηγητής: Δήμαρχος

Θέμα 7 Σύναψη χρησιδανείου μεταξύ Δήμου Νάουσας και ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας
Εισηγητής: Πρόεδρος Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας.

Θέμα 8 Πρόταση Εφαρμογής Εκπαιδευτικού Προγράμματος «2ο Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων Νάουσας».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Νεολαίας, Παιδείας και Αθλητισμού.

Θέμα 9 Έγκριση ή μη του με αρ. 1/2020 Πρακτικού (6ο Πρακτικό) της Κοινής Επιτροπής της από 20-7-2016 Προγραμματικής Σύμβασης για την ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ».
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Καθαριότητας

Θέμα 10 Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα 11 Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 16β του Δημοτικού Δάσους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα 12 Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 17α του Δημοτικού Δάσους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα 13 Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 18β του Δημοτικού Δάσους.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Προγραμματισμού, Χωροταξίας και Πολιτικής Προστασίας.

Στη διάθεση σας είναι η ημερήσια διάταξη και οι εισηγήσεις, στο Γραφείο της Γραμματείας του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.


 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
        ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

                              

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ