Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020

Η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α΄ 55/11-3-2020).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 18-3-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο : Έγκριση ή μη καταρχήν εκποίησης τμήματος του υπ’ αριθ. 1255 αγροτεμαχίου της κοινότητας Τριλόφου
ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ή μη παράτασης της μείωσης μισθωμάτων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας και διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ 3ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. επί αιτημάτων του Συλλόγου Εργαζομένων ΙΚΑ Ν.Ημαθίας.
ΘΕΜΑ 4ο : Επί αιτήματος του Σωματείου «Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Επαναπατριζομένων, Ελλήνων-Ποντίων» για την έκδοση ψηφίσματος του Δ.Σ. για τις εφαρμογές της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.4387/2016
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης και τήρησης των υποχρεώσεων της απόφασης ένταξης της πράξης «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο και 12ο Δημοτικά Σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ 6ο : Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (2η) προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Βέροιας, έτους 2020.
ΘΕΜΑ 7ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 316/2011 απόφασης του Δ.Σ, για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικών ακινήτων στην Κ.Ε.Π.Α.
ΘΕΜΑ 8ο : Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης υδρονομέων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος Δ. Βέροιας
ΘΕΜΑ 9ο : Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση αναγκών του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής
ΘΕΜΑ 10ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 752/2019 απόφασης του Δ.Σ, περί ορισμού μελών, θητείας & συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 575/2019 απόφασης του Δ.Σ, για την αντικατάσταση μέλους της συντονιστικής επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος «Υγιείς Πόλεις» του Π.Ο.Υ.
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση ή μη παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Βέροιας και Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
ΘΕΜΑ 14ο : Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Τροποποίηση της με α.π. 61079/25.1.1999 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου : «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – τμ. Βέροια- σταθεροποίησης της οδού (σήραγγα Σ3 – επίχωμα Γ4) και των υδραυλικών έργων (διευθέτηση ρεμάτων), καθώς και την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της»
ΘΕΜΑ 15ο : Ορισμός μελών και συγκρότησης της επιτροπής του άρθρου 5 του κανονισμού λειτουργίας της Κυριακάτικης Αγοράς της Κοινότητας Ριζωμάτων
ΘΕΜΑ 16ο : Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για την απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης στα διοικητικά όρια του Δήμου
ΘΕΜΑ 17ο : Έγκριση ή μη επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από μη δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων
ΘΕΜΑ 18ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.).
ΘΕΜΑ 19ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».
ΘΕΜΑ 20ο : Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Λαζοχωρίου-Ταγαροχωρίου (2007)»
ΘΕΜΑ 21ο : Ορισμός μέλους στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α»
ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α»
ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Δαπάνες εκκένωσης της δεξαμενής συλλογής λυμάτων στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
ΘΕΜΑ 25ο : Επί αιτήματος της Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης Ελλάδας για την παραχώρησης της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ 26ο : Επί αιτήματος της Ευξείνου Λέσχης Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης α) της πλατείας Δημαρχείου και β) τμήματος του 1ου ορόφου του Δημαρχείου
ΘΕΜΑ 27ο : Επί αιτήματος του Τουριστικού Ομίλου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης τμήματος της πλατείας Ελιάς
ΘΕΜΑ 28ο : Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ν.Ημαθίας «Τα παιδιά της Άνοιξης» για την παραχώρηση της χρήσης τμήματος της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ 29ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος για την κάλυψη εξόδων κηδείας οικονομικά αδύναμης δημότισσας
ΘΕΜΑ 30ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα.
ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ


ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ