Πέμπτη 16 Ιανουαρίου 2020

Το Επιμελητήριο Ημαθίας, αρωγός της καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας του Νομού, αναδείχτηκε δυνητικός δικαιούχος στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κεντρική Μακεδονία”, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), υπό τον τίτλο “Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.) της Βέροιας”, με θέμα: “Πρόγραμμα προώθησης της καινοτόμου επιχειρηματικότητας με έμφαση στον τομέα του τουρισμού́ και τον πολιτισμό́”.  

Η δράση αφορά την εκπαίδευση ανέργων του Δήμου Βέροιας, μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης, με σκοπό την δημιουργία επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένου των καινοτόμων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι έως τέσσερα χρόνια, με εκπαίδευση και συστηματική παρακολούθηση των αναγκών των εν δυνάμει νέων επιχειρηματικών και συνεχή παρακολούθηση των νεοφυών επιχειρήσεων που θα προκύψουν ως αποτέλεσμα του προγράμματος, με σκοπό την ανάπτυξη και την εδραίωση νέων καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και απώτερο στόχο την οικονομική ανάπτυξη του Δήμου Βέροιας. 
Η δημόσια δαπάνη της πράξης που δύναται να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 117.000,00€.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ