Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2019


Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 20-11-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη α) παράτασης της μείωσης μισθωμάτων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας και β) διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς

καταλόγους του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ    2ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 635/2019 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μελών του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 257/2019 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Βέροιας, για τη σύσταση επιτροπής του άρθρου 5 του ν.1069/1980
ΘΕΜΑ    4ο :    Έγκριση ή μη καθορισμού του ύψους των εξόδων παράστασης του   Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου»
ΘΕΜΑ    5ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση ή μη α) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 110/2011 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών Δήμου Βέροιας και σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας» και β) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 674/2019 απόφασής του
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη α) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 112/2011 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης συγχώνευσης Σχολικών Επιτροπών Δήμου Βέροιας και σύσταση Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας» και β) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 675/2019 απόφασής του
ΘΕΜΑ    8ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 676/2019 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) υποβολής πρότασης για τη συγχρηματοδότηση της πράξης «Βιοκλιματικό-πολιτιστικό δίκτυο διαδρομών στην παλιά πόλη της Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    9ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 677/2019 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) υποβολής πρότασης για τη συγχρηματοδότηση της πράξης «Βελτίωση αστικής κινητικότητας σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    10ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 389/2019 απόφασης του Δ.Σ., περί υποβολής αιτήματος στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της Απόφασης Ένταξης, για την παράταση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Βέροιας, τη διεύρυνση των παρεχομένων υπηρεσιών του και τη δημιουργία παραρτήματος ROMA
ΘΕΜΑ    11ο :    Έγκριση ή μη α) τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 219/2019 απόφασης του Δ.Σ., περί αποδοχής συμμετοχής του Δήμου Βέροιας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης V με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου και β) δέσμευσης του Δ.Σ. για την κάλυψη από τον προϋπολογισμό του Δήμου του επιπλέον ποσού για την υλοποίηση της προμήθειας.
ΘΕΜΑ    12ο :    Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2020-2021
ΘΕΜΑ    13ο :    Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2020-2021
ΘΕΜΑ    14ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης των σχεδίων αποφάσεων υλοποίησης με ίδια μέσα των υποέργων α) «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Βέροιας» και β) «Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη καταρχήν απευθείας εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 2320 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Βέροιας
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη καταρχήν εκμίσθωσης τμήματος του υπ’ αριθ. 2221 αγροτεμαχίου της Κοινότητας Βέροιας
ΘΕΜΑ    17ο :    Έγκριση ή μη α) θέσης σε κοινή χρήση ρυμοτομούμενων τμημάτων της υπ’ αριθ. 3 ιδιοκτησίας της αριθ. 2/2012 Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    18ο :    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στη Γενική Συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ»
ΘΕΜΑ    19ο :    Ορισμός α) δύο δημοτικών συμβούλων και β) εθελοντικών οργανώσεων και συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    20ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (15η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
ΘΕΜΑ    21ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (16η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
ΘΕΜΑ    22ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (17η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
ΘΕΜΑ    23ο :    Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως δικαιούχου αποζημίωσης για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ    24ο :    Επί αιτήματος του δημοτικού συμβούλου Λ.Ασλανίδη για τη χορήγηση άδειας απουσίας από τα καθήκοντά του
ΘΕΜΑ    25ο :    Έγκριση ή μη φακέλου Δημόσιας Σύμβασης Μελέτης-Τεύχος Τεχνικών δεδομένων και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης -+της μελέτης «Μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθήσεων οδών»
ΘΕΜΑ    26ο :    Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Διάνοιξη οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου (Περιοχή επέκτασης Μακροχωρίου)
ΘΕΜΑ    27ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της προμήθειας «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων, αντλιοστασίων ΔΕ Μακεδονίδος και Βεργίνας»
ΘΕΜΑ    28ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής της υπηρεσίας «Δαπάνες εκκένωσης της δεξαμενής συλλογής λυμάτων στο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων».
ΘΕΜΑ    29ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσίες αποτέφρωσης νεκρών ζώων» για το χρονικό διάστημα από 31/7/2019 ως 15/10/2019
ΘΕΜΑ    30ο :    Έγκριση ή μη βεβαιώσεων α) έργων/εργασιών και β) της Ταμειακής Υπηρεσίας για την αποπληρωμή των παρόχων/προμηθευτών υλικών, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας) (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων)» Β΄Φάση.
ΘΕΜΑ    31ο :    Έγκριση ή μη απονομής τιμητικής διάκρισης στον Ιωάννη Κοζάρτση
ΘΕΜΑ    32ο :    Επί αιτήματος του Οικολογικού Μαθητικού Κινήματος «FRIDAYS FOR FUTURE VERIA» για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ωρολογίου
ΘΕΜΑ    33ο :    Επί αιτήματος του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Βέροιας για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου
ΘΕΜΑ    34ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
ΘΕΜΑ    35ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
ΘΕΜΑ    36ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα

          Ο  Πρόεδρος - ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ


ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ