Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 19-6-2019 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 18/2019 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας, περί έγκρισης ισολογισμού, οικονομικών καταστάσεων και έκθεσης διαχείρισης χρήσης 2018.
ΘΕΜΑ    2ο :    Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην εταιρία «ΚΟΥΚΟΥΤΑΡΗΣ Δ. & Γ. Ο.Ε.»
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στην εταιρία «ΟΡΦΕΑΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»
ΘΕΜΑ    4ο :    Καθορισμός ανώτατου ύψους του προϋπολογισμού εξόδων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων έτους 2020 προερχόμενων από επενδυτικές δαπάνες Δήμων (πρώην ΣΑΤΑ).
ΘΕΜΑ    5ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (6η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2019.
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 96/2019 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.» Δήμου Βέροιας, περί αναμόρφωσης (2η) του προϋπολογισμού, έτους 2019
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης
ΘΕΜΑ    8ο :    Έγκριση ή μη συμπερίληψης του έργου «Αγροτική οδοποιία Βέροιας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    9ο :    Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση τμήματος του υπ’ αριθ. 71 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας στη Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Α.Ε.
ΘΕΜΑ    10ο :    Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού για την αποζημίωση τμήματος ρυμοτομούμενου οικοπέδου ιδοκτησίας Ε.Πιπερίδου
ΘΕΜΑ    11ο :    Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στην Π.Ε. Ημαθίας για τη δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα του υπ’ αριθ. 85 οικοπέδου του Ο.Τ. 19 της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας.
ΘΕΜΑ    12ο :    Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Περιβάλλοντος-Καθαριότητας-Πολιτικής Προστασίας.
ΘΕΜΑ    13ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 300/2019 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων στους Δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», β) υποβολής της πρότασης από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό του Δήμου Βέροιας, γ) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας και Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας, δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου και ε) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης.
ΘΕΜΑ    14ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 135/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 136/2017 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού μελών Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη κίνησης διαδικασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 10ου Δημοτικού Σχολείου-Νηπιαγωγείου Βέροιας
ΘΕΜΑ    17ο :    Έγκριση ή μη αποδοχής χρηματοδότησης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
ΘΕΜΑ    18ο :    Έγκριση ή μη επικαιροποιημένου μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο του έτους 2019 στον Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ    19ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων «Φωτοβολταϊκός Σταθμός παραγωγής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ) ισχύος 7,98336 MW και συνοδά έργα υποδομής, της εταιρείας ΕΓΝΑΤΙΑ ΓΚΡΟΥΠ Ι.Κ.Ε., που θα εγκατασταθεί στο Αγροτεμάχιο 218, του αγροκτήματος «Μαυροδένδρι», του Δήμου Βέροιας, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
ΘΕΜΑ    20ο :    Έγκριση ή μη μελέτης σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε τμήμα δημοτικής οδού από την Τ.Κ. Καστανιάς προς την Ι.Μ. Παναγίας Σουμελά
ΘΕΜΑ    21ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 9 του Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    22ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 982/2018 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών κατόπιν διαγωνισμού ή απευθείας ανάθεσης
ΘΕΜΑ    23ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 681/2018 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων»
ΘΕΜΑ    24ο :    Έγκριση ή μη α) της μελέτης του έργου «Βιοκλιματική αναβάθμιση σχολικών αυλών (5ο, 8ο και 12ο Δημοτικά Σχολεία και 2ο Γυμνάσιο Βέροιας)» και β) δέσμευσης του Δ.Σ. για την κάλυψη από τον προϋπολογισμό του Δήμου του επιπλέον ποσού για την υλοποίηση του έργου
ΘΕΜΑ    25ο :    Έγκριση ή μη παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης προμηθειών ηλεκτρομηχανολογικού υλικού
ΘΕΜΑ    26ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων»
ΘΕΜΑ    27ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου, Δ.Ε. Δοβρά, Δ.Ε. Βεργίνας και Δ.Ε. Μακεδονίδος»
ΘΕΜΑ    28ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας»
ΘΕΜΑ    29ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ    30ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ    31ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ    32ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή  τμήματος πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου».
ΘΕΜΑ    33ο :    Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων»
ΘΕΜΑ    34ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης-οριοθέτησης σε κοινόχρηστο χώρο στην Τ.Κ. Πατρίδας»
ΘΕΜΑ    35ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εργασίες για την υγρομόνωση δώματος Α΄ στάθμης Δημοτικής Αγοράς»
ΘΕΜΑ    36ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εργασίες για την μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου Βέροιας στο πρώην στρατόπεδο Αγίας Βαρβάρας»
ΘΕΜΑ    37ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ. Παύλου, Δ.Ε. Δοβρά, Δ.Ε. Βεργίνας και Δ.Ε. Μακεδονίδος»
ΘΕΜΑ    38ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή περίφραξης στο αριθμ. 176νστ αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Ασωμάτων»
ΘΕΜΑ    39ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης 8ου Νηπιαγωγείου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    40ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων»
ΘΕΜΑ    41ο :    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Αποκατάσταση βλαβών σε τεχνικά Δ.Ε. Απ.Παύλου»
ΘΕΜΑ    42ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. του Σ.Μανίκα από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου
ΘΕΜΑ    43ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
ΘΕΜΑ    44ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα
ΘΕΜΑ    45ο :    Επί αιτήματος της Off Road Team για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς
ΘΕΜΑ    46ο :    Επί αιτήματος του Συλλόγου «Μουσικό Κουτί» για την παραχώρηση της χρήσης του περιβάλλοντος χώρου της Εβραϊκής Συναγωγής
ΘΕΜΑ    47ο :    Επί αιτήματος του Κέντρου Πρόληψης «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου

           Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  -  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ