Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

Δημοσιεύθηκε την 11η Απριλίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 1236/11.4.2019) μία από τις σημαντικότερες Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που ακόμη αναμένονταν για τις Αυτοδιοικητικές Εκλογές του 2019.
Πρόκειται για την Κ.Υ.Α. Χαρίτση – Χουλιαράκη, που εκδόθηκεκατ’ εξουσιοδότηση της παρ.3 του αρ.1 του ν.3870/2010, ύστερα από τη λήψη γνώμης της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, και καθόρισε ποιες παροχές και διευκολύνσεις αποτιμώνται σε χρήμα και συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνες των Συνδυασμών και των Υποψήφιων Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβούλων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.


 
Ειδικότερα:

Ι)Παροχές και διευκολύνσεις, που αποτιμώνται σεχρήμα και συνυπολογίζονται στις εκλογικές δαπάνεςτων Περιφερειακών και Δημοτικών Συνδυασμών και των Υποψήφιων Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβούλων,αποτελούν η διάθεση ή παραχώρηση δωρεάν ή με μειωμένο αντάλλαγμα αγαθών και υπηρεσιών που αφορούν:
α) Τη χρήση από τους Συνδυασμούς ακινήτων ωςεκλογικών κέντρων για όσο χρόνο χρησιμοποιηθούν κατά τηδιάρκεια της προεκλογικής περιόδου.
β) Τη χρήση από τους Συνδυασμούς αιθουσών ή άλλων κλειστών χώρων χωρητικότητας άνω των 500 ατόμων για τη διοργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων.
γ) Την έκδοση εντύπων προεκλογικού περιεχομένου και τα ταχυδρομικά τέλη για την αποστολή τους.
δ) Την καταχώρηση και προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων στον τύπο, τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, καθώς και διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες.
ε) Τη χρησιμοποίηση υπηρεσιών που παρέχονται από επιχειρήσεις διαφημίσεων και δημοσίων σχέσεων.

ΙΙ)Η αξία των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περ. (Ι) αποτιμάται ως εξής:
α) Το συνολικό μίσθωμα για τη χρήση ακινήτων ως εκλογικών κέντρων καθορίζεται με βάση τον ΟΤΑ στοοποίο βρίσκεται το ακίνητο, ως ακολούθως:
- σε ΟΤΑ με πληθυσμό μέχρι 25.000 κατοίκων, η δαπάνη μίσθωσης προσδιορίζεται σε 2.000 €.
- 25.001 έως 50.000 κατοίκων, σε3.000 €.
- 50.001 έως 75.000 κατοίκων, σε 5.000 €.
- 75.001 έως 100.000 κατοίκων, σε 5.500 €.
- σε ΟΤΑ άνω των 100.000 κατοίκων,η δαπάνη μίσθωσης προσδιορίζεται σε 6.000 €
β) Τίμημα για την καταχώρηση μηνυμάτων θεωρείται το ποσό που προκύπτει από τον τιμοκατάλογο που υποβλήθηκε από το ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθμό ή από το έντυπο (εφημερίδα ή περιοδικό), σύμφωνα με τηνπαρ.2 του αρ.12 του ν.2328/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.30παρ.2ν.4532/2018.Αν δεν έχει υποβληθεί τέτοιος κατάλογος τεκμαίρονταιοι τιμές που προβλέπονται από την ίδια διάταξη για την περίπτωση αυτή.Εφόσον έχει καθοριστεί ειδικό τιμολόγιο για τη διαφημιστική καμπάνια των Περιφερειακών και Δημοτικών Συνδυασμών και των Υποψηφίων Περιφερειακών και Δημοτικών Συμβούλων στον τύπο ή τα ραδιοτηλεοπτικάμέσα, λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που προκύπτουν απότο τιμολόγιο αυτό. Το ίδιο ισχύει και για την τιμολόγηση της προβολής μέσω διαδικτυακών τόπων ή ιστοσελίδων(αρ.7παρ.6 του ν.3870/2010).
γ) Αμοιβή, τίμημα ή αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες των περιπτώσεων β, γ και ε της προηγούμενης παρ.IΙ,θεωρείται το ποσό που καταβάλλεται, συνήθως, με βάση τις αντίστοιχες τιμές της αγοράς.

ΙΙΙ) Τα ποσά που προκύπτουν από την κατά τις παραπάνω παραγράφους αποτίμηση, περιλαμβάνονται στα Βιβλία εσόδων-δαπανών των Συνδυασμών (σύμφωνα με το αρ.9 του ν.3870/2010) και στις αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις των Περιφερειακών και Δημοτικών Συνδυασμών, καθώς και των υπόχρεων Υποψήφιων (σύμφωνα με το αρ.11 του ίδιου νόμου).
Η αποτίμηση των παραπάνω παροχών και διευκολύνσεων γίνεται από τα κατά το αρ.8(“Διαχείριση οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων”) του ν.3870/2010 πρόσωπα και ο τελικός έλεγχος από την Επιτροπή τουαρ.12(“Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων”) του ίδιου νόμου.

IV) Για την εφαρμογή του ν.3870/2010 τεκμαίρεται ότι ο Συνδυασμός ή ο υπόχρεος Υποψήφιος κατέβαλε τα ποσά που προκύπτουν βάσει των προαναφερθέντων, εκτός εάν από τα οικεία παραστατικά προκύπτει καταβολή ανώτερου ποσού.

Αναλυτικότερα, το Φ.Ε.Κ. με την αριθμ. 26329 Κ.Υ.Α. Εσωτερικών–Οικονομικών είναι διαθέσιμο ΕΔΩ

Μπορείτε συναφώς να θυμηθείτε:(i)Την Υ.Α. με το “ταβάνι” εκλογικών κάθε Δημοτικού Συμβούλου και Συνδυασμού ανά Δημοτική Ενότητα της Χώρας και (ii)Την Εγκύκλιο με τιςοδηγίες για τα οικονομικά των Υποψήφιων.


http://www.airetos.gr/kathoristikan-oi-katigories-eklogikwn-dapanwn-kai-pws-kostologoyntaifek.aspx

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ