Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 28-11-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη απευθείας αγοράς τμήματος της υπ’ αριθ. 3 ιδιοκτησίας της αριθ. 2/2012 Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού
ΘΕΜΑ    2ο :    Έγκριση ή μη υποβολής φακέλου υποψηφιότητας του Δήμου Βέροιας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το Βραβείο Τοπίου του Συμβουλίου της Ευρώπης 2018-2019
ΘΕΜΑ    3ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (17η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2018.
ΘΕΜΑ    4ο :    Έγκριση ή μη της αριθ. 229/2018 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (4η) του προϋπολογισμού, έτους 2018.
ΘΕΜΑ    5ο :    Έγκριση ή μη παράτασης α) της λειτουργίας της δομής «Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας» και β) των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δήμου στο έργο «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας (Ν. 4563/2018) και πρόσκληση των Παρόχων και των Δήμων για την ένταξή τους σε αυτό», β) υποβολής αίτησης ένταξης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη χωροθέτησης «Μεγάλου Πράσινου Σημείου» στον Δήμο Βέροιας.
ΘΕΜΑ    8ο :    Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2019-2020
ΘΕΜΑ    9ο :    Γνωμοδότηση Δ.Σ. για μεταβολές σχολικών μονάδων Β΄θμιας Εκπ/σης σχολικού έτους 2019-2020
ΘΕΜΑ    10ο :    Έγκριση ή μη α) απευθείας εκμίσθωσης του δημοτικού αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Πατρίδας, β) καταρτισμού των όρων και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    11ο :    Έγκριση ή μη α) απευθείας εκμίσθωσης ακινήτου του 1ου ορόφου του Δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Άμμου, β) καταρτισμού των όρων και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    12ο :    Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Ν.Γρηγοριάδη
ΘΕΜΑ    13ο :    Έγκριση ή μη εξειδίκευσης εγγεγραμμένης πίστωσης, για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Α.Χρυσόπουλο
ΘΕΜΑ    14ο :    Έγκριση ή μη εξόφλησης οφειλής των Δ.Σαρμοκάσογλου κλπ. σε δόσεις
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του παλιού Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Συκιάς στον Εκπολιτιστικό & Επιμορφωτικό Σύλλογο Συκιάς «Βάντα».
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη α) κατάργησης των θέσεων τοποθέτησης περιπτέρων στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου και β) απομάκρυνσης των κουβουκλίων
ΘΕΜΑ    17ο :    Έγκριση ή μη α) κατάργησης της θέσης τοποθέτησης περιπτέρου στην Τ.Κ. Παλατιτσίων και β) απομάκρυνσης του κουβουκλίου
ΘΕΜΑ    18ο :    Έγκριση ή μη κατάργησης της θέσης τοποθέτησης περιπτέρου στην Τ.Κ. Ριζωμάτων
ΘΕΜΑ    19ο :    Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων.
ΘΕΜΑ    20ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρόμου οδού Αριστοτέλους στην Τ.Κ. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ    21ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    22ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της μελέτης του έργου «Ανακατασκευή πεζοδρόμου εμπορικού κέντρου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    23ο :    Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Κυψέλης».
ΘΕΜΑ    24ο :    Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση Κατασκευής Γέφυρας Αφών Κούσιου»
ΘΕΜΑ    25ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2017)».
ΘΕΜΑ    26ο :    Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».
ΘΕΜΑ    27ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων»
ΘΕΜΑ    28ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α».
ΘΕΜΑ    29ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βεργίνας»
ΘΕΜΑ    30ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Μακεδονίδος»
ΘΕΜΑ    31ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας».
ΘΕΜΑ    32ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση πυροσβεστικών μέσων δημοτικών κτιρίων».
ΘΕΜΑ    33ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων δημοτικών κτιρίων».
ΘΕΜΑ    34ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων».
ΘΕΜΑ    35ο :    Έγκριση ή μη 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός τσιμενταυλάκων»
ΘΕΜΑ    36ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Απ.Παύλου».
ΘΕΜΑ    37ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Επείγουσες εργασίες διευθέτησης ομβρίων υδάτων για αντιπλημμυρική προστασία και εργασίες επιχώσεων-επένδυσης και μόρφωσης πρανών προστασίας στην περιοχή του ταμιευτήρα Χαράδρας».
ΘΕΜΑ    38ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας α) ενοικίασης και β) κατασκευής εκθεσιακού περιπτέρου.
ΘΕΜΑ    39ο :    Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ    40ο :    Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ    41ο :    Έγκριση ή μη διοργάνωσης του 2ου Δημοτικού Συμβουλίου Παίδων Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ    42ο :    Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Βέροιας με τη Θρακική Εστία Βέροιας
ΘΕΜΑ    43ο :    Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δήμου Βέροιας με την «Εύξεινο Λέσχη Βέροιας»
ΘΕΜΑ    44ο :    Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου Βέροιας με τον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς»
ΘΕΜΑ    45ο :    Έγκριση ή μη συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Δήμου Βέροιας με τον Σύλλογο Εργαζομένων ΕΚΑΒ Βέροιας
ΘΕΜΑ    46ο :    Έγκριση ή μη καταβολής εξόδων κηδείας αποβιώσαντος υπαλλήλου του Δήμου
ΘΕΜΑ    47ο :    Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου ιβίσκου επί της οδού Κίμωνος 1-3 στην πόλη της Βέροιας
ΘΕΜΑ    48ο :    Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ατόμων φλαμουριάς στο πάρκο επί των οδών Σταδίου και Υψηλάντου στην πόλη της Βέροιας
ΘΕΜΑ    49ο :    Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου πεύκου εντός του αυλείου χώρου του 1ου Δημοτικού Σχολείου στη Δ.Κ. Μακροχωρίου
ΘΕΜΑ    50ο :    Έγκριση ή μη κοπής πέντε (5) ατόμων ιβίσκου εντός του αυλείου χώρου του 2ου Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου
ΘΕΜΑ    51ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
ΘΕΜΑ    52ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη
ΘΕΜΑ    53ο :    Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Α.Μ.ΕΑ. Ν. Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ    54ο :    Επί αιτήματος της «Σχολής Χορού Σοφία Αντωνιάδου» για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου

     Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ