Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 22-10-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη απευθείας αγοράς τμήματος της υπ’ αριθ. 3 ιδιοκτησίας της αριθ. 2/2012 Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού
ΘΕΜΑ    2ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 31/2018 απόφαση του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», περί αποδοχής ή μη συμμόρφωσης σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας
ΘΕΜΑ    3ο :    Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την α) επιβολή ή μη και τον καθορισμό τέλους χρήσης στην Κυριακάτικη Αγορά της Τ.Κ. Ριζωμάτων και β)  αναπροσαρμογή ή μη του ημερήσιου τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου.
ΘΕΜΑ    4ο :    Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας & φωτισμού.
ΘΕΜΑ    5ο :    Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.
ΘΕΜΑ    6ο :    Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών άρδευσης.
ΘΕΜΑ    7ο :    Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης.
ΘΕΜΑ    8ο :    Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των τελών στάθμευσης.
ΘΕΜΑ    9ο :    Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών στα νεκροταφεία Δ.Κ. Βέροιας και στις λοιπές Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.
ΘΕΜΑ    10ο :    Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής.
ΘΕΜΑ    11ο :    Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
ΘΕΜΑ    12ο :    Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας.
ΘΕΜΑ    13ο :    Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων.
ΘΕΜΑ    14ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (15η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2018.
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη καθορισμού ετήσιας επιχορήγησης του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «Θεανώ Ζωγιοπούλου» Δήμου Βέροιας, για το έτος 2019
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 677/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από μη δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων
ΘΕΜΑ    17ο :    Έγκριση ή μη α) εγγραφής η μη του Δήμου Βέροιας στο Ευρωπαϊκό δίκτυο CIVITAS, β) διακήρυξης, γ) εγγραφής του Δήμου στο δίκτυο ΟΤΑ για τη Βιώσιμη Κινητικότητα σε Ελλάδα και Κύπρο, δ) επιλογής κλίμακας ετήσιας συνδρομής και ε) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    18ο :    Έγκριση ή μη απονομής τιμητικής διάκρισης στον αθλητή Σάββα Θώμογλου
ΘΕΜΑ    19ο :    Έγκριση ή μη απονομής τιμητικής διάκρισης στους αθλητές Άνθιμο Κελεπούρη και Ελένη Ιωαννίδου.
ΘΕΜΑ    20ο :    Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    21ο :    Επί αιτήματος του δημοτικού συμβούλου Α.Σιακαβάρα για τη χορήγηση άδειας απουσίας από τα καθήκοντά του
ΘΕΜΑ    22ο :    Έγκριση ή μη α) πρόωρης λύσης της μίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, β) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και γ) διαγραφής των οφειλομένων μισθωμάτων
ΘΕΜΑ    23ο :    Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 499 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Βεργίνας.
ΘΕΜΑ    24ο :    Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων»
ΘΕΜΑ    25ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαπλάτυνση οδού Πιερίων από οδό Μανδηλαρά έως οδό Απόλλωνος».
ΘΕΜΑ    26ο :    Έγκριση ή μη καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Μαυροδενδρίου Μακροχωρίου του Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    27ο :    Έγκριση ή μη καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αγροτική οδοποιία στο αγρόκτημα Αγίου Γεωργίου του Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    28ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2017)»
ΘΕΜΑ    29ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Αμοιβή για τη διεξαγωγή του προγράμματος «Εργαστήρια για το Place Marketing και τη Συμμετοχική Διαμόρφωση Πράσινων Σχολικών Αυλών στον Δήμο Βέροιας»
ΘΕΜΑ    30ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών «Υπηρεσία υποστήριξης για τη μελέτη διαχείρισης κυκλοφορίας στη Βεργίνα»
ΘΕΜΑ    31ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας ταχυμεταφορών
ΘΕΜΑ    32ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας διοργάνωσης ενημερωτικής ημερίδας.
ΘΕΜΑ    33ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων XEROX».
ΘΕΜΑ    34ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων RICOH».
ΘΕΜΑ    35ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών του Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
ΘΕΜΑ    36ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση ανελκυστήρων Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    37ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ    38ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος».
ΘΕΜΑ    39ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης διήμερου φεστιβάλ του Δ.Βέροιας με τον Λαογραφικό Σύλλογο Ντόπιων Μακροχωρίου και Περιχώρων
ΘΕΜΑ    40ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με τον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Βεργίνας «ΟΙ ΑΙΓΕΣ»
ΘΕΜΑ    41ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας καταχώρησης του Δήμου Βέροιας στην ηλεκτρονική έκδοση (www.ellinikifoni.gr) της ομογενειακής εφημερίδας «Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».
ΘΕΜΑ    42ο :    Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ    43ο :    Έγκριση ή μη προγράμματος εορτασμού της επετείου του Πολυτεχνείου
ΘΕΜΑ    44ο :    Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου μουριάς επί της πλατείας Ωρολογίου στην πόλη της Βέροιας
ΘΕΜΑ    45ο :    Επί αιτήματος της Λέσχης Αυτοκινήτου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς
ΘΕΜΑ    46ο :    Επί αιτήματος της Εθελοντικής Ομάδας Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς
ΘΕΜΑ    47ο :    Επί αιτήματος του Συλλόγου Δρομέων Βέροιας για την παραχώρηση α) της πλατείας Δημαρχείου και β) μέρους του ισογείου και υπογείου χώρου του Δημαρχείου

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ