Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 10-10-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη απευθείας αγοράς τμήματος της υπ’ αριθ. 3 ιδιοκτησίας της αριθ. 2/2012 Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού
ΘΕΜΑ    2ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 31/2018 απόφαση του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», περί αποδοχής ή μη συμμόρφωσης σύμφωνα με τον πρότυπο κανονισμό λειτουργίας
ΘΕΜΑ    3ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης του Δ.Μαροσούλη
ΘΕΜΑ    4ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της βεβαίωσης παράβασης της Ε.Δημητρίου
ΘΕΜΑ    5ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της βεβαίωσης παράβασης της Α.Μαλιόγκα
ΘΕΜΑ    6ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της βεβαίωσης παράβασης της Α.Τελιανίδου
ΘΕΜΑ    7ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της βεβαίωσης παράβασης του Θ.Βαρελά
ΘΕΜΑ    8ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της βεβαίωσης παράβασης της εταιρίας «Δ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
ΘΕΜΑ    9ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της βεβαίωσης παράβασης της εταιρία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΚΡΟΑΜΑΤΟΣ-ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΑ Ε.Π.Ε.»
ΘΕΜΑ    10ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί των βεβαιώσεων παράβασης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας
ΘΕΜΑ    11ο :    Έγκριση ή μη α) αποδοχής των όρων χρηματοδότησης για την κάλυψη της δαπάνης της πράξης «Αναβάθμιση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    12ο :    Έγκριση ή μη α) σύναψης συνεργασίας του Δήμου Βέροιας με το Ι.Ν.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. για την υλοποίηση δράσης πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης των υπαλλήλων του Δήμου και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    13ο :    Έγκριση ή μη έκτακτης μεταφοράς της ημέρας λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Δ.Κ. Βέροιας.
ΘΕΜΑ    14ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (14η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2018.
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη α) πρόωρης λύσης της μίσθωσης του Δημοτικού Αναψυκτηρίου της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, β) κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής και γ) διαγραφής των οφειλομένων μισθωμάτων
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στην Π.Ε. Ημαθίας για τη δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα των υπ’ αριθ. 342 και 343 οικοπέδων του Ο.Τ. 55 της Δ.Κ. Μακροχωρίου
ΘΕΜΑ    17ο :    Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στην Π.Ε. Ημαθίας για τη δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα των υπ’ αριθ. 130 και 131 οικοπέδων της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου
ΘΕΜΑ    18ο :    Έγκριση ή μη μελέτης σήμανσης και προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης του δίδυμου Οθωμανικού λουτρώνα
ΘΕΜΑ    19ο :    Απονομή τιμητικών διακρίσεων στα πλαίσια εορτασμού της επετείου απελευθέρωσης της Βέροιας.
ΘΕΜΑ    20ο :    Έγκριση ή μη φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών για την τουριστική προβολή του Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    21ο :    Έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου στην 34η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «PHILOXENIA»
ΘΕΜΑ    22ο :    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Τριμελή Διοικούσα Επιτροπή ΤΟΠΦΥ Βέροιας
ΘΕΜΑ    23ο :    Έγκριση ή μη α) 1ου Συγκριτικού Πίνακα, 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Α.Ν.Μ. της μελέτης «Κτηματογράφηση, Πολεοδόμηση, Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και πράξη εφαρμογής στις Π.Ε. 25 και 27 και σε τμήμα των Π.Ε. 15 και 7 πόλης Βέροιας», β) ανάθεσης της μελέτης διευθέτησης ρέματος και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    24ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής διαπραγμάτευσης του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. ΔΝΣβ/92783/π.ε./ΦΝ 466 απόφασης Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ
ΘΕΜΑ    25ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.»
ΘΕΜΑ    26ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Προσαρμογή χώρου και δημιουργία γηπέδου καλαθοσφαίρισης/ χειροσφαίρισης/ πετοσφαίρισης στο Μουσικό Σχολείο Βέροιας».
ΘΕΜΑ    27ο :    Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες για τη μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου στο πρώην Στρατόπεδο Αγ.Βαρβάρας».
ΘΕΜΑ    28ο :    Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Κυψέλης».
ΘΕΜΑ    29ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Μίσθωση γκρέϊντερ για κάλυψη αναγκών συντήρησης του αγροτικού δικτύου Δ.Ε. Μακεδονίδος (Τ.Κ. Δασκίου)».
ΘΕΜΑ    30ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Απ.Παύλου».
ΘΕΜΑ    31ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ    32ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ    33ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία συντήρησης σχολικών και δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ    34ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση χρωματισμών σχολικών κτιρίων».
ΘΕΜΑ    35ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Βιβλιοδέτηση Διαχειριστικών Μελετών Δημοτικών Δασών».
ΘΕΜΑ    36ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων».
ΘΕΜΑ    37ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση δικτύων άρδευσης Δ.Ε. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ    38ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Συντήρηση άρδευσης Δ.Ε. Μακεδονίδος».
ΘΕΜΑ    39ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Απ. Παύλου»
ΘΕΜΑ    40ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α.».
ΘΕΜΑ    41ο :    Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ    42ο :    Έγκριση ή μη παραχώρησης οικογενειακού τάφου διαρκούς χρήσης στο Δημοτικό Κοιμητήριο Βέροιας
ΘΕΜΑ    43ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Μ.Πάτη από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών
ΘΕΜΑ    44ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της Α.Γκουντίνα από τον υπ’ αριθ. 66/2018 χρηματικό κατάλογο
ΘΕΜΑ    45ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της Ε.Γαλάνη από τον υπ’ αριθ. 66/2017 χρηματικό κατάλογο
ΘΕΜΑ    46ο :    Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου πλατάνου σε παιδική χαρά επί της οδού Αυξεντίου στη Δ.Κ. Μακροχωρίου
ΘΕΜΑ    47ο :    Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ατόμων κυπαρισσιού επί της οδού Φωκίωνος στην πόλη της Βέροιας
ΘΕΜΑ    48ο :    Έγκριση ή μη κοπής έξι (6) ατόμων λεύκας στο δημοτικό γήπεδο του οικισμού Λαζοχωρίου
ΘΕΜΑ    49ο :    Έγκριση ή μη κοπής τριών (3) ατόμων πλατάνου στην Τ.Κ. Τριλόφου
ΘΕΜΑ    50ο :    Έγκριση ή μη α) κατάργησης των θέσεων τοποθέτησης περιπτέρων στη Δ.Κ. Βέροιας και β) απομάκρυνσης των κουβουκλίων.
ΘΕΜΑ    51ο :    Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Δ.Βέροιας με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «CAMPUS BUS» και β) παραχώρησης της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου
ΘΕΜΑ    52ο :    Έγκριση ή μη διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό του μήνα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού
ΘΕΜΑ    53ο :    Έγκριση ή μη α) διοργάνωσης χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και β) δημιουργίας θεματικού πάρκου.
ΘΕΜΑ    54ο :    Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχου Τουρισμού και Προέδρου της Δ.Κ. Βέροιας στην Αθήνα
ΘΕΜΑ    55ο :    Έγκριση ή μη μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου Οικονομικών στο Καρπενήσι
ΘΕΜΑ    56ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα.
ΘΕΜΑ    57ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα.
ΘΕΜΑ    58ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα.
ΘΕΜΑ    59ο :    Έγκριση ή μη παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη.

            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ