Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 11-7-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη καταρχήν απευθείας αγοράς τμήματος της υπ’ αριθ. 3 ιδιοκτησίας της αριθ. 2/2012 Πράξης Τακτοποίησης και Αναλογισμού
ΘΕΜΑ    2ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 379/2014 απόφασης του Δ.Σ., περί ορισμού μελών Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη α) παράτασης της μείωσης μισθωμάτων καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας και β) διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ    4ο :    Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 1147ζ αγροτεμαχίου του αγροκτήματος της Τ.Κ. Πατρίδας.
ΘΕΜΑ    5ο :    Έγκριση ή μη α) υποβολής προτάσεων για τη χρηματοδότηση των πράξεων με τίτλο «1) «Κατασκευή μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Αγίου Γεωργίου», 2) «Ανάπλαση πλατείας Μακροχωρίου» και 3) «Συντήρηση-επισκευή-αναβάθμιση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Νικομήδειας για δημιουργία εκθετηρίου τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς» στα πλαίσια του Μέτρου 19 «Τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD)-LEADER» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, β) τεχνικών δελτίων των πράξεων, γ) δέσμευσης του Δ.Σ. για την κάλυψη από τον προϋπολογισμό του Δήμου του επιπλέον ποσού για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Μακροχωρίου» και δ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση ή μη δέσμευσης του Δ.Σ. για τη συμπερίληψη των πράξεων με τίτλο: 1) «Κατασκευή μεταλλικών κερκίδων στο γήπεδο Αγίου Γεωργίου», 2) «Ανάπλαση πλατείας Μακροχωρίου» και 3) «Συντήρηση-επισκευή-αναβάθμιση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Πολιτιστικού Κέντρου Νέας Νικομήδειας για δημιουργία εκθετηρίου τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Γενικής Γραμματείας Νέας γενιάς και Διά Βίου Μάθησης του Υπ. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Ν.Π.Ι.Δ. «Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης», β) ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης
ΘΕΜΑ    8ο :    Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου και 13ου Δημοτικών Σχολείων Βέροιας» στα πλαίσια της πρόσκλησης «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ    9ο :    Ορισμός πολιτικά υπευθύνου για την υλοποίηση του προγράμματος «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού-Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ Βαθμού-πιλοτική λειτουργία».
ΘΕΜΑ    10ο :    Έγκριση ή μη αποδοχής χρηματοδότησης για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας
ΘΕΜΑ    11ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (8η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2018.
ΘΕΜΑ    12ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (9η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2018.
ΘΕΜΑ    13ο :    Διαπίστωση υπέρ της συνδρομής σοβαρής υπηρεσιακής ανάγκης για την κάλυψη μιας θέσης κλάδου ΔΕ Διοικητικού, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υπ’ αριθ. 1/408Μ/2008 προκήρυξης για την πλήρωση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού με σειρά προτεραιότητας στον Δήμο Βέροιας.
ΘΕΜΑ    14ο :    Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας.
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη α) κίνησης διαδικασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 499 αγροτεμαχίου της Τ.Κ. Βεργίνας, β) καθορισμός ελάχιστου ορίου προσφοράς και αναπροσαρμογών του μισθώματος και γ) καταρτισμού των όρων διακήρυξης.
ΘΕΜΑ    17ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης-συμπλήρωσης της υπ’ αριθ. 571/2014 απόφασης του Δ.Σ., περί υποβολής αιτήματος στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας για τη δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα, τμήματος των υπ’ αριθ. 980 και 1301α αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Παλατιτσίων στο Δ. Βέροιας
ΘΕΜΑ    18ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρου στον 1ο όροφο του Δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Μητροπόλεως 55 στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης Ευθύνης «ΔΕΣΜΟΣ».
ΘΕΜΑ    19ο :    Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ και καθορισμός α) καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση και β) χρονικού διαστήματος καταβολής
ΘΕΜΑ    20ο :    Έγκριση ή μη α) δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κτιρίου που βρίσκεται εντός του υπ’ αριθ. 369 οικοπέδου της Τ.Κ. Πατρίδας στον Πολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    21ο :    Έγκριση ή μη α) καθορισμού χρήσης του καταργημένου δημοτικού σχολείου της Τ.Κ. Μετοχίου, β) δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του καταργημένου δημοτικού σχολείου της Τ.Κ. Μετοχίου στον Πολιστικό-Τουριστικό-Εξωραϊστικό Σύλλογο Μετοχίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Γ΄» και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    22ο :    Έγκριση ή μη επιστροφής χρηματικών ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, από μη δικαιούχους προνοιακών επιδομάτων
ΘΕΜΑ    23ο :    Έγκριση ή μη προϋπολογισμού κληροδοτήματος Τσαρούχη έτους 2019
ΘΕΜΑ    24ο :    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς
ΘΕΜΑ    25ο :    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς ελλείψει εκπαιδευτή σκύλων, μέλους αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων.
ΘΕΜΑ    26ο :    Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας»
ΘΕΜΑ    27ο :    Έγκριση ή μη της μελέτης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου και 13ου Δημοτικών Σχολείων Βέροιας»
ΘΕΜΑ    28ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Νεκροταφείου Κουμαριάς»
ΘΕΜΑ    29ο :    Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Κυψέλης».
ΘΕΜΑ    30ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Δοβρά για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ    31ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Απ.Παύλου για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ    32ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δ.Ε. Μακεδονίδος για την πιστοποίησή τους».
ΘΕΜΑ    33ο :    Έγκριση ή μη α) διενέργειας, β) μελέτης και γ) καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού»
ΘΕΜΑ    34ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας (2017)»
ΘΕΜΑ    35ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διαγράμμιση οδών και διαβάσεων (2017)»
ΘΕΜΑ    36ο :    Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας οδών πόλης και Δ.Ε.».
ΘΕΜΑ    37ο :    Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Απ.Παύλου, Δ.Ε. Βεργίνας, Δ.Ε. Δοβρά και Δ.Ε. Μακεδονίδος»
ΘΕΜΑ    38ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ    39ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας υποστήριξης συστήματος λογισμικού του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας
ΘΕΜΑ    40ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος (β΄ τρίμηνο) της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    41ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής τμήματος (γ΄ τρίμηνο) της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης εφαρμογών λογισμικού Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    42ο :    Έγκριση ή μη 1ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Κοπή αγριόχορτων Δ.Ε. Βέροιας»
ΘΕΜΑ    43ο :    Έγκριση ή μη 3ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία ταφής, εκταφής, κλπ. στα Δημοτικά Κοιμητήρια Βέροιας».
ΘΕΜΑ    44ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος (Γ΄ Φάσης) της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών στον Δήμο Βέροιας για τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ‘Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια’: Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς (ΑΕΑ) και Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)».
ΘΕΜΑ    45ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας διοργάνωσης εκδήλωσης με θέμα «Η αξία της διάγνωσης και της παρέμβασης στα παιδιά με ΔΕΠ-Υ»
ΘΕΜΑ    46ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας διαφημιστικής καταχώρησης και λοιπών υπηρεσιών
ΘΕΜΑ    47ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ξενοδοχειακού καταλύματος για τη φιλοξενία ομάδας εθελοντών γιατρών Γερμανικής φιλοζωικής οργάνωσης
ΘΕΜΑ    48ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ξενοδοχειακού καταλύματος για τη φιλοξενία επίσημων προσκεκλημένων, στο πλαίσιο εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    49ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας παραγωγής βίντεο, στο πλαίσιο εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    50ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας διοργάνωσης εκδήλωσης-αγώνα, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του 1ου Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος «Μνήμης και Θυσίας» με τον Μορφωτικό-Αθλητικό Σύλλογο «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ»
ΘΕΜΑ    51ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχητικής κάλυψης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του 1ου Αγώνα Ορεινού Τρεξίματος «Μνήμης και Θυσίας» με τον Μορφωτικό-Αθλητικό Σύλλογο «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ»
ΘΕΜΑ    52ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχητικής κάλυψης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης έκθεσης σκίτσων με το «Εκκοκκιστήριο Ιδεών»
ΘΕΜΑ    53ο :    Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ    54ο :    Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ    55ο :    Έγκριση ή μη κοπής τριών (3) ατόμων ιτιάς επί της οδού Ημαθίωνος 3 στην πόλη της Βέροιας
ΘΕΜΑ    56ο :    Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ατόμων κυπαρισσιού, ενός (1) ατόμου αμυγδαλιάς και ενός (1) ατόμου ιβίσκου εντός του προαύλιου χώρου του 8ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ    57ο :    Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ατόμων φτελιάς και ενός (1) ατόμου ακακίας σε παιδική χαρά επί της οδού Γράμμου 31 στην πόλη της Βέροιας.
ΘΕΜΑ    58ο :    Έγκριση ή μη κοπής πέντε (5) ατόμων μελικοκιάς και ενός (1) ατόμου λιγούστρου επί της οδού Βερόης 14 στην πόλη της Βέροιας
ΘΕΜΑ    59ο :    Έγκριση ή μη κοπής τριών (3) ατόμων πλατάνου επί της οδού Πινδάρου 14 στην πόλη της Βέροιας
ΘΕΜΑ    60ο :    Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου κυπαρισσιού επί της οδού Πιερίων 21 στην πόλη της Βέροιας
ΘΕΜΑ    61ο :    Έγκριση ή μη κοπής δεκατριών (13) ατόμων κυπαρισσιού εντός του προαυλίου χώρου του 2ου Γυμνασίου Βέροιας
ΘΕΜΑ    62ο :    Έγκριση ή μη α) κοπής ενός (1) ατόμου πλατάνου και ενός (1) ατόμου ακακίας εντός του προαύλιου χώρου του 14ου Δημοτικού Σχολείου Βέροιας.
ΘΕΜΑ    63ο :    Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) παρόδιου ατόμου πλατάνου στην Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας
ΘΕΜΑ    64ο :    Έγκριση ή μη κοπής τριών (3) ατόμων λεύκας στην Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας
ΘΕΜΑ    65ο :    Έγκριση ή μη α) κοπής επτά (7) ατόμων ακακίας και ενός (1) ατόμου πεύκου πέριξ και εντός του προαύλιου χώρου του  Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας
ΘΕΜΑ    66ο :    Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου πλατάνου στο Κοιμητήριο της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας
ΘΕΜΑ    67ο :    Έγκριση ή μη α) κοπής έξι (6) ατόμων πεύκου και ενός (1) ατόμου ακακίας Κωνσταντινουπόλεως εντός του προαύλιου χώρου του  Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Πατρίδας
ΘΕΜΑ    68ο :    Έγκριση ή μη κοπής επτά (7) ατόμων λεύκας πλησίον του παλιού γηπέδου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου
ΘΕΜΑ    69ο :    Έγκριση ή μη κοπής δύο (2) ατόμων πεύκου στο αλσύλλιο πίσω από τον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής στην Τ.Κ. Πατρίδας
ΘΕΜΑ    70ο :    Έγκριση ή μη μερικής ανάκλησης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης λόγω μη πληρωμής δαπάνης, έτους 2018
ΘΕΜΑ    71ο :    Έγκριση ή μη α) δαπάνης για την προμήθεια σημαιών και β) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών.
ΘΕΜΑ    72ο :    Έγκριση ή μη προγράμματος εκδηλώσεων μνήμης για την Κυπριακή Τραγωδία
ΘΕΜΑ    73ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «ΤΣΙΚΕΡΔΑΝΟΣ Α.-ΠΡΑΠΑΣ Σ. Ο.Ε.» από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου
ΘΕΜΑ    74ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων ποσών από τον υπ’ αριθ. 53/2013 χρηματικό κατάλογο του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ    75ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 312/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί αποδοχής αιτήματος των Εκδόσεων «Ευρωπαϊκού Οργανισμού Στρατηγικού Σχεδιασμού-Αυτοδιοίκηση και Αειφόρος Ανάπτυξη»  α) για παραχώρηση της χρήσης της Πλατείας Ελιάς και του πάρκου Αγίων Αναργύρων για την πραγματοποίηση φετσιβάλ και β) να τεθεί η εκδήλωση υπό την αιγίδα του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ    76ο :    Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης διαφημιστικού χώρου στον Πολιτιστικό  Σύλλογο Πατρίδας «Ευστάθιος Χωραφάς» για την προβολή δραστηριοτήτων του.
ΘΕΜΑ    77ο :    Έγκριση ή μη α) διοργάνωσης του 3ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Δ.Βέροιας, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών.
ΘΕΜΑ    78ο :    Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με τον Σύλλογο Ποντίων Μακροχωρίου, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης
ΘΕΜΑ    79ο :    Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δ.Βέροιας με τον Εκπολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Βεργίνας «ΟΙ ΑΙΓΕΣ», β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης
ΘΕΜΑ    80ο :    Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Γεωργίου Βέροιας της 4ης Γιορτής Κηπευτικών, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης
ΘΕΜΑ    81ο :    Έγκριση ή μη α) έκτακτης μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης Δημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης
ΘΕΜΑ    82ο :    Έγκριση ή μη α) έκτακτης μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης αντιδημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης
ΘΕΜΑ    83ο :    Έγκριση ή μη α) μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης Δημάρχου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης
ΘΕΜΑ    84ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης του Ν.Φουφουδάκη
ΘΕΜΑ    85ο :    Έγκριση ή μη α) επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος χρηματικού ποσού στον Γεώργιο Κουτσογιάννη, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) διάθεσης της πίστωσης
ΘΕΜΑ    86ο :    Έγκριση ή μη ακύρωσης επαγγελματικής άδειας πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου του Ν.Μπαλτζή
ΘΕΜΑ    87ο :    Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή πλανοδίου εμπορίου στον Ι.Πανταζόγλου
ΘΕΜΑ    88ο :    Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στη Θ.Βαγιώτα
ΘΕΜΑ    89ο :    Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Ν.Μπαλτζή
ΘΕΜΑ    90ο :    Έγκριση ή μη α) παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμο δημότη, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης
ΘΕΜΑ    91ο :    Επί αιτήματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης του πάρκου Αγίων Αναργύρων

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ