Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 19-6-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη α) συμμετοχής του Δήμου σε πλειοδοτικό διαγωνισμό για την πώληση μετοχών της εταιρείας «ΑΜΑΛΘΕΙΑ Α.Ε.», της υπό εκκαθάριση τελούσας Δευτεροβάθμιας Αγροτικής Συνεταιριστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Βέροιας» και β) ορισμού εκπροσώπου του Δήμου
ΘΕΜΑ    2ο :    Έγκριση ή μη δέσμευσης του Δ.Σ. για την υπό ένταξη πράξη στο πρόγραμμα CLLD-LEADER της Δημοτικής Βιβλιοθήκης της Δ.Κ. Μακροχωρίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στον I.Petrov.
ΘΕΜΑ    4ο :    Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στην Π.Ε. Ημαθίας για τη δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα του υπ’ αριθ. 181 οικοπέδου του Ο.Τ. 28 της Τ.Κ. Πατρίδας.
ΘΕΜΑ    5ο :    Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση του υπ’ αριθ. 74 οικοπέδου του Ο.Τ. 28 της Τ.Κ. Άμμου.
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο Υπ. Εσωτερικών για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του Δήμου, σε εφαρμογή του άρθρου 8 του ν.4483/2017
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη ονομασίας πλατείας της Τ.Κ. Κ.Βερμίου σε πλατεία «Αστερίου Τζήμα»
ΘΕΜΑ    8ο :    Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 194 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος της Τ.Κ. Άμμου.
ΘΕΜΑ    9ο :    Έγκριση ή μη επαναϋπολογισμού προστίμων διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών των υπ’ αριθ. 17/16 και 6/17 εκθέσεων αυτοψίας.
ΘΕΜΑ    10ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή αρδευτικών υποδομών οικισμού Χαράδρας»
ΘΕΜΑ    11ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    12ο :    Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 367/2018 απόφασης του Δ.Σ. και β) ορισμού ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων»
ΘΕΜΑ    13ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αντιμετώπιση ροών και διευθέτηση πρανούς Χαράδρας»
ΘΕΜΑ    14ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας διαφημιστικής καταχώρησης.
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α.»
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ    17ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου παραλαβής της υπηρεσίας φύλαξης του χώρου στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ    18ο :    Έγκριση ή μη κοπής ενός (1) ατόμου πλατάνου στην Τ.Κ. Παλατιτσίων
ΘΕΜΑ    19ο :    Έγκριση ή μη ακύρωσης επαγγελματικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών της Α.Ζησοπούλου.

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  -  ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ