Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018

Προσθήκη λεζάντας
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 26-3-2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη α) σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δ.Βέροιας και Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    2ο :    Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός του Δήμου Βέροιας» στα πλαίσια της πρόσκλησης «Ανάπτυξη/Αναβάθμιση παρεχομένων υπηρεσιών ΤΠΕ από δημόσιους φορείς» και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη α) αποδοχής της  χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», β) υποβολής πρότασης και γ-) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ    4ο :    Έγκριση ή μη καταρχήν σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας, Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π & Π.Α.» και Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    5ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (3η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2018.
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 134/2017 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη κίνησης της διαδικασίας εκμίσθωσης του αριθ. 31 καταστήματος της Β΄ στάθμης της Δημοτικής Αγοράς Βέροιας
ΘΕΜΑ    8ο :    Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρων στο κτίριο του πρώην Συνεταιρισμού της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, στο Ν.Π. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    9ο :    Έγκριση ή μη δωρεάν παραχώρησης της χρήσης χώρου στο κτίριο του πρώην Συνεταιρισμού της Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Γεωργίου.
ΘΕΜΑ    10ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 127/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί καθορισμού αρδευτικής περιόδου και διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας πρόσληψης υδρονομέων στις Δ.Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Μακεδονίδος Δ. Βέροιας
ΘΕΜΑ    11ο :    Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών για την τουριστική προβολή του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ    12ο :    Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης δράσης τουριστικής προβολής του Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ    13ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα βοσκής στο δημόσιο δασικό σύμπλεγμα Ν.Α. Βερμίου.
ΘΕΜΑ    14ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα βοσκής στο δημοτικό δάσος Καστανιάς
ΘΕΜΑ    15ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για περιοριστικά μέτρα βοσκής στο δημοτικό δάσος Τριποτάμου
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 100/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας».
ΘΕΜΑ    17ο :    Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Διαγραμμίσεις οδών και διαβάσεων»
ΘΕΜΑ    18ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση οδών και κοινωφελών χώρων Δ.Ε. Βέροιας»
ΘΕΜΑ    19ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Διαγραμμίσεις οδών και διαβάσεων»
ΘΕΜΑ    20ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της υπηρεσίας «Επιθεώρηση και πιστοποίηση παιδικών χαρών Δήμου Βέροιας»
ΘΕΜΑ    21ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών στον Δήμο Βέροιας, για τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια»: Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς (ΑΕΑ) και Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)»
ΘΕΜΑ    22ο :    Έγκριση ή μη ανάκλησης της υπ’ αριθ. 147/2018 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων».
ΘΕΜΑ    23ο :    Έγκριση ή μη 1ου Α.Π.Ε. και διάθεσης των απροβλέπτων δαπανών του έργου «Διαγραμμίσεις οδών και διαβάσεων (2017)»
ΘΕΜΑ    24ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Σύνταξη φακέλου για την υποστήριξη της εκπόνησης της μελέτης εφαρμογής του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    25ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικινδύνων φθορών παιδικών χαρών Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων»
ΘΕΜΑ    26ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας διαφημιστικής καταχώρησης
ΘΕΜΑ    27ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ξενοδοχειακού καταλύματος
ΘΕΜΑ    28ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ξενοδοχειακού καταλύματος
ΘΕΜΑ    29ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας παροχής ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας
ΘΕΜΑ    30ο :    Έγκριση ή μη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ    31ο :    Έγκριση ή μη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας «Συντήρηση κι επισκευή μεταφορικών μέσων».
ΘΕΜΑ    32ο :    Έγκριση ή μη α) κοπής τριών ατόμων πλατάνου και κλάδευσης ενός ατόμου πλατάνου και β) φύτευσης τεσσάρων νεαρών δενδρυλλίων στην πλατεία της Τ.Κ. Αγίας Βαρβάρας
ΘΕΜΑ    33ο :    Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρία-Παράρτημα Ημαθίας εκδήλωσης για τα 100 χρόνια της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης
ΘΕΜΑ    34ο :    Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με το Λύκειο Ελληνίδων-Παράρτημα Βέροιας του 4ου Φεστιβάλ Παιδικών Παραδοσιακών Χορών, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών
ΘΕΜΑ    35ο :    Έγκριση ή μη α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με την Ελληνική Εταιρία Βιολογικών Επιστημών του ετησίου συνεδρίου της, β) δαπάνης και γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών
ΘΕΜΑ    36ο :    Έγκριση ή μη α) μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης αντιδημάρχου κοινωνικής προστασίας και δημοτικού συμβούλου σε Καβάλα και Διδυμότειχο, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ    37ο :    Επί αιτήματος της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας Θεάτρου «ΛΑΜΠΙΟΝΙ» για την παραχώρηση της χρήσης του θεάτρου της Τ.Κ. Ράχης
ΘΕΜΑ    38ο :    Επί αιτήματος του ΟΑΕΔ-ΚΕΠΕΚ-ΕΠΑΣ Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.

      Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ