Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 21-2-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Βέροιας, έτους 2018.
ΘΕΜΑ    2ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 1/2018 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επί του απολογισμού της, έτους 2017.
ΘΕΜΑ    3ο :    Επί ενστάσεως του αναδόχου του έργου «Οδική σύνδεση οικισμού Κάτω Βερμίου με τον οικισμό Άνω Βερμίου» κατά του τροποποιημένου πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής και έγκριση ή μη του τροποποιημένου πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδική σύνδεση οικισμού Κάτω Βερμίου με τον οικισμό Άνω Βερμίου»
ΘΕΜΑ    4ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 221/2017 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης α) σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Βέροιας και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημαθίας, β) ορισμού εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή Παρακολούθησης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου για υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης.
ΘΕΜΑ    5ο :    Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο Υπ. Εσωτερικών για τον προγραμματισμό πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στον Δ.Βέροιας
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση ή μη επικαιροποίησης-τροποποίησης της υπ’ αριθ. 588/2016 απόφασης του Δ.Σ., περί επικύρωσης του Μητρώου Εθελοντών Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη α) ανάκλησης της υπ’ αριθ. 40/1976 απόφασης του κοινοτικού συμβουλίου της πρώην Κοινότητας Μακροχωρίου και β) ορισμού εκπροσώπου του Δήμου
ΘΕΜΑ    8ο :    Έγκριση ή μη α) τροποποίησης της υπ’ αριθ. 316/2011 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης δωρεάν παραχώρησης της χρήσης δημοτικών ακινήτων στην Κ.Ε.Π.Α. και β) μερικής ανάκλησης της υπ’ αριθ. 384/2015 απόφασης του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ    9ο :    Ορισμός μελών με τους αναπληρωτές τους και συγκρότηση της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων κλπ. μεταξύ Δήμου και φορολογούμενων πολιτών
ΘΕΜΑ    10ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ    11ο :    Ορισμός α) μελών και συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικών κληρώσεων μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ.) και β) των χρηστών της διαδικτυακής εφαρμογής.
ΘΕΜΑ    12ο :    Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής του έργου «Ανακατασκευή παιδικών χαρών Δημοτικής Ενότητας Βέροιας για την πιστοποίησή τους»
ΘΕΜΑ    13ο :    Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων».
ΘΕΜΑ    14ο :    Έγκριση ή μη διενέργειας της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βέροιας»
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου».
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες επίχωσης και διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πατρίδας».
ΘΕΜΑ    17ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση αγροτικών δρόμων Αγίας Βαρβάρας»
ΘΕΜΑ    18ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δημοτικής Ενότητας Βέροιας».
ΘΕΜΑ    19ο :    Αποδοχή ή μη προτεινόμενου συμβιβασμού μεταξύ Δήμου Βέροιας και της εταιρίας «ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΕΛ.-ΤΑΡΑΡΑ Κ. Ο.Ε.»
ΘΕΜΑ    20ο :    Έγκριση ή μη έκθεσης πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    21ο :    Έγκριση ή μη παραχώρησης της χρήσης διαφημιστικού χώρου στον Φιλανθρωπικό μη Κερδοσκοπικό Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Α.Μ.Ε.Α Νομού Ημαθίας για την προβολή δραστηριοτήτων του.
ΘΕΜΑ    22ο :    Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για δράσεις τουριστικής προβολής
ΘΕΜΑ    23ο :    Έγκριση ή μη α) δαπάνης για τη φιλοξενία ομάδας γιατρών Γερμανικής φιλοζωικής οργάνωσης, β) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και γ) διάθεσης της σχετικής πίστωσης
ΘΕΜΑ    24ο :    Έγκριση ή μη α) δαπάνης στο πλαίσιο πραγματοποίησης της δεύτερης συνεδρίασης του Δ.Σ. Εφήβων Βέροιας και β) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών.
ΘΕΜΑ    25ο :    Έγκριση ή μη α) δαπάνης στο πλαίσιο πραγματοποίησης της τελετής αποκαλυπτηρίων της οδού «Χαράλαμπου Αμανατίδη», β) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και γ) ψήφισης της πίστωσης
ΘΕΜΑ    26ο :    Έγκριση ή μη α) μετάβασης του αντιδημάρχου τουρισμού στο Βερολίνο της Γερμανίας, β) εξόδων μετακίνησης, γ) δαπάνης, δ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και ε) ψήφισης της σχετικής πίστωσης
ΘΕΜΑ    27ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής βεβαιωθέντων τελών άρδευσης  της Θ.Ακριβοπούλου
ΘΕΜΑ    28ο :    Έγκριση ή μη χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον Δ.Κελεσίδη
ΘΕΜΑ    29ο :    Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Φίλων Κέντρου Μέριμνας Ατόμων Ειδικών Δεξιοτήτων Δήμου Βέροιας για τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ισογείου χώρου του Δημαρχείου.

    Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. - ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΥΜΕΛΙΔΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ