Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 18-12-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 81/2017 απόφασης Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας», επί του ετησίου  προγράμματος δράσης, του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, έτους 2018.
ΘΕΜΑ    2ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 31/2017 απόφασης Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο (ΚΕΔΗΠΕΘΕ) Δήμου Βέροιας», επί του ετησίου προγράμματος δράσης, του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, έτους 2018.
ΘΕΜΑ    3ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 74/2017 απόφασης Δ.Σ της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Πολλαπλής Ανάπτυξης Δήμου Βέροιας», περί μείωσης της συμμετοχής του Δήμου

Βέροιας στο κεφάλαιο της ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας.
ΘΕΜΑ    4ο :    Έγκριση ή μη καθορισμού χώρων υπαίθριας διαφήμισης
ΘΕΜΑ    5ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 342/2017 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.», επί του τεχνικού προγράμματος έτους 2018.
ΘΕΜΑ    6ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 344/2017 απόφασης Δ.Σ του Ν.Π. με την επωνυμία «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π. & Π.Α.», επί του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, έτους 2018
ΘΕΜΑ    7ο :    Έγκριση ή μη της υπ’ αριθ. 46/2017 απόφασης Δ.Σ του Δημοτικού Ιδρύματος «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός «ΘΕΑΝΩ ΖΩΓΙΟΠΟΥΛΟΥ», επί του προϋπολογισμού και του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, έτους 2018
ΘΕΜΑ    8ο :    Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στον Α.Αθανασόπουλο
ΘΕΜΑ    9ο :    Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 στον Μ.Ταγάρη
ΘΕΜΑ    10ο :    Έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη μετάθεση των ημερών λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς της Δ.Κ. Βέροιας κατά τη Χριστουγεννιάτικη περίοδο 2017-2018.
ΘΕΜΑ    11ο :    Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων
ΘΕΜΑ    12ο :    Έγκριση ή μη α) υποβολής πρότασης του Δήμου για τη χρηματοδότηση της πράξης «Υποστήριξη του Δήμου Βέροιας ως ενδιάμεσου φορέα της ΣΒΑΑ Βέροιας», β) τεχνικού δελτίου της πράξης και γ) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
ΘΕΜΑ    13ο :    Έγκριση ή μη α) σύναψης πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ Δ.Βέροιας και Ευξείνου Λέσχης Βέροιας και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου
ΘΕΜΑ    14ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (20η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2017.
ΘΕΜΑ    15ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (21η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2017.
ΘΕΜΑ    16ο :    Έγκριση ή μη της αριθ. 343/2017 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (5η) του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, έτους 2017.
ΘΕΜΑ    17ο :    Έγκριση ή μη α) δέσμευσης του Δ.Σ. για εγγραφή στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2018 πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης της υπηρεσίας «Μεταφορά υπολείμματος ανακυκλώσιμων υλικών σε Χ.Υ.Τ.Α.», β) παράτασης της σύμβασης και γ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της παράτασης της σύμβασης
ΘΕΜΑ    18ο :    Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τροποποίηση της υπ’ αριθ. 12385/24-11-2010 απόφασης του Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
ΘΕΜΑ    19ο :    Έγκριση ή μη καταβολής αποζημίωσης από τον Δ.Βέροιας, ως επισπεύδοντα, στους ιδιοκτήτες των ρυμοτομούμενων ιδιοκτησιών της υπ’ αριθ. 5/2006 πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης, για τη διάνοιξη της οδού Σολωμού.
ΘΕΜΑ    20ο :    Επί αιτήματος των Γ.Καρέντζου κλπ. για τη διατήρηση της απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας τους στο Ο.Τ. 91, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της Βέροιας
ΘΕΜΑ    21ο :    Έγκριση ή μη επιχορήγησης της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπ/σης για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης του θεσμού του εθελοντή σχολικού τροχονόμου.
ΘΕΜΑ    22ο :    Έγκριση ή μη επιχορήγησης σχολικών επιτροπών για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών (Δ΄ κατανομή έτους 2017).
ΘΕΜΑ    23ο :    Έγκριση ή μη διενέργειας της προμήθειας υγρών καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου και των Ν.Π. για τα έτη 2019-2021.
ΘΕΜΑ    24ο :    Έγκριση ή μη αντικατάστασης μέλους της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γέφυρας Αφών Κούσιου»
ΘΕΜΑ    25ο :    Έγκριση ή μη επικαιροποίησης εγκεκριμένων στοιχείων της μελέτης «Ολοκλήρωση κατασκευής γέφυρας Αφών Κούσιου»
ΘΕΜΑ    26ο :    Έγκριση ή μη εξώδικου συμβιβασμού αποζημίωσης απαλλοτριούμενου οικοπέδου ιδιοκτησίας Θ.Τσαντεκίδη κλπ.
ΘΕΜΑ    27ο :    Έγκριση ή μη κίνησης της διαδικασίας εκμίσθωσης του υπ’ αριθ. 61 αγροτεμαχίου του συνοικισμού Ταγαροχωρίου
ΘΕΜΑ    28ο :    Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του, για την υπογραφή του πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής των πάγιων εγκαταστάσεων του Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων
ΘΕΜΑ    29ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ    30ο :    Ορισμός μελών και συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας-Παιδείας-Πολιτισμού
ΘΕΜΑ    31ο :    Έγκριση ή μη επειγουσών πρόσθετων εργασιών του έργου «Αγροτική οδοποιία Ριζωμάτων»
ΘΕΜΑ    32ο :    Έγκριση ή μη μελέτης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή τμήματος πεζοδρόμου Εμπορικού Κέντρου»
ΘΕΜΑ    33ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες για τη μεταστέγαση του Μουσικού Σχολείου στο πρώην στρατόπεδο Αγίας Βαρβάρας»
ΘΕΜΑ    34ο :    Έγκριση ή μη παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της υπηρεσίας «Δαπάνες για κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, επικινδύνων και ρυμοτομούμενων κτισμάτων».
ΘΕΜΑ    35ο :    Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Κατασκευή γέφυρας στον Αγ. Νικόλαο Δ.Ε. Δοβρά».
ΘΕΜΑ    36ο :    Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες επίχωσης και διαμόρφωσης κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Πατρίδας».
ΘΕΜΑ    37ο :    Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Δ.Ε. Βεργίνας (2015)».
ΘΕΜΑ    38ο :    Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Ε. Βέροιας (2015)».
ΘΕΜΑ    39ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Σύνδεση εξωτερικού αγωγού αποχέτευσης Πανόραμα Γιοτζαλίκια Φλαμουριές με το δίκτυο της ΔΕΥΑΒ».
ΘΕΜΑ    40ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση μικροκλίματος στη συμβολή των οδών Ξενοφώντος και Εθνικής Αμύνης».
ΘΕΜΑ    41ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση ακαλύπτου χώρου του καταφυγίου ζώων Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    42ο :    Έγκριση ή μη 4ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εργασιών «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Βέροιας (2016)»
ΘΕΜΑ    43ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 2ου τμήματος της υπηρεσίας «Γεωχωρική αποτύπωση δικτύου οδικού και αστικού φωτισμού Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    44ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Ψηφιοποίηση χαρτών Δημοτικών Δασοκτημάτων».
ΘΕΜΑ    45ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων παραλαβής της υπηρεσίας ταχυμεταφορών
ΘΕΜΑ    46ο :    Έγκριση ή μη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής Η/Υ του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    47ο :    Έγκριση ή μη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας καθαρισμού του χώρου στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    48ο :    Έγκριση ή μη βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών της υπηρεσίας φύλαξης του χώρου στέγασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Βέροιας
ΘΕΜΑ    49ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της ερυθράς της οδού Ζήση Πατσίκα μεταξύ των Ο.Τ. 647-649 της πόλης της Βέροιας
ΘΕΜΑ    50ο :    Έγκριση ή μη διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Βέροιας με την Εύξεινο Λέσχη Βέροιας
ΘΕΜΑ    51ο :    Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/7/2017 ως 31/8/2017.
ΘΕΜΑ    52ο :    Απόδοση λογ/σμού Δημάρχου για εργασίες και προμήθειες από 1/9/2017 ως 31/10/2017.
ΘΕΜΑ    53ο :    Έγκριση ή μη ανάκλησης αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης λόγω μη πληρωμής δαπανών, έτους 2017.
ΘΕΜΑ    54ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «EFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.» από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους.
ΘΕΜΑ    55ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Κ.Συμπεθέρη από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών.
ΘΕΜΑ    56ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμων Κ.Ο.Κ. του Δ.Ντόβα από βεβαιωτικούς καταλόγους παρελθόντων ετών
ΘΕΜΑ    57ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της εταιρίας «AUTOBEST Α.Ε.» από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ    58ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής προστίμου Κ.Ο.Κ. της Φ.Οικονομίδου από βεβαιωτικό κατάλογο παρελθόντος έτους και σύνταξης νέου χρηματικού καταλόγου.
ΘΕΜΑ    59ο :    Έγκριση ή μη α) επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντος χρηματικού ποσού στη ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) διάθεσης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ    60ο :    Έγκριση ή μη α) δαπάνης για την κάλυψη εξόδων συνδιοργάνωσης των εκστρατειών ECOMOBILITY & FREE MOBILITY, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) διάθεσης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ    61ο :    Έγκριση ή μη α) πραγματοποίησης Χριστουγεννιάτικης συναυλίας με την Κεντρική Ορχήστρα Αθηνών, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) διάθεσης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ    62ο :    Έγκριση ή μη α) έκτακτης μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης δημοτικού συμβούλου σε Κατερίνη και Λάρισα, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ    63ο :    Επί αιτήματος του Ενιαίου Επαγγελματικού Ειδικού Γυμνασίου-Λυκείου Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Δημαρχείου.
ΘΕΜΑ    64ο :    Επί αιτήματος του Λαογραφικού Συλλόγου Ντόπιων Μακροχωρίου και Περιχώρων για την παραχώρηση της χρήσης α) της πλατείας Δημαρχείου και β) της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.
ΘΕΜΑ    65ο :    Επί αιτήματος του Τ.Ε.Ε.-Τμήμα Κ.Μακεδονίας για την παραχώρηση της χρήσης της αίθουσας συνεδριάσεων του Δ.Σ.

        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  -  ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ


ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ