Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, Μητροπόλεως 46, σε τακτική συνεδρίαση, που θα γίνει στις 13-11-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

ΘΕΜΑ    1ο :    Έγκριση ή μη της αριθ. 59/2017 απόφασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολλαπλής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) Δ.Βέροιας, περί τροποποίησης του ετησίου προγράμματος δράσης της.
ΘΕΜΑ    2ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 576/2016 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτικός Βρεφονηπιακός Σταθμός ‘Θεανώ Ζωγιοπούλου’»
ΘΕΜΑ    3ο :    Διαπίστωση υπέρ της αναγκαιότητας σύναψης συμβάσεων του Δ.Βέροιας με ιδιώτες, για την υλοτόμηση δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους με γερανοφόρο όχημα
ΘΕΜΑ    4ο :    Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας & φωτισμού.
ΘΕΜΑ    5ο :    Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του συντελεστή φόρου φωτιζόμενης επιφάνειας.
ΘΕΜΑ    6ο :    Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των τελών χρήσης πεζοδρομίων-κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.
ΘΕΜΑ    7ο :    Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών άρδευσης.
ΘΕΜΑ    8ο :    Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη των τελών διαφήμισης.
ΘΕΜΑ    9ο :    Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των τελών στάθμευσης.
ΘΕΜΑ    10ο :    Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη των δικαιωμάτων παροχής υπηρεσιών στα νεκροταφεία Δ.Κ. Βέροιας και στις λοιπές Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.
ΘΕΜΑ    11ο :    Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής.
ΘΕΜΑ    12ο :    Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους Τέλεσης Πολιτικών Γάμων.
ΘΕΜΑ    13ο :    Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του ημερήσιου τέλους συμμετοχής στις λαϊκές αγορές του Δήμου.
ΘΕΜΑ    14ο :    Επί εισηγήσεως Οικονομικής Επιτροπής για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους αυθαίρετης χρήσης δημοτικών εκτάσεων.
ΘΕΜΑ    15ο :    Έγκριση ή μη επιβολής διοικητικής κύρωσης του άρθρου 8 του Ν.2946/2001 κατόπιν της με αρ. πρωτ. 1020/19546/10-β1/9-10-2017 (Ορθή Επανάληψη) βεβαίωσης παράβασης του Αστυνομικού Τμήματος Βέροιας.
ΘΕΜΑ    16ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 255/11-7-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    17ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 36/16-2-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    18ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 307/31-8-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    19ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 19/31-1-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    20ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 340/12-11-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    21ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 210/19-6-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    22ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 305/31-8-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    23ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 306/31-8-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    24ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 313/7-9-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    25ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 198/18-2-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    26ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 262/18-7-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    27ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 207/19-6-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    28ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 39/21-2-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    29ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 312/6-9-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    30ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 53/29-2-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    31ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 310/31-8-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    32ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 187/15-6-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    33ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 58/1-3-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    34ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 8/10-1-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    35ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 220/20-6-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    36ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 101/20-4-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    37ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί της υπ’ αριθ. 212/19-6-2012 έκθεσης βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    38ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί των υπ’ αριθ. 32/15-3-2012 και 155/14-6-2012 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    39ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί των υπ’ αριθ. 238/9-7-2012, 268/1-8-2012 και 274/9-8-2012 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    40ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί των υπ’ αριθ. 20/1-2-2012 και 19/13-3-2013 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    41ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί των υπ’ αριθ. 35/16-2-2012, 40/21-2-2012 και 241/9-7-2012 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    42ο :    Απόφαση του Δ.Σ. επί των υπ’ αριθ. 271/2-8-2012, 283/14-8-2012, 284/14-8-2012, 285/17-8-2012 και 300/27-8-2012 εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης της Δημοτικής Αστυνομίας.
ΘΕΜΑ    43ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. α) για την έκθεση Εσόδων-Εξόδων και Ισολογισμού του Δήμου για το χρονικό διάστημα από 1/1/2017 ως 30/9/2017 (Γ΄ Τριμήνου 2017) και β) για την αναμόρφωση (17η) προϋπολογισμού και του ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2017.
ΘΕΜΑ    44ο :    Επί εισήγησης της Ο.Ε. για την αναμόρφωση (18η) προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης Δ.Βέροιας, έτους 2017.
ΘΕΜΑ    45ο :    Επί ενστάσεως του αναδόχου του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού Κυψέλης» κατά του με αρ. πρωτ. 36857/11-10-2017 εγγράφου της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
ΘΕΜΑ    46ο :    Έγκριση ή μη της αριθ. 303/2017 απόφασης του Ν.Π. «Κ.Κ.Π.Α.Α.Π.&Π.Α.», περί αναμόρφωσης (4η) του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, έτους 2017.
ΘΕΜΑ    47ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 136/2017 απόφασης του Δ.Σ., για την αντικατάσταση μέλους του Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    48ο :    Έγκριση α) συνδιοργάνωσης του Δ.Βέροιας με τον Εμπορικό Σύλλογο Βέροιας Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων και δράσεων, β) μίσθωσης τουριστικού τρένου, γ) δαπάνης και δ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών
ΘΕΜΑ    49ο :    Έγκριση ή μη καθορισμού ειδικής διαδρομής για την κυκλοφορία τουριστικού τρένου και έκφραση γνώμης του Δ.Σ. για τη βατότητα του οδοστρώματος των οδών από τις οποίες θα διέλθει
ΘΕΜΑ    50ο :    Έγκριση ή μη γενικής παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάδειξη οικισμού Σελίου».
ΘΕΜΑ    51ο :    Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση ακαλύπτου χώρου του καταφυγίου ζώων Δ.Βέροιας».
ΘΕΜΑ    52ο :    Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση εργασιών αποχέτευσης Πανοράματος»
ΘΕΜΑ    53ο :    Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου (μετά από κλήρωση) και συγκρότηση της επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Εξωτερικός αγωγός αποχέτευσης Πανόραμα Γιοτζαλίκια Φλαμουριές»
ΘΕΜΑ    54ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση οδών Δ.Ε. Βεργίνας».
ΘΕΜΑ    55ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός περιαστικών αλσυλλίων για την κάλυψη της πυροπροστασίας».
ΘΕΜΑ    56ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 1ου τμήματος της υπηρεσίας «Γεωχωρική αποτύπωση δικτύου οδικού και αστικού φωτισμού Δήμου Βέροιας».
ΘΕΜΑ    57ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Φιλοξενία ιστοσελίδων Δήμου» για το χρονικό διάστημα από 1/5/2017 ως 31/8/2017
ΘΕΜΑ    58ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας διοργάνωσης της εκδήλωσης-έκθεσης «IMATHIA QUALITY-IQ: Τουριστικές, Πολιτιστικές και Γαστρονομικές Διαδρομές της Ημαθίας»
ΘΕΜΑ    59ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας εξοπλισμού μετάφρασης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης διεθνούς διημερίδας του Δ.Βέροιας με τον Σύλλογο «Πρωτοβουλία για το Παιδί»
ΘΕΜΑ    60ο :    Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας  μετάφρασης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης διεθνούς διημερίδας του Δ.Βέροιας με τον Σύλλογο «Πρωτοβουλία για το Παιδί»
ΘΕΜΑ    61ο :    Έγκριση ή μη διαγραφής μέρους των βεβαιωθέντων ποσών της εταιρίας «Σταθμός Αυτοκινήτων Βέροιας Α.Ε.» από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου
ΘΕΜΑ    62ο :    Έγκριση ή μη τροποποίησης της υπ’ αριθ. 37/2017 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης α) εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος «Δημοτικό Συμβούλιο Παίδων Βέροιας» και β) καταρχήν των δαπανών για την υλοποίησή του.
ΘΕΜΑ    63ο :    Έγκριση ή μη α) παροχής οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμη δημότισσα, β) δαπάνης, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης
ΘΕΜΑ    64ο :    Έγκριση ή μη α) έκτακτης μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης Δημάρχου και Προέδρου του Δ.Σ. σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ    65ο :    Έγκριση ή μη α) μετακίνησης, β) εξόδων μετάβασης αντιδημάρχου οικονομικών στα Ιωάννινα, γ) εξουσιοδότησης του αντιδημάρχου οικονομικών και δ) ψήφισης της πίστωσης.
ΘΕΜΑ    66ο :    Επί αιτήματος του Μορφωτικού και Αθλητικού Συλλόγου Δρομέων Βέροιας για την παραχώρηση της χρήσης α) της πλατείας Δημαρχείου και β) μέρους του ισογείου και του υπογείου χώρου του Δημαρχείου
ΘΕΜΑ    67ο :    Επί αιτήματος της Π.Ε. Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης της πλατείας Ελιάς.
ΘΕΜΑ    68ο :    Επί αιτήματος του Φιλανθρωπικού Μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ν. Ημαθίας για την παραχώρηση της χρήσης δημοτικού χώρου.

    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  -  ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ