Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 του Ν.3852/2010 και της αριθμ. 2168/44721/8-9-2014 απόφασης Δημάρχου Βέροιας, σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο (γραφείο μας) Μητροπόλεως 46, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση που θα γίνει την Τρίτη  23-12-2014 και ώρα 11:00, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ    1ο    Επικαιροποίηση άρθρων Ε.Σ.Υ. του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση λέβητα στο 4ο Δημοτ.Σχολείο Βέροιας».
ΘΕΜΑ    2ο    Ορισμός ή μη μελών και συγκρότηση επιτροπών διενέργειας προμηθειών & αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και αξιολόγησης απευθείας ανάθεσης προμηθειών για το έτος 2015.

ΘΕΜΑ    3ο    Ορισμός ή μη μελών και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας & αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών εργασιών του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2015.
ΘΕΜΑ    4ο    Διάθεση ή μη πιστώσεων για Προνοιακά Επιδόματα.
ΘΕΜΑ    5ο    Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (ΠΟΕ)» & «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
ΘΕΜΑ    6ο    Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Χρεωλύσια Δανείων προς την Επενδυτική Τράπεζα» & «Χρεωλύσιο Δανείου 27225951 20 Εμπορικής Τράπεζας (Από Δήμο Μακεδονίδος)»
ΘΕΜΑ    7ο    Διάθεση ή μη πιστώσεων για «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» κ.λ.π.
ΘΕΜΑ    8ο    Διάθεση ή μη πίστωσης για «Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας».
ΘΕΜΑ    9ο    Διάθεση ή μη πίστωσης για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων».
ΘΕΜΑ    10ο    Διάθεση ή μη πίστωσης για «Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων».
ΘΕΜΑ    11ο    Διάθεση ή μη πίστωσης για «Διευθέτηση του πρανούς της 16ης Οκτωβρίου».
ΘΕΜΑ    12ο    Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αντικατάσταση ηλεκτρολογικής εγκατάστασης στο Γυμνάσιο-Λύκειο Ριζωμάτων».
ΘΕΜΑ    13ο    Διάθεση ή μη πίστωσης για «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικινδύνων καταστάσεων».
ΘΕΜΑ    14ο    Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση εκτάκτων και επικινδύνων καταστάσεων».
ΘΕΜΑ    15ο    Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών του έργου «Δαπάνες μεταφοράς Περιπτέρων».
ΘΕΜΑ    16ο    Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη εισήγησης-γνωμοδότησης για την αναγκαιότητα ή μη νομικής υποστήριξης πρώην Δημάρχου και νυν δημοτικών συμβούλων του Δήμου.
ΘΕΜΑ    17ο    Ορισμός ή μη δικηγόρου για να παραστεί στο Τριμ. Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών ως πολιτικός ενάγων κατά των εταιρειών "ENERGA" & "HELLAS POWER" (16-01-2015).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ
(Αντιδήμαρχος Οικονομικών)

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ