Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011


Μετά την από 14/6/2011 επιστολή μου προς το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ., που κοινοποιήθηκε και στo Πολεοδομικό Τμήμα του Δ.Β.,  και την διευκρινιστική συνάντηση που ακολούθησε με πρωτοβουλία του αρμόδιου Αντιδημάρχου, οφείλω να γνωστοποιήσω όλα εκείνα τα στοιχεία που θεωρώ ότι, πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες της Ημαθίας.

-         Στις αρχές του Ιουλίου κατατέθηκε ο σχετικός φάκελος, για την έγκριση άδειας εγκατάστασης στη «θέση 12» της ΜΕΑ – ΧΥΤΥ των ΟΤΑ Ημαθίας, στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ημαθίας. Στoν αρχικό φάκελο περιλαμβάνονταν η εγκεκριμένη Μελέτη Εφαρμογής του έργου, που ως γνωστό εκπονήθηκε σε γήπεδο 82.025 τ.μ. Δασικής έκτασης αντί  των 49.849,94 τ.μ., που έχει παραχωρηθεί για τον σκοπό αυτό από την Π.Κ.Μ. από το 2009. Αξίζει να επισημανθεί  ότι, στην αρχικά παραχωρηθείσα έκταση, όπως και σε αυτήν της Μελέτης Εφαρμογής, συμπεριλαμβάνεται έκταση που καταλαμβάνει και το ρέμα, που διασχίζει την περιοχή, ενώ σαφέστατα η περιοχή του ρέματος είχε εξαιρεθεί στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου, η σκοπιμότητα προφανής, τα ρέματα προστατεύονται απόλυτα από την σχετική νομοθεσία.

-         Αργότερα όταν υπήρξε η ανάγκη ενοποίησης των δύο διαθέσιμων εκτάσεων (Ανατολικά και Δυτικά του ρέματος) σε μία ενιαία, ώστε να αξιοποιηθούν οι όροι δόμησης σαν να πρόκειται για ένα ενιαίο γήπεδο , οδήγησε στην απόπειρα «αξιοποίησης» και του ρέματος, προκειμένου να εξαντληθεί πλήρως το επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης (10%),και τότε ξεχάσθηκε και το ρέμα και η Μ.Π.Ε.  !
-         Για την ανάγκη προσαρμογής της Μελέτης Εφαρμογής, που αποτελεί και το θεμελιώδες συμβατικό αντικείμενο, στα όρια του επιτρεπομένου ποσοστού κάλυψης, αφαιρέθηκαν περί τα 2.500 τ.μ. κτισμάτων του εργοστασίου, ώστε να περιορισθούν αυτά στα 4.985 τ.μ., και εντός του ορίου του 10% της παραχωρηθείσας έκτασης!

-         Με δεδομένο ότι :
-         Σύμφωνα  με το Ν.3010/2002 άρθρο 2, παρ. γ) «Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση των διοικητικών πράξεων που απαιτούνται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την πραγματοποίηση του έργου ή της δραστηριότητας», και του γεγονότος ότι, η παραχωρηθείσα δασική έκταση με απόφαση του Γ.Γ. της Π.Κ.Μ. των 49.844,94τ.μ. περιλαμβάνει έκταση, η οποία δεν καλύπτεται από την Μ.Π.Ε. του έργου, όπως και η ήδη εγκεκριμένη Μελέτη Εφαρμογής, που εκπονήθηκε σε γήπεδο 82.025τ.μ. κατά πολύ μεγαλύτερο του παραχωρηθέντος, επίσης δεν καλύπτεται από την Μ.Π.Ε., επιβάλλεται η αναστολή κάθε  διαδικασίας αδειοδότησης του εν λόγω έργου, άλλως οφείλει να προσαρμοσθεί  η Μελέτη Εφαρμογής στα όρια της Μ.Π.Ε., αφού προηγουμένως ανακληθεί η ήδη παραχωρηθείσα έκταση (που περιλαμβάνει και το ρέμα), και εκ νέου παραχωρηθεί  έκταση εντός των ορίων της Μ.Π.Ε. 

Περαιτέρω,
-                    Με το  207099/4952/28-01-2011 έγγραφο του Τμήματος Αλλαγής Χρήσης Δασικών Γαιών του ΥΠΕΚΑ   επιστρέφεται ο σχετικός φάκελος    με θέμα: «παραχώρηση έκτασης στη θέση Πλαγήστρες Μακεδονίδος»και επί πλέον ζητείται η «συμπλήρωση των περιβαλλοντικών όρων του εν λόγω έργου», προκειμένου να ικανοποιηθεί το αίτημα της παραχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 1734/87.
-                    Στο  4677/25-02-2011 έγγραφο της Δ/ΝΣΗΣ ΕΠΙΘ/ΣΗΣ ΔΑΣΩΝ της Α.Δ. ΜΑΚ/ΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ στην παρ.Β) ρητά αναφέρεται: «Ως προς το νέο αίτημα του ενδιαφερομένου που αφορά την συμπληρωματική παραχώρηση όμορης έκτασης, με την ήδη παραχωρηθείσα με την ως άνω απόφαση του Γ. Γραμματέα ΠΚΜ, εμβαδού 32.175.08 τ.μ. η Υπηρεσία μας θα προβεί στην έκδοση της σχετικής απόφασης παραχώρησης μετά την έκδοση της Μ.Π.Ε. για την εν λόγω έκταση».
-                    Με το με αρ. πρ. 6084/4-8-2011 της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Κ.Μ. προκύπτει ότι, μικρό τμήμα της διαθέσιμης έκτασης βρίσκεται εντός της περιοχής Natura 2000 – GR 1210002, όπου ισχύουν οι απαγορεύσεις της περιπτ.1 του άρθρου 9 του ν.3937/11.
-                    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 188 παρ. 1,2 και 3 του Κ.Β.Π.Ν.(Δ΄580), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο  5 του ν.3010/2002, τα ρέματα συνιστούν ιδιαίτερα οικοσυστήματα και προστατεύονται από το άρθρο 24 του Συντάγματος και προστατεύονται καθ΄όλη τους την έκταση και ανεξάρτητα απ΄τις διαστάσεις τους, ώστε να διατηρείται η φυσική τους κατάσταση και να διασφαλίζεται η επιτελούμενη από αυτά λειτουργία της απορροής των υδάτων (ΣτΕ 3849/2006, 1126/2004, 319/2002, 262/2003 Ολομ., 2215/2002, 2656/1999,κ.α.)


Τα εύλογα ερωτήματα,

        Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω , και όχι μόνον, ποια θα μπορούσε να είναι η έκβαση της υπόθεσης στο ΣτΕ στις 9/11/2011 ;
   Γιατί προσπαθούν να επισπεύσουν την έναρξη των εργασιών, εκμαιεύοντας εγκρίσεις που δεν τους αναλογούν ;


 Οικονομικά Στοιχεία,

-       Με το με αρ. πρωτ. 2584/01-03-2010 έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κοινοποιείται  η υπ΄αρ. 63/2010  πράξη του Ε΄ Κλιμακίου, με την οποία εγκρίνεται το σχέδιο της σύμβασης του έργου, μετά από τρείς αναβολές και δύο παρεμβάσεις αντίστοιχα της Ν.Ε. του ΤΕΕ Ημαθίας, ώστε να προσαρμοσθεί η Σύμβαση στα της Διακήρυξης, αλλά και να ξεκαθαρίσουν ασάφειες του προτεινομένου σχεδίου της Σύμβασης που θα μπορούσαν να έχουν δυσμενέστατες οικονομικές συνέπειες για τους πολίτες της Ημαθίας, έτσι μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισε και το ζήτημα των αποζημιώσεων προς τον ανάδοχο, ρητά λοιπόν αναφέρεται στην παραπάνω πράξη του Ε.Σ., « Σε καμία περίπτωση, επομένως, το ως άνω άρθρο δεν έχει την έννοια ότι με την πάροδο των 30 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης θα καταβάλλεται αυτομάτως αντίτιμο στον Παραχωρησιούχο για την ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα  απορριμμάτων, έστω και αν το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί, διότι η καταβολή του αντίτιμου αυτού προϋποθέτει, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, την ολοκλήρωση του έργου, τη θέση του σε πραγματική εμπορική λειτουργία και την πραγματική διαχείριση απορριμμάτων εκ μέρους του αναδόχου», (υπ΄αρ. 63/2010  πράξη του Ε΄ Κλιμακίου).  

-         Σύμβαση Παραχώρησης,  Άρθρο 11. - Άδειες

«  11.1.                 Οι απαιτούμενες Άδειες για την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, είναι οι κάτωθι:
     α)  Άδεια εγκατάστασης
     β) Πολεοδομική άδεια
     γ)  Άδεια λειτουργίας
11.2.  Ο  ΚτΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνδράμει διοικητικά τον Παραχωρησιούχο, ώστε να καταστεί δυνατή η έκδοση από τις αρμόδιες  Αρχές κάθε απαιτούμενης άδειας.

11.3. Σε περίπτωση καθυστερήσεων περί την έκδοση των αδειών, που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του Έργου, μη οφειλομένων σε υπαιτιότητα του  Παραχωρησιούχου ή των υπ’ αυτού προστηθέντων προσώπων, αυτός δικαιούται  παράτασης όλων των εγκεκριμένων προθεσμιών υλοποίησης του Έργου (κατασκευής και παραχώρησης), κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.1 και 5.4. της Ε.Σ.Υ. και τα οριζόμενα στο Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά αυτού Προεδρικά Διατάγματα.
Σε περίπτωση, όμως, που η ανωτέρω αδυναμία αδειοδότησης υπερβεί το συνολικό χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών, τότε ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να ζητήσει την διάλυση της Σύμβασης Παραχώρησης και αποζημίωση για την τυχόν ζημιά, που υπέστη, μόνον εφ’ όσον έχει αρχίσει να κατασκευάζει το Έργο.»

                                                                                         Με εκτίμηση
                                                                                Ουρσουζίδης Ν. Γιώργος
 

  
ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Blogger templates

GreekBloggers.com
Menu :

ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ